ดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2557

 
 
 
     “ดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย เหมือนฝุ่นในเล็บมือของเรา โดยที่แท้สัตว์ที่พากันไปเกิดเป็นอย่างอื่นนอกจากมนุษย์มีมาก เหมือนฝุ่นในพื้นปฐพีใหญ่“ 
อัญญตรสูตร
 

เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องรู้ว่า อะไรคือเป้าหมายของชีวิต กว่าที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากมาก ต้องใช้เวลาแสนยาวนาน ต้องเป็นผู้มีบุญบารมีมากพอที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อเกิดแล้วก็ใช่ว่าจะดำรงอยู่อย่างสะดวกสบาย ส่วนใหญ่มักประสบกับอุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัยทั้งจากภัยต่างๆ ในชีวิตและภัยในสังสารวัฏ หากประมาทพลาดพลั้งไปสร้างบาปอกุศล ก็จะเป็นผลให้ตกไปสู่ภพภูมิที่ทุกข์ทรมาน
 

ต่อเมื่อได้พบเจอกัลยาณมิตร จากชีวิตที่เคยดำเนินผิดพลาดก็จะมีโอกาสหวนมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องดีงามได้ กระทั่งรู้เป้าหมายชีวิตที่จะต้องสร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อแหกคุก คือวัฏฏะสงสารไปสู่งฝั่งพระนิพพานในที่สุด