ผู้ประมาท

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2547

 

 

คนเหล่าใด อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่

คนเหล่านั้นเข้าถึงกายอันเลว ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน

 

ม. อุป. ๑๔/๓๔๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร