กัลยาณมิตร

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2548

 

 

“บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน
และป้องกันจากคนไม่ดี
เพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคนดี
แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี”

 

ขุ. ธ. ๒๕/๒๕