ผู้มีปัญญาทราม

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2550

คนมีปัญญาทราม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน

ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร