เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ โดยในปี ๒๕๕๐นี้ มีตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการสถาปนาเป็น พระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชา คณะใหม่ จำนวน ๒ รูป ขณะที่การเลื่อนและตั้ง มี ๘๒ รูป รวมทั้งสิ้น ๘๔รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย ๖๓รูป ฝ่ายธรรมยุต ๒๑รูป ทั้งนี้
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการประชุม เพื่อเปิดตัวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ขึ้น ณ ห้องบัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล วัดพระธรรมกาย เมื่อต้นเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2550 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้
...อ่านต่อ
เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ ในอุปถัมภ์มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม โดยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ร่วมกับชมรมพัฒนาศักยภาพ R&DTC จัดงาน our father our hero ก้าวตามรอยพระบาท ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
...อ่านต่อ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีเฉลิมสิริมงคลดวงพระบรมราชสมภพ ตามประเพณีไทยโบราณภาคกลาง และเจริญสมาธิภาวนา ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม ในวันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 เมื่อเวลา 08.30 น โดยมีพระมหาเถระ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค สังกัดคณะใหญ่หนกลาง เข้าร่วมพิธีครั้งนี้
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีและมีคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดปทุมธานีมาร่วมงานกว่า 2,000 รูป โดยปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เวลา 14.45 - 16.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมี พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์ และ นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
ครัวการบินไทย จำกัดมหาชน ร่วมกับครัวหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในงานมีพนักงานฝ่ายครัวการบินไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่สนามบินมาร่วมงานกว่า 500 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระไพบูลย์ ธัมมวิปุโล
...อ่านต่อ
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ และบวชเนกขัมมจาริณี ขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 และจัดเป็นโครงการต่อเนื่องขึ้นเป็นเวลา 7 วัน คือระหว่างวันที่ 22- 28 พฤศจิกายน พิธีในครั้งนี้ พณฯ สวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นประธาน
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับครูผู้นำโรงเรียนทางก้าวหน้าคุณภาพในกรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ โรงเรียนฉัตรวิทยา
...อ่านต่อ
ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมธรรมะและจัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับเจ้าหน้าที่ Stam Ford University ณ Stam Ford University
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี นำโดยพระเผด็จ จิรกุโล เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธในเยอรมนี นำโดยท่านโดริน เกนโป พระนิกายเซ็น ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์แห่งวัฒนธรรมชาวพุทธขึ้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันจะนำไปสู่การเกิดสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดจำนวน 30 วัดในเขตพื้นที่รัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร์ ตามที่วัดดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้แล้ว
...อ่านต่อ
จากที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อันจะนำไปสู่การเกิดสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเดินทางไปติดตั้งจานดาวธรรมให้กับวัดจำนวน 30 วัดในเขตพื้นที่รัฐฉานประเทศสหภาพเมียนมาร์ ตามที่วัดดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์มาก่อนหน้านี้แล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อใดที่มนุษย์มีความปรารถนา เมื่อนั้น “ความสำเร็จ” จะเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการทะยานไปให้ถึง แต่การที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ดังปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่าย คนจำนวนมากมหาศาลเดินทางผิด ต้องล้มลุกคลุกคลาน เพราะไม่รู้ว่า อะไรคือ “เบื้องหลังความสำเร็จ”
...อ่านต่อ
งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีประกาศเกียรติแก่คุณองค์กรดีเด่น เขต 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบหมายให้พระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโล พลอากาศเอกวีระวุฒิ ลวะเปารยะ ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยน้ำท่วมที่วัดพานิช ตำบลบางปากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
...อ่านต่อ
กับอุทกภัยที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านเท่านั้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึง “ครู” บุคคลที่เปรียบดั่งแม่พิมพ์ของชาติก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือคณะครูที่ประสบภัยน้ำท่วม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเช่นกัน
...อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการ “พักกาย พักใจ เพื่อกำไรชีวิต” ขึ้น เป็นเวลา 3 วัน ณ บ้านทะเลสีครีมจ.สมุทรสงคราม เมื่อกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2550
...อ่านต่อ
เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ร่วมกับเครือข่ายคนดีศรีพังงา จัดโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเทิดไท้มหาราชา ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งจัดพิธีมอบ “รางวัลทำดีเพื่อพ่อ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการครบ 9 ครั้ง มีจำนวน 100 คนด้วยกัน เป็นการยกย่องและเป็นกำลังใจ ให้แบบอย่างต่อไป
...อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดโครงการอบรมเยาวชนคุณธรรม 80 ชนมพรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2550 เพื่อจัดงานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
...อ่านต่อ
วัดภาวนานิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมตักบาตรเทโว และพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิเป็นจำนวนกว่า 30 คนด้วยกัน
...อ่านต่อ
ที่ผ่านมาจากการที่ทางมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ได้ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงตอนนี้ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร