ผู้สมควรอยู่ในวงราชการ

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2546

 

 

ข้าราชการ จะต้องมีปัญญา มีจิตสำนึกสมบูรณ์
ฉลาดในการจัดการและวิธีทำงาน
รู้จักกาลเวลา และสมัยนิยม
ผู้ประพฤติได้เช่นนั้น จึงสมควรอยู่ในวงราชการ

 

วิธุรชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๒๕๑๘