ผู้เป็นมุนี

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใดรู้ธรรมของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ

ทั้งภายในและภายนอก

มีเทวดาและมนุษย์บูชาในโลกทั้งปวง

ผู้นั้นจึงล่วงข่ายเครื่องข้องได้ และเป็นมุนี


ขุ. มหา. ๒๙/๔๐๖