เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบโล่ ในโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 25 หนึ่งในโครงการสร้างสันติภาพโลก ในความดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ ตลอดต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งแรกเกิดขึ้นพร้อมนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 โดย ชมรมพุทธศาสตร์ 6 สถาบัน ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ด้วยเล็งเห็นคุณค่า ของธรรมะ “มงคลชีวิต 38 ประการ” ว่าเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย
...อ่านต่อ
กองต้อนรับและอบรม สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศ 7 วัน หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Middle Way Meditation Retreat รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สวนเพชรแก้ว จ. เชียงใหม่
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช 2550 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา เป็นโอกาสที่ท่านสาธุชนผู้มีบุญ สามารถตักตวงบุญกุศลจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาได้ตลอดทั้งวัน การจัดงานบุญวันมาฆบูชา ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีการตักบาตรและถวายภัตตาหาร, รักษาศีล 5 หรือศีล 8
...อ่านต่อ
พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมพระภิกษุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการและเอกชน พ่อค้าประชาชนในจังหวัดสงขลา และศูนย์กัลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน
...อ่านต่อ
ชาติภูมิ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร ป.ธ. ๖) นามเดิม ทองเจือ นามสกุล สายเมือง เกิดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก ณ ปากคลองบางเขน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
พระอนุรุทธเถระภิกษุ ผู้เป็นเอตทัคคะด้านการมีทิพยจักษุ (ตาทิพย์) เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา ครั้งนั้น พระอนุรุทธเถระ หนึ่งในอสีติมหาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุใดด้านมีตาทิพย์ ได้ติดตามรู้ตามเห็นการเสด็จสู่ปรินิพพานของพระพุทธองค์ตลอดเวลา นับเป็นพยานสำคัญการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์ ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกในกาลต่อมา
...อ่านต่อ
วันมาฆบุรณมี พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์ เป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก ๑,๒๕๐ ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์สี่ประการ เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงได้ถือเอาเหตุนั้น ประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ พระองค์นั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสและสังเวช
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็นวันของพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติเมธี (จำนง ธมฺมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธ์วงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
...อ่านต่อ
ชมรมสื่อสีขาวร่วมกับ ชมรมรักษ์ปราจีน และกลุ่มชมรมพุทธศาสตร์ปราจีนบุรี จัดงานมหกรรมไถ่ชีวิตโค ปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับแสนชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งเพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยและปีใหม่จีน ด้วยการให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพื่อให้ได้ชีวิตที่แข็งแรง อายุยืนยาว ณ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
...อ่านต่อ
พระธรรมกิตติวงศ์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ชีวิตและงาน พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙) นามเดิม ทองดี นามสกุล สุรเดช เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ก. พ. ๒๕๔๗ ที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อายุ ๑๔ ปี
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานอุบลราชธานี และกัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เป็นโครงการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 – 27 มกราคม พุทธศักราช 2550 จัดให้กับนักศึกษานอกโรงเรียน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน 112 คน และโครงการที่ตามมาจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550 ให้นักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 265 คน
...อ่านต่อ
โครงการ “The Middle Way” ได้จัดปฏิบัติธรรม 7 วัน รุ่นพิเศษ สำหรับชาว Czech จำนวน 9 ท่าน ณ สวนเพชรแก้ว อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคมที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
...อ่านต่อ
การนำธรรมะสู่สถานที่ทำงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรได้นำไปปรับใช้แก่ตนเอง และการทำงานได้เป็นอย่างดี กำลังได้รับความสนใจ เพราะเห็นประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรมมาแล้วนั่นเอง
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม ที่ผ่านมา พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระภิกษุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย เป็นตัวแทนของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยราชการ เอกชน พ่อค้า
...อ่านต่อ
ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งในชีวิตของเหล่าลูกหลานและศิษยานุศิษย์ทั้งภายในและต่างประเทศ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ จะได้มาร่วมสร้างมากุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมกันประกอบพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายเพื่อสถาปนา “มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” ณ บ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ บนแผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
...อ่านต่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ในกองทัพแห่งธรรมเป็นที่ปรากฏเกิดขึ้นของยอดนักรบในทางธรรม ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบด้วยกันทั้ง ๓ ท่าน ด้วยการเป็นผู้นำสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดโดยตลอดชีวิตของท่านและได้ละจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ ท่านผู้ผ่านสมรภูมิรบกับเหล่าศัตรูที่แท้จริง คือกิเลศเหล่าแห่งมารทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนา ผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของตนเองและแก่ศิษยานุศิษย์ เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพาน
...อ่านต่อ
การจัดให้มีการเรียนการสอนศีลธรรมแก่เยาวชน โดยจัดให้เป็นระบบหลักสูตรในสถานศึกษา กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ด้วยการเห็นความสำคัญของศีลธรรมที่จะนำพาการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงาม แก่เยาวชนในสังคมประเทศชาติต่อไป
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) นำโดยพระอาจารย์สมศักดิ์ จันทสีโร นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวใน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจุดแรกที่ตัวแทนจากมูลนิธิธรรมกายฯ เดินทางไปมอบคือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายไพศาล ชาติสุทธิ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร