ผู้ยังหมู่ให้งดงาม

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2548

 

ผู้ยังหมู่ให้งดงาม

 

“ผู้ใดเป็นคนฉลาด แกล้วกล้า เป็นผู้ฟังมาก

ทรงธรรม และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

คนเช่นนั้นท่านเรียกว่า ยังหมู่ให้งดงาม"


 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๑

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร