ความปรารถนา ๕ ประการ ของพระเจ้าพิมพิสาร

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2558

 

ความปรารถนา ๕ ประการ ของพระเจ้าพิมพิสาร

 

ความปรารถนา ๕ ประการ ของพระเจ้าพิมพิสาร
 ๑. ขอชนทั้งปวงพึงอภิเศกเราไว้ในราชสมบัติ
 ๒. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของพระองค์
 ๓. ขอหม่อมฉันพึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค
 ๔. ขอพระผู้มีพระภาคพึงแสดงธรรมโปรดแก่หม่อมฉัน
 ๕. ขอหม่อมฉันพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาค

   

 

 

วิ. มหา. ๔/๕๙/๖๘

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร