การระลึกถึงความตาย 8 อย่าง

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2558

 

 

การระลึกถึงความตาย 8 อย่าง

            สำหรับผู้ที่ไม่สามารถทำให้อุปจารสมาธิเกิดได้ด้วยการพิจารณาเพียงเท่านี้ ให้ระลึกถึง ความตายโดยอาการ 8 อย่าง คือ

1.วธกปจฺจุปฏฺฐานโต โดยปรากฏดุจเพชฌฆาต

2.สมฺปตฺติวิปตฺติโต โดยวิบัติแห่งสมบัติ

3.อุปสํหรณโต โดยเปรียบเทียบ

4.กายพหุสาธารณโต โดยร่างกายเป็นสาธารณแก่สัตว์และปัจจัยแห่งความตายมากชนิด

5.อายุทุพฺพลโต โดยอายุเป็นของอ่อนแอ

6.อนิมิตฺตโต โดยชีวิตไม่มีนิมิต

7.อทฺธานปริจฺเฉทโต โดยชีวิตมีกำหนดกาล

8.ขณปริตฺตโต โดยชีวิตมีขณะสั้น

 

------------------------------------------------------------------------

 สมถกัมมัฏฐาน 40 วิธี