เศรษฐศาสตร์มหภาค คือ การศึกษาเศรษฐกิจทั้งระบบ หรือศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศนั่นเอง
...อ่านต่อ
เป้าหมายสูงสุดของเศรษฐศาสตร์ คือ การศึกษาเพื่อทำให้ประชาชนในประเทศอยู่ดีกินดี ไม่อดอยากยากจน
...อ่านต่อ
"ทรัพยากร" หมายถึงสิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ ซึ่ง "ทรัพย์" หมายถึงสิ่งที่ถือว่ามีค่า ได้แก่ วัตถุมีรูปร่าง
...อ่านต่อ
เศรษฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเศรษฐศาสตร์แบบ "มีบุญเป็นศูนย์กลาง" กล่าวคือ มีหลักว่าระบบเศรษฐกิจที่ดี
...อ่านต่อ
พระวินัยธร หมายถึง พระผู้ชำนาญวินัย ถ้าเป็นทางโลกก็คือผู้ชำนาญด้านกฎหมาย หรือนักกฎหมายนั่นเอง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอธิกรณสมถะไว้ในพระปาฏิโมกข์ เพื่อเป็นหลักให้ภิกษุใช้สำหรับการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
...อ่านต่อ
คำว่า อธิกรณ์ หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว จะต้องจัดทำ คือ เรื่องที่สงฆ์จะต้องดำเนินการ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทหลักๆสำหรับพระภิกษุไว้ 227 ข้อ ซึ่งถือว่ามากอยู่พอสมควร
...อ่านต่อ
ผู้บัญญัติพระวินัยจะต้องเป็นผู้รู้แจ้งโลก คือต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น บุคคลอื่นแม้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถทำได้
...อ่านต่อ
สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์มีทั้งหมด 8 หมวด 227 สิกขาบท ในที่นี้จะยกตัวอย่างเพียง 2 หมวดคือ ปาราชิก และสังฆาทิเสส
...อ่านต่อ
ศีลของพระภิกษุนั้นเป็น "อปริยันตปาริสุทธิศีล" หมายถึง มากมาย ไม่มีที่สุด ในวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่าศีลของพระภิกษุ
...อ่านต่อ
ในขั้นตอนการประชุมสงฆ์นั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสอบถามภิกษุที่ก่อเหตุนั้นๆ ขึ้นว่าทำจริงหรือไม่
...อ่านต่อ
ต้นบัญญัติ หมายถึง เรื่องเล่าของผู้ที่ประพฤติเสียหายในกรณีต่างๆ เป็นรายแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ในพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไร คำที่ใกล้ที่สุด ตรงที่สุด ก็คือคำว่า "วินัย" หรือ "ศีล"
...อ่านต่อ
ในยุคแรกที่มนุษย์บังเกิดขึ้นบนโลกนั้นยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ เพราะมนุษย์ยุคนั้นมีบุญมากเพิ่งจุติลงมาจากพรหมโลก
...อ่านต่อ
นิติศาสตร์ในพระไตรปิฎกนั้นกล่าวถึง "พระวินัยหรือศีล" ของพระภิกษุเป็นหลัก โดยเฉพาะพระวินัย 227 สิกขาบท
...อ่านต่อ
ในหัวข้อนี้ จะเปรียบเทียบหลักธรรมาธิปไตยกับการปกครองในยุคปัจจุบัน โดยจะหยิบยกมาเพียงบางประเด็นเท่านั้น
...อ่านต่อ
บทวิเคราะห์การปกครองของพระเจ้ามหาวิชิตราชนี้ อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานจากหนังสือ "รัฐศาสตร์เชิงพุทธ"
...อ่านต่อ
ตัวอย่างการปกครองของพระเจ้ามหาวิชิตราช ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงการนำหลักธรรมาธิปไตยมาใช้ในการปกครอง
...อ่านต่อ
นอกเหนือจาก "ธรรม" ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองแล้วสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ "เรื่องเศรษฐกิจ"
...อ่านต่อ
หลักธรรมในการปกครองนั้นมีอยู่ 2 ประเภทคือ หลักธรรมในการปกครองตน และ หลักธรรมในการปกครองคน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร