เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


วันหนึ่ง เมื่อนางเป็นคฤหัสถ์ วิสาขอุบาสกผู้เป็นสามี ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา บรรลุอนาคามิผลแล้วคิดว่า ‘การที่เราให้นางธรรมทินนา ได้รับทรัพย์สมบัติทั้งปวงย่อมสมควร’
...อ่านต่อ
ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีอายุ ย่าง ๑๖ ปี มีรูปสวย น่าดู.ครั้งนั้น มารดาบิดาให้ธิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริ บนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น
...อ่านต่อ
ทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก จึงล้วนแต่นับถือศาสนาอื่น ไม่ไดันับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญญา
...อ่านต่อ
ในวัยนักคืกษาที่มือายุเพิ่ง ๒๐ ปี อย่างพวกเรานี้นอนอย่าให้เกิน ๔ ทุ่ม แล้วตื่นให้ได้ตีสีหรีอตีสิครื่ง เป็นช่วงเข้ามืดที่เหมาะแก่การอ่านอะไรก็จำได้ดีเหลือเกิน
...อ่านต่อ
พระศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศก เบาบางแล้วทรงเตือนอีก แล้วตรัสว่า “ปฏาจารา ขึ้นชื่อว่า ปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทาน
...อ่านต่อ
ว่า นางปฏาจารานั้นได้เป็นธิดาของเศรษฐีผู้มี สมบัติ ๔๐ โกฏิ ในกรุงสาวัตถี มี รู ปงาม. ในเวลานางมี อายุ ๑๖ ปี
...อ่านต่อ
ในทัศนะของพระพุทธศาสนากล่าวใวัว่า การที่ใครจะเป็นคนขี้ อิจฉาริษยาชาวบ้านนั้น เพราะว่าทำอะไรก็เป็นรองเขาเรื่อยมา เหตุลึกๆที่ทำให้รู้สึกเป็นคนตํ่าต้อย
...อ่านต่อ
ผมมารู้จักความเจ็บแสบของการนินทาลับหลัง ว่ามันแย่ขนาดไหน ก็ตอนมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนั่นเอง
...อ่านต่อ
ทรัพย์ ๔๐ โกฏิในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ได้กลายเป็นถ่านหมด. เศรษฐีเห็นเหตุนั้นเกิดความเศร้าโศก จึงอดอาหารเสีย นอนอยู่บนเตียงเล็ก
...อ่านต่อ
เมื่อตอนรับน้องใหม่ ผมก็พยายามบอกพวกเขาบ่อยๆ ว่า "วันแรกที่พวกเราเข้ามาเรียน มีอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ วันสุดท้ายที่ เรียนจบ ก็ด้องขึ้นไบ่รับบ่รีญญาจำนวนเท่านั้น"
...อ่านต่อ
พระเถรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบ บาทมูลของพระพุทธเจ้าพระนามว่า ‘ปทุมุตตระ’ กระทำบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัลป์
...อ่านต่อ
พระนางเขมานั้นตั้งความปรารถนาไว้ แทบบาทมูลของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้เป็นผู้มีพระรูปงดงาม น่าดูน่าเลื่อมใสอย่างมาก
...อ่านต่อ
"ในทางยุโรป ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า อาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก อย่างยิ่งคือ อาณาจักรกรีก อาณาจักรโรมัน
...อ่านต่อ
พระนางเสด็จเข้าไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช พระนางทรงผนวชเพราะความรักในพระญาติเท่านั้น
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรื่องที่ต้องเรียนรู้ หรือเลือกกิจกรรมที่ ควรทำเป็น คำตอบก็คือต้องเลือกครูอาจารย์เป็น
...อ่านต่อ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี พร้อมกับบริวารรับครุธรม๘ประการ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วในเรื่องยังไม่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ถ้าคุณอยากจะดูชีวิตต้องของใครสักคนหนึ่ง ผมขอแนะนำว่า คุณไม่จำเป็นต้องไปดูทีไหนไกล เพียงก้าวเข้าไปโนโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า มารดาของพระเถระนั้น เป็นธิดาของ เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ ขอบรรพชาแล้วตั้งแต่เวลาที่ตนรู้ความแล้ว, แม้อ้อนวอนอยู่บ่อย ๆ ก็ไม่ได้บรรพชาจาก มารดาและบิดา
...อ่านต่อ
เนื่องจากว่าในช่วงนี้ ค่านิยมเรื่องการทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อหมู่นักสิกษาเหลือเกิน
...อ่านต่อ
เศรษฐีทั้งสามคนนั้นได้มีนายช่างมาลาชื่อ ‘สุมนะ’ เป็นผู้อุปัฏฐาก. นายสุมนมาลาการนั้นกล่าวกับเศรษฐี เหล่านั้นว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการอุปัฏฐากท่านทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมาถึง เทศกาลหนึ่งที่หนุ่มสาว ไทยรับเอามาจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มๆ ก็คือ เทศ กาลวาเลนไทน์
...อ่านต่อ