ธนาคารโลกได้เสนอไว้ใน The World Development Report 1993 เรื่อง ‘Investing in Health’ สนับสนุนรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ
...อ่านต่อ
บางคนฝันอยากเป็นหมอ บางคนฝันอยากเป็นตำรวจ บ้างฝันอยากเป็นนายแบบนางแบบ หรือคุณครู ฯลฯ
...อ่านต่อ
วัยรุ่นส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับมาตรการห้ามจำหน่ายสุรา และบุหรี่ ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันเอดส์โลก
...อ่านต่อ
แม้ว่าการบริการประเทศตลอดจน 4 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลาย ๆ นโยบายจะโดนค่อนขอดทั้งจากฝ่ายค้านและแวดวงนักวิชาการถึงความผิดพลาดที่เห็นผลมากขึ้นเรื่อย ๆ
...อ่านต่อ
ห้องสมุดภาคปฏิบัติ โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
...อ่านต่อ
มหา’ลัยดังเปิดผลสำรวจคนไทยเมาหัวราน้ำกินเหล้าครึ่งประเทศ ภายใน 1 เดือนดื่มแอลกอฮอล์เกิน 20 วัน ถึง 8.4 ล้านคน ขณะเดียวกันพบเด็กอายุเพียง 4 ขวบเริ่มก๊งเหล้าเพราะพ่อ-แม่เชียร์
...อ่านต่อ
สอดรับกับกฎหมายห้ามขายเหล้าและบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็ตามมาด้วยกฎหมายกำหนดเวลาขายเหล้า ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น.รอบหนึ่ง และเวลา 17.00-24.00 น.อีกรอบหนึ่งไม่เท่านั้น
...อ่านต่อ
๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิ.ย. 2549 ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองอีกครั้ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
...อ่านต่อ
ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์นั้น พระพุทธเจ้าสอนว่า เป็นสัตว์โลกที่ฝึกอบรมได้นับตั้งแต่วาระแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกจนถึงวาระสุดท้ายคือปิดตาลงเพื่อไปปฏิสนธิในชาติภพต่อไป
...อ่านต่อ
เป็นที่ยอมรับกันโดยพสกนิกรประชาชนคนไทยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณ ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพ
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ทรงเริ่มเสด็จเยี่ยมเยียน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ตั้งแต่ พ.ศ. 2495
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา
...อ่านต่อ
หากนับย้อนเวลาไปในอดีต ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่น่าภาคภูมิใจนานกว่า 700 ปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่
...อ่านต่อ
นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่พุทธศาสนิกชน กว่า 1 พันคนร่วมถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั้ง 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างคึกคัก
...อ่านต่อ
คนไทยดื่มสุราได้ในทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกเทศกาล ปริมาณการดื่มสุราของคนไทย เพิ่มขึ้นทุกปี จนอัตราการดื่มสุราของคนไทยสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ผลพวงจากดื่มสุรา ตามมาด้วยปัญหาสารพัด
...อ่านต่อ
ผู้เชี่ยวชาญโจ คอนนอลลี (Joe Connolly) ผู้ก่อตั้งบริษัทกู๊ดแพเร็นท์ (GoodParents, Inc.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน
...อ่านต่อ
ปัจจุบันพบว่า เยาวชน วัยรุ่น มีการดื่มสุรา และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กันมากขึ้น จากผลการสำรวจ ของสำนักสถิติแห่งชาติ
...อ่านต่อ
นักวิจัยในสหรัฐ ศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ พบส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเบียร์และสุราเป็นประจำทุกวัน
...อ่านต่อ
เรารู้อะไรเกี่ยวกับสารเคมีในบุหรี่บ้าง บริษัทผลิตบุหรี่แทบไม่ได้บอกอะไรไว้บนซองให้กับเราเลยว่ามีสารเคมีที่มีอยู่ในส่งต่อไปนี้ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเช็ดกระจก เชลแลค ลูกเหม็น ยาเบื่อหนู ปากกาเคมี แบตเตอรี ยาฆ่ามด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร