ใจ..เป็นธรรมชาติที่พิเศษ

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2557

 

ใจ..เป็นธรรมชาติที่พิเศษ

 

จิตใจที่มั่นคงหนักแน่น  มีศรัทธาเลื่อมใส  ไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยนั้น  เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะจะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ ผ่องใส


เนื่องจากใจของเราเป็นธรรมชาติที่พิเศษเมื่อคุ้นเคยอยู่กับสิ่งที่สูงส่งใจจะถูกยกระดับให้ละเอียดประณีตสูงส่งยิ่งขึ้นไปด้วย

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่