ความเศร้าโศก 1

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2546

 

 

ท่านทั้งหลายเอาแต่ร้องไห้ ถึงคนที่ตายๆ ไปแล้ว
ไฉนจึงไม่ร้องไห้ ถึงคนที่จักต้องตายบ้างเหล่า

 

มตโรทนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๕๖๖