การที่เราได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ ไม่ว่าจะบวชช่วงสั้น หรือช่วงยาวก็ตาม ต่างมีเป้าหมายอันเดียวกัน คือ หวังที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้
...อ่านต่อ
เราต้องมีส่วนอย่างสำคัญที่ทำวัดรุ่ง ยังไม่ต้องไปสร้างอะไร แต่สร้างคน ฝึกตน ฝึกคน ชวนญาติโยมชาวบ้านมาเข้าวัดฟังธรรม
...อ่านต่อ
ในยามที่เรานึกถึงว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มีโอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา ๑ พรรษา เราได้ตั้งใจสละชีวิต ประพฤติ
...อ่านต่อ
งานหยุดนิ่ง คือ งานที่แท้จริง ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ เหมือนผนังหรือเสาเรือนอยู่เฉย ๆ
...อ่านต่อ
อายุพระพุทธศาสนา ก็คล้ายกับอายุของคนนี่แหละ.. บางคนอายุสั้น บางคนอายุยืน ที่อายุสั้นก็เพราะว่าหมดบุญ หมดอายุกัน
...อ่านต่อ
การมาบวชในคราวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากจะทำให้เราได้บุญเพื่อไปตัดรอนวิบากกรรมต่าง ๆ
...อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏอันตรายมีภัยมาก.. ภัยในอบาย เป็นสัตว์นรก โลกันตร์ ในอุสสทนรก ในยมโลก อสุรกาย เปรต สัตว์
...อ่านต่อ
ภัยในวัฏสงสารนี่เห็นยากนะ ไม่ใช่ว่าจะเห็นกันได้ง่าย ๆ เพราะคำว่า วัฏสงสาร ต้องรวมกันในกามภพ รูปภพ อรูปภพ
...อ่านต่อ
คือ ชาติที่ผ่านมาจะต้องสั่งสมบุญให้ได้เกิดเป็นผู้ชาย บุญน้อยก็ด้อยโอกาส บุญมากก็ได้โอกาส ต้องสั่งสมบุญมาก
...อ่านต่อ
พุทธศาสนาจะถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ให้เฟื่องฟูกว่าเดิมในยุคของเรา บวชแสนรูปถวายเป็นพุทธบูชา
...อ่านต่อ
ความสุขที่เกิดจากสมาธิ...จะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากนั่งต่อไป เหมือนเป็นรางวัลเบื้องต้น
...อ่านต่อ
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ลักษณะมหาบุรุษทั้ง ๓๒ ประการนั้น ได้มาเพราะอานิสงส์ หรือเพราะทำความดี ดังนี้คือ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า.."เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆ ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๙ มีนัยน์ตาดำสนิทเหมือนสีนิล ลักษณะมหาบุรุษประการที่ ๓๐ มีตาบริสุทธฺ์ดุจตาลูกโคเพิ่งคลอด
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๔ มีฟันเรียบเสมอ ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๖ มีเขี้ยวสีขาวงาม
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๓ มีฟัน ๔๐ ซี่บริบูรณ์ ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๕ มีฟันสนิทชิดกัน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๒ มีคางดุจราชสีห์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๒๑ มีประสาทรับรสอันเลิศ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า.. “เมื่อตถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๗ มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๘ มีหลังเต็มบริบูรณ์ไม่เป็นร่อ
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๖ มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า..“เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๑๓ มีขนขุมละเส้น เส้นหนึ่งๆ อยู่ขุมหนึ่ง ลักษณะมหาบุรุษ ประการที่ ๓๑ มีอุณาโลมที่หว่างคิ้ว ขาวอ่อนเหมือนสำลี
...อ่านต่อ