การวางตัวของกัลยาณมิตร

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2557

การวางตัวของกัลยาณมิตร


บุคลิกภาพ เป็นความประทับใจอันอับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้นเราจึงควรรักษา
สุขภาพร่างกายของเราให้ สดชื่นแข็งแรงอยู่เสมอ แต่งกายให้เหมาะสม ดูสุภาพ ให้มีกิริยาอาการที่สำรวมน่าเลื่อมใสมีรอยยิ้มที่เบิกบานแจ่มใสเราควรมี สติสำรวมระวัง ถึงแม้เราจะสนทนาอยู่กับหมู่ญาติของเราที่คุ้นเคย แต่อย่าลืมว่าเรากำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างเสริญศรัทธาของเขาให้เกิดขึ้น ให้เราสร้างจิตสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังเข้าไปหาญาติของเราคนหนึ่ง ซึ่งเรารักและเป็นห่วงเป็นใย เป็นกันเองกับเขา แต่ก็อยู่ในสถานะอันเหมาะสม

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 101 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร