หัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2558

 

หัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ

 

หัวใจของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ.
 ๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไม่ทำบาปทั้งปวง
 ๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา  การทำกุศลให้ถึงพร้อม
 ๓. สจิตฺตปริโยทปนํ  การชำระใจของตนให้หมดจากกิเลสธรรม
   

 

  ที. มหา. ๑๐/๕๔/๖๗