กิเลสและวิธีการเอาชนะ

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2558

กิเลสและวิธีการเอาชนะ
 

กิเลสเป็นเครื่องขวางกั้นการเกิดสัมมาทิฏฐิ 

     อุปสรรคอย่างสำคัญที่ขวางกั้นไม่ให้คนเราเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นได้ คือ กิเลส กิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เป็นตัวบั่นทอนคุณภาพใจของเรานั้นอุปมาเหมือนกับเชื้อโรคที่เป็นเหตุให้เราเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งเชื้อโรคนั้นยังแบ่งออกได้เป็นอีกหลายชนิดแต่ละชนิดก็ก่อให้เกิดโรคที่มีอาการแตกต่างกันไปกิเลสในใจคนก็เช่นกันมีประเภทที่แตกต่างกันถึง 3 ชนิด คือ

1. โลภะ คือ ความโลภ ความอยากได้ของผู้อื่น

2. โทสะ คือ ความโกรธ ความพยาบาท อาฆาตผู้อื่น

3. โมหะ คือ ความหลง ความไม่รู้ไปตามความเป็นจริง
 

วิธีการเอาชนะกิเลส 

     วิธีการที่จะเอาชนะกระแสกิเลสทั้ง 3 ชนิดนี้ให้ได้จะต้องสั่งสมบุญให้มากที่สุด เพราะบุญเป็นเครื่อง ชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาด เมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วย่อมทำหน้าที่ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจ กิเลส เครื่องเศร้าหมองต่างๆ ที่ฝังอยู่ภายในใจก็จะค่อยๆ หลุดร่อนออกไปด้วยอานุภาพแห่งบุญ ใจจะมีพละกำลัง ที่จะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาแทนที่ นับจากนี้ไปเราจะได้พบแต่สิ่งที่ดีงาม เมื่อพบคนก็จะพบแต่คนดี เมื่อได้ของ ก็จะได้แต่ของที่ดี นี้ก็โดยอาศัยใจที่มีบุญหล่อเลี้ยงนั่นเอง เหตุแห่งการเกิดบุญ หรือทางมาแห่งบุญ มี 3 ประการ ได้แก่

1.ทาน คือ การให้การเสียสละสิ่งของต่างๆของตนหรือให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อกำจัดโลภะ

2. ศีล คือ ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต สิ่งที่ไม่ดีทุกประการ เพื่อกำจัดโทสะ

3. ภาวนา คือ การฝึกใจให้สงบหยุดนิ่ง เพื่อกำจัดโมหะ

 

 

จากหนังสือ DOU
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ