สรุป

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2557

สรุป

 

 

สรุป

       

          จากธรรมบรรยายที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งหลายคงจะได้เห็นแล้วว่า ถ้าผู้ใหญ่ในสังคม หรือ ทิศ6 ของเยาวชนแต่ละคน ต่างประพฤติตนตามสังคหวัตถุ 4 ประการ อย่างครบถ้วนเป็นประจำ ผู้ใหญ่ทุกคนก็จะเป็นคนน่าเคารพ น่ารัก น่าเข้าใกล้ น่าคบหาสมาคมด้วย ขณะเดียวกันผู้ใหญ่เหล่านี้ย่อมเกิดปัญญาตรองเห็นว่า การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเท่านั้น ที่จะทำให้พวกเขาหรือไม่ว่าใครก็ตามสามารถตั้งอยู่ในความดีได้เสมอ

 

         เมื่อมีความเห็นเช่นนี้ แต่ละคนก็จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งในที่สุด
ทุกคนก็จะมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าสังคหวัตถุ 4 ก็คือ
บทฝึกสำคัญยิ่งของสัมมาทิฏฐิ 10 นั่นเอง

 

         ถ้าผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม ต่างประพฤติปฏิบัติสังคหวัตถุ 4 กันเป็นกิจวัตร ความสงบสุขย่อมเกิดขึ้นในสังคมอย่างแน่นอนสิ่งแรกที่จะปรากฏให้เห็นก็คือ แต่ละครอบครัวจะเป็นครอบครัว อบอุ่น เนื่องจากผู้เป็นพ่อแม่หรือทิศเบื้องหน้าของลูก เป็นคนน่ารัก น่าเคารพสามารถปลูกฝังอบรมลูกให้รู้จักถูกผิด ดีชั่วบุญบาป ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ อะไรควรไม่ควร อยู่เสมอ พร้อมทั้งทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูอยู่ตลอดเวลา ลูกก็จะตั้งอยู่ในความดีได้ เมื่อมีข้อสงสัย มีปัญหา มีความคับข้องใจ ลูกก็จะกล้าปรึกษาหารือขอคำชี้แนะจากพ่อแม่ แทนที่จะไปปรึกษาเพื่อนๆ หรือลองผิดลองถูกกับเพื่อน ซึ่งก็ไม่ประสาพอๆ กับตนนั่นเอง

 

         เด็กดีเมื่อไปโรงเรียน ย่อมเป็นเด็กที่ไม่ก่อปัญหายุ่งยากใดๆ เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ดี เด็กก็จะสามารถพันาตนเอง ให้มีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมได้สูงขึ้นเด็กประเภทนี้ ถ้าได้รับการศึกษาอบรมทางธรรมจากสงฆ์ คือทิศเบื้องบนด้วย ก็จะสามารถพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เข้าไปอยู่ในจิตใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

       ครั้นเมื่อจบการศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ ที่ดีมีสัมมาทิฏฐิ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นกิจวัตร ไม่บกพร่อง เพราะไม่เป็นโรคใจแห้ง นั่นคือถ้าขณะนี้ ผู้ใหญ่โดยทั่วไปในสังคมเป็นคนดี เด็กๆ แต่ละคนก็จะมีทิศ 6 ที่ เป็นกัลยาณมิตร เมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขา จะอยู่ในฐานะทิศอะไร เขาก็จะมีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรด้วย เพราะโรคใจแห้งหยุดระบาดแล้วไม่มีใครเป็นโรคนี้อีกต่อไป


        แต่เพราะเหตุที่ขาดการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง การประพฤติปฏิบัติตนของบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายในปัจจุบัน จึงมีลักษณะคล้ายแม่ปู ซึ่งมีธรรมชาติเดินคดไปคดมา ดังนั้น เยาวชนทั้งหลายซึ่งเปรียบได้กับลูกปู จึงเดินคดไปคดมาตามแม่ด้วย เพราะเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่บรรดาผู้ใหญ่ จะมาถามกันให้เซ็งแซ่ว่า การที่เยาวชนทั้งหลายมีปัญหาทุกวันนี้ เป็นความผิดของใคร เพราะความจริงก็คือ เยาวชนติดโรคใจแห้งมาจากผู้ใหญ่นั่นเอง

 

      ตราบใดที่แม่ปูยังเดินตรงไม่ได้ ตราบนั้นลูกปูก็ย่อมจะเดินตรงไม่เป็นต่อไปอีกอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ใหญ่ย่อมมีสติปัญญาความคิดและศักยภาพสูงส่งกว่าแม่ปูหลายแสนหลายล้านเท่า ย่อมสามารถปฏิรูปตนเอง เพื่อแปลงโฉมให้เป็นทิศ 6 ที่น่ารักน่าเคารพ ไม่ต้องประสบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกสังคหวัตถุ 4 นั่นเอง คือกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จของทุกท่าน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012700994809469 Mins