อานิสงส์การบูชามหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2554

               “..มหาธรรมกายเจดีย์จะมีพระธรรมกายประจำตัว ๑ ล้านองค์ ผู้มีบุญทั่วโลกจะหันมาทิศทางเดียวกับมหาธรรมกายเจดีย์ โดยผ่าน DMC แล้วเขาจะได้บุญอย่างมหาศาลเลย การไปกราบพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง ๑ องค์ก็ได้บุญมากมายแล้ว แต่นี่ล้านองค์ กราบหนึ่งที..ล้านองค์ สองที..สองล้านองค์ สามที..สามล้านองค์  อานิสงส์นั้นมากมายนัก

               ที่เราเห็นด้วยดวงตาภายนอก สามแสนอยู่ข้างนอก ข้างในอีกเจ็ดแสน แล้วที่เรายังมองไม่เห็นอีกล่ะ  ที่มหาปูชนียาจารย์ท่านไปอาราธนาพระนิพพานลงซ้อนส่งความศักดิ์สิทธิ์ให้พระธรรมกายประจำตัว เป็นจุดเชื่อมกับผู้มีบุญทั้งหลายที่เคารพสักการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญอีกเท่าไหร่ นั่นคืออานิสงส์บุญที่จะปิดอบายและไปสู่เทวโลก ไปสู่สวรรค์ทีเดียว และถ้ามีสักองค์ปรากฏเกิดขึ้นภายใน ไม่ต้องพูดกันเลย อานิสงส์ก็ยิ่งทับทวี..”

(โอวาทพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

               การบูชามหาธรรมกายเจดีย์ใช้เวลาเพียงน้อยนิด แต่ผลของการบูชาย่อมยิ่งใหญ่ เพราะว่าเราบูชาเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลก ผลบุญจึงยิ่งใหญ่มาก เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบุคคลที่อจินไตย

               วิบาก คือ ผลของกรรมดีที่ได้บูชา ก็ได้เป็นอจินไตย ที่มีมาในพระไตรปิฎกตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมมุตระนี้ มีอานิสงส์ถึงแสนกัปทีเดียว ผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาเจดีย์ของพรององค์ ปิดประตูอบายภูมิถึงแสนกัปทีเดียว ยกเว้นคนที่เคยทำอนันตริยกรรมเท่านั้น จึงจะไปอบาย การบูชาพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น ใช้เวลาเพียงแค่ ๒๐ นาที แต่สร้างบารมีได้มากมายถึงแสนกัปทีเดียว