กรณีศึกษา ตัวอย่างโครงการสัมมนา

วันที่ 07 มิย. พ.ศ.2557

 

 กรณีศึกษา ตัวอย่างโครงการสัมมนา

 


               ตัวอย่างที่ 1 โครงการสัมมนา "เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม"การจัดโครงการสัมมนา "เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพันาคุณธรรม" เพื่อครูผู้สอน โดยชมรมครูแก้ว(ครุรตนํ) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ครู อาจารย์ที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ในการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย และนำไปเชื่อมโยงกับนักเรียนได้พันาความรู้คู่คุณธรรม และเพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้พันาศักยภาพการประกอบวิชาชีพครู ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ระบุว่าสถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ อดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยการฝึกทักษะต่างๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านจากครูผู้สอน ดังนั้น ทางชมรมครูแก้ว (ครุรตน) จึงจัดให้มีการสัมมนา


               "เทคนิคการใช้นวัตกรรมเพื่อพันาคุณธรรม" ขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา โครงการนี้มีครูที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ทั้งหมด 42 คน จาก 14 ถาบันทั่วประเทศ การจัดงานมีขึ้นช่วงบ่าย ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ลำดับการดำเนินงาน เช่น


               - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา


               - พิธีเปิดงาน


 เช่น ผู้ดำเนินงานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน


              - เปิดการสัมมนา โดย ............


              - การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพันาคุณธรรมผู้เรียนตามแนวทางปฎิรูปการศึกษา"
               โดย.........................................


              - การบรรยายประกอบ สื่อนวัตกรรม เรื่อง วิชาชีพครูในมุมมองพุทธศาสนา โดย..........
นอกจากนี้ ยังมีการให้กรอกแบบประเมินผล หลังจากการสัมมนาว่า บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา DF 202 ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

กลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตร