การเลี้ยงดูบุตรให้มีนิสัยดี

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

         

 

การเลี้ยงดูบุตรให้มีนิสัยดี

 

             การเลี้ยงดูบุตรให้มีนิสัยดี บุตรที่มีนิสัยดี ย่อมเติบโตเป็นคนดีที่โลกต้องการ ผู้ที่จะเป็นพ่อคนแม่คนจะต้องรู้ว่า บุตร จะมีนิสัยดีได้ ก็เพราะได้รับการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิตลอดจนคุณธรรมอื่นๆจากพ่อแม่ของตน ขณะเดียวกันก็มีพ่อแม่เป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม และจะดียิ่งขึ้นถ้าได้รับการสอนวิชาความเป็นมนุษย์จากทิศเบื้องบนในสภาพสังคมปัจจุบัน ครอบครัวส่วนมากเป็นครอบครัวเดี่ยว เมื่อมีบุตรมาเกิด บุตรนั้นก็จะตกอยู่ในความรับผิดชอบ เลี้ยงดูของสาวใช้ในบ้าน เด็กทารกในครอบครัวแบบนี้บางราย นอกจากจะไม่ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยดีเท่าที่ควรแล้วยังขาดความอบอุ่นด้านจิตใจอีกด้วย เรื่องรส พระธรรมนั้น


            ไม่ต้องพูดถึง เพราะสาวใช้โดยทั่วไปก็ไม่ได้สัมผัสรส พระธรรมอยู่แล้ว กล่าวได้ว่าบุตรในครอบครัวแบบนี้ขาดทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ และขาดธรรมะอีกด้วยเพราะฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นพ่อแม่ จะต้องตระหนักในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรให้มาก เพื่อเตรียมวางแผนอย่างรอบคอบ มิใช่เมื่อมีลูกแล้วก็ปล่อยให้เลี้ยงกันตามยถากรรม เพราะเหตุที่บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายปล่อยให้ลูกถูกเลี้ยงกันตามยถากรรมใช่หรือไม่สังคมของเราจึงคลาคล่ำไปด้วยบุคคลประเภทตาเดียวดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090470314025879 Mins