การที่เราฝึกหรือหัดมองให้เห็นคุณค่าแห่งตนเอง

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2557

 
 
...การที่เราฝึกหรือหัดมองให้เห็นคุณค่าแห่งตนเอง  ว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถ เราทำได้เราต้องทำได้ ธาตุแห่งความสำเร็จจะค่อย ๆ ก่อขึ้นในตัวของเรา จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นมุ่งมั่น พากเพียรพยายาม ไม่ยอมแพ้หรือท้อถอยต่อสิ่งใดง่าย ๆ


จะทำให้เรามีความรู้สึกเชิงบวกที่ดีต่อตนเอง คือจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ในความสำเร็จ ทั้งในการเรียนในการทำงานและทุกกิจกรรม มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  โยงไปถึงความรู้สึกว่าตนมีความหวัง มีพลังมีอำนาจในตัวเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น มีความมุ่งมั่นที่จะนำตนไปสู่ความสำเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ


แม้บางครั้งอาจจะมีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดเกิดขึ้น ยามเมื่อต้องเจออุปสรรค ปัญหาอันใด ก็ยอมรับได้ในข้อจำกัดหรือสิ่งที่ตนยังมีความบกพร่องอยู่  โดยมีแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ว่า เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตนยังบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์อยู่นั้นให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน…


  “ ไม่มีปาฏิหาริย์อันใด นอกจากการฝึกหัดอบรมพัฒนาตนเอง , ฝึก ฝึก แล้วก็ฝึก ”


“ ไม่มีอำนาจใดใดในจักรวาล ที่จะมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งฤทธิ์แห่งความพากเพียรพยายามได้ “