เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ความสามารถทางกาย เรืยกว่า ฝีมือ แต่มีความลามารถอีกประการ หนึ่งทางปาก เรียกว่า ปาก
...อ่านต่อ
ดาบคม แต่ไม่มีฝัก ระเบิดอันตราย แต่ไม่มีสลักนิรภัย ล้วนสามารถให้คุณและโทษภับผู้ใช้ได้เท่าๆกันเพราะปราศจากการควบคุม
...อ่านต่อ
การที่วัดใดวัดหนึ่งจะร้างหรือไม่ร้าง การที่พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองหรือตกต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับว่า วัดๆ นั้นทำประโยชนให้แก่สังคมมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการเป็น "ผู้ให้ความเจริญด้านจิตใจด้วยกุตรธรรมแก่สังคม"
...อ่านต่อ
ความรู้ทุกอย่างหรือความเป็นพหูสูตของคนเราก็เช่นกัน เป็นเพียงช่วงเตรียมตัวก่อนจะใช้งานเก่านั้นความรู้จะช่วยเราได้จริงต่อเมื่อเรามีศิลปะ
...อ่านต่อ
เมื่อพระภิกษุรูปอื่นได้ทราบข่าวนั้นแล้ว หลังจากเรียนกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็กราบทูลลาไปปาเพ็ญเพียรที่วัดปาแห่งนั้น
...อ่านต่อ
ความทุกข์และความเสื่อมต่าง ๆ มีอย่รอบตัวเราตังแต่เกิดและเราก็ไม่ชอบมัน แต่เราชอบและต้องการความสุข ความเจริญซึ่งจะได้มาก็ด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
พ่อค้ารวยได้ เพราะได้ทำเลดื ทุนดี และการบริหารที่ดี ชาวสวนรวยได้ เพราะได้ดีนดี พันธุพืชดี และบริหารงานดี
...อ่านต่อ
ทุกอย่างต้องมีการฝึก และดูเหมือนว่า การฝึกทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่ใจ และบทฝึกที่ ๑ หรีอบทฝึกขั้นอนุบาลของคนเราก็คือ "การสังเกต"
...อ่านต่อ
หลังจากแต่งตั้งแล้ว ตระกูลนั้นย่อมถูกยกระดับฐานะป็น"ตระกูลเศรษฐี" บุตรชายสามารถสิบทอดตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองต่อจากบิดาได้
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิ ส่งเสริม ให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือ ทำให้จิตใจผ่องใสสะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง โล่ง เบาสบาย มีความจำ และสติปัญญาดีขึ้น
...อ่านต่อ
ผลไม้ที่คัดพันธุมาดีแล้ว รสโอชะของมันย่อมติดมาในเมล็ดเมื่อนำมาปลูก ต้นของมันย่อมให้ผลที่มีรสอร่อยทันทีโดยไม่ต้องทะนุบำรุงมาก
...อ่านต่อ
สมาธิ คือความสงบ สบาย และความรัสีกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์ สามารถสรัางขึ้นได้ด้วยตนเอง
...อ่านต่อ
พระพทธศาสนาสอนให้เรารู้มานานแล้วว่า สิ่งแวดล้อมมีผล ด่อความก้าวหน้าของคนเรา และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะlมแก่การ พัฒนาจิตใจ
...อ่านต่อ
การสร้างวัดมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เริ่มตั้งแต่ครั้งเสด็จ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร หลังจากตรัสรู!ด้ประมาณ ๙ เดือน
...อ่านต่อ
งานยากที่สุดในโลก คืองานปลูกฝังความคิดเห็นถูก เพราะฉะนั้น ใครสอนความเห็นถูกให้ จงกราบไหว้บูชาจนกว่าจะตายจากกัน
...อ่านต่อ
เพียงแต่เห็นผู้อื่นนั่งหลับตาทำสมาธิให้ใจสงบ คนส่วนมาก ก็มักจะนึกเลยไปถึงสุดยอดแห่งความปรารถนาของพระภิกษุ ผู้กำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลส
...อ่านต่อ
วัดไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดๆ ย่อมเป็นสถานสักดสิทธี์ ของชาวพุทธทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
...อ่านต่อ
คนส่วนมากเมื่อเกิดความเครียดจากหน้าที่การงานแล้ว มักใช้ยาระงับประสาทคลายความเครียดบ้าง บางทีก็เล่นไพ่หวังจะคลายความเครียดบ้าง
...อ่านต่อ
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือจบได้ปริญญานั้น คือบัณฑิต ความจริงนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง
...อ่านต่อ
การสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของคนเรา ก็เหมือนไต่บันไดทีละขั้น
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนอยากจะดีและเด่นทั้งนั้น แต่เป็นไม่ได้ทุกคนสาเหตุใหญ่ที่เป็นไม่ได้ ก็เพราะวินิจฉัยเสีย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร