ความเห็นที่เป็นคู่ปรปักษ์กันอย่างถาวร

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2557

 

ความเห็นที่เป็นคู่ปรปักษ์กันอย่างถาวร


            ความเห็น หมายถึงอะไร


                คำว่า ความเห็น ที่ใช้ในทางธรรมนั้น มีความหมายเช่นเดียวกับ ความเข้าใจระดับลึกความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลก และความเป็นไปของชีวิต มีศัพท์ทางธรรมว่า"สัมมาทิฏฐิ" แปลว่าความเห็นถูก เมื่อสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลจนหยั่งรากลึกอย่างมั่นคง ก็จะกลายเป็นอุดมการณ์ หลักการ ทัศนคติ หรือทฤษฎีชีวิตประจำใจบุคคล อันจะเป็นเหตุให้บุคคลนั้น คิดถูก พูดถูกทำถูก ประกอบอาชีพถูก คือทำหน้าที่การงานของตนด้วยความสุจริตโปร่งใสไม่ผิดทำนองคลองธรมสัังคมใดที่ผู้คนล้วน สมบูรณ์พร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิสังคมนั้นย่อมจะประสบสันติสุขตลอดกาล หรือแม้เพียงผู้คนส่วนใหญ่ มั่นคงอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ย่อมหวังได้ว่าสังคมนั้นจะประสบสันติสุข อย่างยั่งยืน

 

                  ในทำนองกลับกัน ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโลก และความเป็นไปของชีวิตไม่ตรงตาม
 ความเป็นจริง มีศัพท์ทางธรรมว่า "มิจฉาทิฏฐิ" แปลว่า ความเห็นผิด เมื่อมิจฉาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ
 นานๆ ไป ก็จะกลายเป็นอุดมการณ์ หลักการ ทัศนคติ หรือทฤษฎีชีวิตประจำใจบุคคล อันเป็นเหตุให้บุคคลนั้นคิดผิด พูดผิด ทำผิด ประกอบอาชีพผิด คือทำผิดไปทุกอย่าง แม้ถึงคราวพักผ่อนหย่อนใจ ก็จะแสวงหาความสุขอย่างผิดๆ เช่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข คือหาความสุขบนความทุกข์ความฉิบหายของผู้อื่นบ้างของตนเองบ้าง ทั้งของตนเองและผู้อื่นบ้าง ดังนั้นแทนที่จะได้รับความสุข กลับต้องประสบความทุกข์และความเดือดร้อนแทน เป็นต้นว่า มีการทะเลาะวิวาทกัน ในวงเหล้า บางครั้งถึงกับมีการล้างผลาญชีวิตกัน


                บางคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวในวงการพนัน บางคนก็ติดโรคจากแหล่งบริการทางเพศ
 ด้วยเหตุดังกล่าวสังคมใดที่คลาคล่ำไปด้วยมิจฉาทิฏฐิชนสังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยปัญหาวิกฤตมากมายหลายด้าน เช่น ปัญหาเยาวชน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ นอกจากนี้ผู้คนในสังคมต่างก็จะตกเป็นทาส ของอบายมุขหลากหลายประเภท ถ้าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และทันท่วงที ไม่ช้าไม่นานสังคมนั้นก็จะเสื่อมทรามลง เหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อน แม้สังคมนั้นจะเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องใหญ่โตสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง แต่ก็เป็นเพียง ความเจริญทางวัตถุเท่านั้น ทว่าจิตใจของผู้คนจะเสื่อมลงเรื่อยๆ ถ้าเป็นสังคมใหญ่ระดับประเทศชาติ ประเทศชาตินั้นก็อาจจะถึงกาลล่มสลายในที่สุด ดังที่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์โลก ทุกยุคทุกสมัย

               เป็นความจริงว่า มิจฉาทิฏฐิ กับสัมมาทิฏฐินั้น เป็นความเข้าใจ หรือเป็นความเห็นที่เป็นคู่
 ปรปักษ์ต่อกันอย่างถาวร โดยทั่วไปแล้วมิจฉาทิฏฐิมักจะมีอำนาจอิทธิพลเหนือสัมมาทิฏฐิ เพราะเหตุนี้
 ปัญหาต่างๆ ในสังคมและในโลก จึงไม่เคยลดลงเลย ทว่านับวันมีแต่จะทวีขึ้นเรื่อยๆปัญหาเลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ ล้วนมีสาเหตุมาจากความเห็นผิดทั้งสิ้น แต่การที่สังคมของเรายังไม่มีปัญหาเลวร้ายถึงขั้นกลียุค ก็เพราะยังมีผู้คนที่มีความเห็นถูกต้อง คานอำนาจอิทธิพลกันอยู่ พระพุทธศา สนาได้กล่าวถึงความเห็นถูกและความเห็นผิดอันเป็นคู่ปรปักษ์ต่อกันไว้ 10 คู่ ซึ่งสามารถแสดงเปรียบเทียบกัน ดังตารางต่อไปนี้

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089420080184937 Mins