หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยวาจา

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2557

 

หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยวาจา


              ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น ถึงแม้จะไม่ใช่นักพูดที่มีความชำนาญหรือเป็นนักบรรยายที่มี
ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เราจะต้องรู้จักวิธีการพูดและวิธีการ สื่อสาร เพื่อนำเอาสิ่งที่ดีและความปรารถนาดีภายในจิตใจของเรา ให้ผู้ที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น รับทราบและเข้าใจในวัตถุประ งค์ของเรา ซึ่งการจะฝึกฝนตนเองให้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีงาม ให้กับบุคคลทั้งหลายได้ทราบและนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณค่ากับชีวิตนั้น เราจะต้องเข้าใจถึงวิธีการพูดที่เหมาะสม ดังที่ได้ศึกษามาแล้วว่า ผู้ที่ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น มีหน้าที่สำคัญประดุจนักการทูต คือเป็นบุคคลที่จะเป็น ื่อนำความปรารถนาดีไปมอบให้กับบุคคลทั้งหลาย ซึ่งลักษณะของนักการทูตที่ดีนั้น มีดังนี้


           1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ด่วนปฏิเสธ
           2. เมื่อถึงคราวพูดก็สามารถทำให้ผู้อื่นฟัง
           3. รู้จักกำหนดขอบเขตของการพูดให้กะทัดรัด
           4. จำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูด
           5. เข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริง
           6. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้
           7. ฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
           8. ไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาท

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร