คำว่า "วิทยาศาสตร์" มาจากคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า "Science" ซึ่งคำนี้มาจากภาษาลาตินว่า "Scientia"
...อ่านต่อ
วาทศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาถึงการสื่อสารความคิด และความรู้สึก โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ
...อ่านต่อ
คำว่า เศรษฐศาสตร์ (Economics) มาจากภาษากรีกว่า oikos แปลว่า ครัวเรือน และ nomos แปลว่า กฎระเบียบ
...อ่านต่อ
คำว่า นิติ ในภาษาสัน กฤต หมายถึง ขนบธรรมเนียม แบบแผน แต่ในระยะหลังวงการกฎหมายไทยเข้าใจว่า นิติ
...อ่านต่อ
รัฐศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งในหมวดสังคมศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และพฤติกรรมของสังคมทางด้านการเมือง
...อ่านต่อ
วิชามนุษยศาสตร์มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษามาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ชาวกรีกมีความเชื่อว่า
...อ่านต่อ
คำว่า "สรรพศาสตร์" มาจากคำสองคำคือ "สรรพ" และ "ศาสตร์" สรรพ แปลว่าทุกสิ่ง, ทั้งปวง
...อ่านต่อ
องค์ความรู้ในพระไตรปิฎกนั้นมีความลึกซึ้งและกว้างขวางมาก นอกจากจะมีหลักคำสอนเพื่อความพ้นทุกข์แล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร