วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มาฆบูชา มหาสมาคม

ทันโลก ทันธรรม
เรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.,Ph.D.)
จากรายการทันโลก ทันธรรม ออกอากาศทางช่อง DMC

 

 

  ในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือวันมาฆบูชาเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อนมีการประชุมสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนา คือ พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูปได้มาประชุมพร้อมกัน เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน และในวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา สอนว่าให้ชาวพุทธทุกคนละชั่ว ทำดี แล้วก็ทำใจให้ผ่องใส รวมทั้งได้ทรงแนะนำวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เหล่าพระอรหันต์ นำเป็นแม่บทออกไปใช้ถ่ายทอดต่อให้กับพระภิกษุรูปอื่นๆแล้วก็เป็นแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

        เนื้อหาสาระขอยกเป็นเพียงบางประเด็นขั้นต้นก็แล้วกัน เช่น พระองค์บอกว่าจะต้องอนูปวาโท แปลว่า ไม่ว่าร้ายกัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาห้ามใช้วิธีการไปโจมตี ไม่ว่าโจมตีกันเอง โจมตีคนอื่น ศาสนาอื่น ไม่ได้ทั้งนั้น เราต้องเผยแผ่ด้วยความสงบเย็นไม่ว่าร้ายกัน อันที่ ๒ คืออนูปฆาโต แปลว่า ไม่ทำร้ายกัน จะเผยแผ่ด้วยการฆ่าไม่ได้เด็ดขาด ทำร้ายด้วยวาจาก็ไม่เอา ทำร้ายทางกายยิ่งไม่ได้ใหญ่

         เพราะเหตุนี้เองเราจะเห็นว่าในประวิติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒,๕๐๐ กว่าปี เราไม่เคยมีสงครามศาสนาเลย เพราะว่า พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้หยิบยกเรื่องศาสนาขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายบุคคลอื่น ไปเบียดเบียนชีวิตใคร ทำร้ายใครบาปทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือนับถือศาสนาอื่นก็ตาม บาปทั้งนั้น

         ชาวพุทธจะต้องเผยแผ่ด้วยการไม่ว่าร้ายกัน ไม่โจมตีกัน พูดแต่ในสิ่งที่ดีๆ วาจาเสียดสี ส่อเสียด กระทบกระแทกแดกดัน คำหยาบต่างๆ ไม่ใช้เลย แล้วการทำร้ายกันก็ห้ามขาด ประการที่ ๓ ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร แปลว่า ให้สำรวมความประพฤติตัวเองให้ดี ปัญหาเกิดขึ้นนอกจากเราไม่ว่าร้าย ไม่ทำร้ายเขาแล้ว หากจะมีใครมาว่าร้ายเรา มาทำร้ายเรา แทนที่เราจะไปว่ากลับ หรือฆ่ากลับ ทำร้ายกลับ เราไม่ทำ แต่ว่าสำรวจตัวเองแล้วปรับปรุงตัวเราให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น

          ถ้าเขาว่าเรา ช่วยเช็คตัวเองดูว่าเราบกพร่องจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า เขาว่ามา ๑๐๐ จริงๆ เราอาจจะผิดสัก ๕ สัก ๑๐ แทนที่จะไปว่าเขากลับ เรามาปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องอยู่นิดหน่อยตรงนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นดีกว่า ถ้าสำรวจแล้วเราไม่ได้ผิดเลย ก็อย่าไปถือสาหาความ อภัยเขาไปแล้วเดินหน้าทำความดีต่อไป ตั้งใจฝึกตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น

 

 

        นี่คือ วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นแม่บท เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา โอวาทปาติโมกข์ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานไว้ ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้ว ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน จากวันมาฆบูชา วันประชุมใหญ่ของพระอรหันต์ครั้งนั้นเอง พระพุทธศาสนาก็ได้แผ่ขยายขจรขจายไปไกลทั่วชมพูทวีป แล้วดำรงคงมั่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันนี้ สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก เทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อ เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากเท่าไรก็ตาม ช่องทางที่จะนำข่าวสารไปสู่ผู้คนทั้งหลาย ทั้งเยาวชน เด็ก ผู้ใหญ่นั้น ก็มีเยอะแยะ สมัยก่อนพูดคุยกันธรรมดา เดี๋ยวนี้มีทั้งหนังสือ วิดีโอ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และช่องทางสื่อสารพัดเลย แต่ละวันมีสื่อใหม่ๆ ขึ้นมาตลอด สื่อเก่าๆ ก็มีการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ ความเร็วทุกอย่างตลอดเวลาจนตามกันแทบไม่ทัน ซึ่งในสื่อเหล่านั้น มันก็มีทั้งของดีของไม่ดีผสมกันอยู่ เราจึงพบว่าปัญหาเยาวชนเกิดขึ้นเยอะ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ คนก็เป็นห่วงว่า เด็กไทยจะไปอย่างไรกันดี ไม่เฉพาะประเทศไทย สังคมโลกจะไปทางไหนกัน ศีลธรรมจะแย่แล้ว กล่าวได้ว่า ไม่มียุคไหนเลยที่สังคมไทยและสังคมโลกมีความต้องการศีลธรรมให้กลับคืนมาสู่ใจของทุกๆ คนมากเท่าในขณะนี้

         แล้วทำอย่างไร เราจึงจะทำให้พระพุทธศาสนา สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของสังคมนี้ได้อย่างเต็มที่ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปลุกให้พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา และเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายให้ตื่นตัวขึ้นมา เกิดจิตสำนึกในความเป็นชาวพุทธ ไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านต่อไปแล้ว แต่เราต้องมาประชุมทบทวนกัน ปลุกกระแสศีลธรรมให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จะต้องใช้วิธีการอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้ในการปักหลักลงฐาน พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลมาใช้อีกครั้งหนึ่ง คือ จะต้องมีการประชุมสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่ หากประชุมกันได้เป็นแสนๆ รูปยิ่งดี แล้วก็รวมเหล่าพุทธบริษัททั้ง ๔ ให้เป็นล้านเลย มารวมกันทำความดี แล้วก็ทบทวนหัวใจพระพุทธศาสนาร่วมกัน มาตั้งมโนปณิธานร่วมกันว่า เราจะต้องช่วยกันเผยแผ่ธรรมะ นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนากลับไปสู่ใจของชาวโลกให้ได้

         การมารวมกันอย่างนี้จะก่อเกิดเป็นพลังหมู่ เป็นกระแสขึ้นมา เหมือนๆ กับถ้าต้องการสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องกีฬา ก็จัดการแข่งขัน เช่น เอเชี่ยนเกมส์บ้าง โอลิมปิกบ้าง บางคนบอกโอลิมปิกจัดทีใช้งบตั้งเกือบแสนล้าน มันไม่สิ้นเปลืองหรือ มันจะคุ้มหรือ นักกีฬาไปแข่งกันไม่กี่พันคน แข่งกันแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็จบแล้ว จัดแต่ละครั้งใช้งบตั้งเป็นแสนล้านมันไม่คุ้มเลย ก็เป็นมุมมองมุมหนึ่งได้ แต่ในความเป็นจริงคือว่า จัดโอลิมปิกแต่ละครั้ง เวลาในการจัดมันแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็จริง แต่ผลมันไม่ได้เกิดแค่นั้น แต่มันสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องกีฬาไปทั่วโลก

          เด็กๆ เยาวชนเห็นตัวอย่างนักกีฬาเก่งๆ ก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเล่นกีฬาบ้าง อยากจะฝึกบ้าง เหมือนเมืองไทยเราเองที่ไปได้เหรียญโอลิมปิกมาหลายๆ เหรียญ เทควันโดที่คนไม่ค่อยสนใจ พอมีคุณวิวไปได้เหรียญทองแดงมา เยาวชนไทยก็ตื่นตัว มีการเปิดสนามฝึกเทควันโดขึ้นมามากมาย กีฬายกน้ำหนักก็ได้มา ๔เหรียญ ตอนนี้คนสนใจยกน้ำหนักกันขึ้นมามาก มันเป็นการปลุกกระแส ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคน

          ดังนั้น ถ้าหากมีการรวมสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่ มีการรวมพุทธบริษัทครั้งยิ่งใหญ่เป็นระยะๆ กระแสผลที่เกิดขึ้น จะไม่ได้อยู่แต่เพียงคนล้านคน พระสงฆ์หลายๆ แสนรูป ที่มารวมกันเท่านั้น แต่ว่าจะเกิดเป็นกระแสความตื่นตัวใน การศึกษาธรรมะและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขยายกว้างไปทั้งโลก การประชุมสงฆ์ ประชุมเหล่าพุทธบริษัท ในยุคนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด

 

 

          แต่ที่ผ่านมาต้องบอกกันตรงๆ ว่า พระพุทธศาสนาของเราขาดการเผยแผ่ในเชิงรุก ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเชิงรับ บางทีรับยังไม่ค่อยจะอยู่เลย ยกตัวอย่างบ้านเราหากมีฝรั่งสนใจจะมาศึกษาพระพุทธศาสนา ถามว่าจะให้ไปที่ไหน เรายังบอกไม่ค่อยจะถูกเลย นี่ขนาดเขาสนใจแล้วเรายังรับเขาไม่ค่อยจะได้เลย อย่าว่าแต่เชิงรุก

          ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธจะต้องตื่นตัวขึ้นมา แล้วก็ช่วยกันทำงานเชิงรุกด้วยการ ประชุมพร้อมหน้ากัน จะก่อเกิดเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ แล้วได้มาซักซ้อม ปฏิบัติตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสร็จแล้วก็กลับไป ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นตัวเอง สร้างกระแสตื่นตัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกไปสู่ใจประชาชนให้ได้ ให้ทันกับกระแสกิเลส ที่มากับสื่อหลากหลายชนิดในยุคปัจจุบัน ให้กระแสสื่อสีขาวท่วมท้นไปในสื่อทั้งหลาย สร้างวงจรพลิกสวนกระแสวงจรเก่า สร้างวงจรใหม่ คือ วงจรบวก วงจรแห่งศีลธรรม วงจรแห่งความสงบให้เกิดขึ้นมาให้ได้

           สิ่งที่ใครๆ คิดว่าคงทำไม่ได้ อะไรๆ มันก็คงจะแย่ไปอย่างนี้แหละ ความคิดอย่างนี้ไม่ถูกและไม่จริง เหมือนเมื่อครั้งพุทธกาลไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีคนเลิกนับถือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การฆ่า การบูชายัญ การถือชั้นวรรณะ แล้วกลับมานับถือในสิ่งที่ถูกต้องได้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทรงทำได้มาแล้ว ประทีปธรรมที่พระองค์ ทรงจุดขึ้นยังส่องสว่าง ๒,๕๐๐ กว่าปี เราจะปล่อยให้มอดดับในยุคของเราไม่ได้เด็ดขาด ต้องช่วยกันเติมเชื้อ จุดไฟประทีปแห่งธรรมให้ลุกโพลงขึ้นในใจของชาวโลกทั้งหลาย แล้วสืบต่อกันไปนานแสนนานให้ได้ ปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกวิธีที่สุด

24242431243424362437243924412442244524472448244924512452245424552456245824602459246224652461248324842488248924902492248524912486248724932494249524962497249824992500248125022468250624722473247424772505247124792507250825092514251125132517109714361322210617151135122715101437197418222353235423552480247824532450244424432438243523582357235123491128122610258352503115981810011027102610241029102821912381250425262521252225282529253325322527251925252523255425532552255125502549254825462545254425432542227422732547107610771078107910751074146325362539254125562557255825592562256125632567254025352059258125822583258825892587258625902591259225932594259625952565258525682576257725702571257225732574257525782580259825992600260126022603260426152616260526062607257926352636263726382639264026412642264326442645264626482649265026082609261826192620262126222623262426252626262726172564262826102611261226132614262926302631263226332634265526602662266326642668266526692658265626572659266126712672267626772679268026812682268626852678268926912692269326942696269726982699270027052704269526902707270927102711271327142722272127202719271827172715272327122726272727282729273227332734273527362737273827392740274127422743273027312745274727482750275127522753275427552756275727492746275927632764276527672768277027712762276927962798276027732774277227662647286128622863286428652866286728682869287028712872287328742918292129222923292429262927292829292930293229252933291929202917297428102815281726522984298529832986298729882989299029912992299329942996299529982999300129973024302530263027302830293030300230323033303430351052311ฉบับที่ 98 ธันวาคม ปี255330593058305630553054305330523049304730513050304630483045303130363037304027612440307530773078308030813082308330842534131อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 43085308630873088303830893079309430933076309155วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ไฟฟ้า53วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ห้องเรียน54วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ห้องน้ำ (สุขา)58วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ไม้ขนไก่และผ้าต่างๆ68วัฒนธรรมชาวพุทธ-มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน30573097101มงคล ที่ 17 สงเคราะห์ญาติ104มงคล ที่ 20 สำรวมจากการ ดื่มน้ำเมา105มงคล ที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม123มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า256678วัฒนธรรมชาวพุทธ-ระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนผู้ใหญ่84รายการช่องกัลยาณมิตร85มงคล ที่ 1 ไม่คบคนพาล345การ์ตูนคุณธรรม บุญโตหมูเพื่อนซี้ ตอน กัลยาณมิตรบุญโต31583155315431533152315031493156313831433144314531463147314831513124312531263127312831293130313131323133313431373136313531573139314030993098310231013100310331043106310731053111311231603161316231423165316331643108310931103113311431153116311731183119312031213122312330413042304330443003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230232979295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329752976297729782980293829392940294129422944294331753177294629452947294829492950295129522953295429552956295728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529342935293628772878287928802881288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028182819282028212822282328242825282628272828287628292830283128322833283428352836283728382797279928002801280228032804280528062807280828092811281228132814281630002931265125555816446742179219721552102208720762045202420211995197319711967196018911876186818381837183518321826181417861775176917321727171717091684167716401604159915671530152615251515150314851473143114051396137013261314130513041256125012461237123612351234122912121209120712051196119011411086965946318232893273327432753276327832823284328132803277328632873288329232723279328532243225322632283229323032313232323332343241323832393240324232043205320632073227320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222318331853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033223337933653366336733683369337133703372337333743375337633773378338233813380329032913397339833993401340233833384338533863388339033913392339333893405339434063407340834103411340934123413341434153416341934213423342463วัฒนธรรมชาวพุทธ-การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้59วัฒนธรรมชาวพุทธ-การซัก-ตาก71วัฒนธรรมชาวพุทธ-การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์75วัฒนธรรมชาวพุทธ-การประเคนของ77วัฒนธรรมชาวพุทธ-โต๊ะหมู่บูชา76วัฒนธรรมชาวพุทธ-การกรวดน้ำ70วัฒนธรรมชาวพุทธ-การกราบ (อภิวาท)83วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้น้ำ69วัฒนธรรมชาวพุทธ-มารยาทการกราบและการไหว้3425342664วัฒนธรรมชาวพุทธ-การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง342972วัฒนธรรมชาวพุทธ-ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ3430343166วัฒนธรรมชาวพุทธ-การดูแลสุขภาพปากและฟัน343234333435343656วัฒนธรรมชาวพุทธ การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม57วัฒนธรรมชาวพุทธ-การปัดกวาดเช็ดถู34373434343811341215344134443443344734483450345134523453345434553456345834593460346134623463346534663467347032363235323732443243347834773476347134723474347534733363336233613360335933583357335633553354335333523351335033493348334733463345334433433342334133403336333533343333333233313330332933283327332633253324332333223321332033193309330633053304330333023301330032993298329732963295329432933283327132703269326832673266326532643263326232613260325932583257325632553254325332523251325032493248324732463245349034913489348834873486348534843483348234813480347960วัฒนธรรมชาวพุทธ-การล้างห้องน้ำ61วัฒนธรรมชาวพุทธ-การล้างจาน62วัฒนธรรมชาวพุทธ-การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน65วัฒนธรรมชาวพุทธ-หลัก ๘ ประการของการดูแลสุขภาพ74วัฒนธรรมชาวพุทธ-ศิลปะการอยู่ร่วมกัน และ ประโยชน์ของมารยาท73วัฒนธรรมชาวพุทธ-มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร82วัฒนธรรมชาวพุทธ-ศาสนพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา34923494349534963497349834993500350135023504350535063509351135123513351535163517351835193520352135102560352435253532353335343535353635373538354135423543354535463547354835633564356535673568356935703571357235733576357735793624362636273628362936303631363236333634363736383639364236433648364936502512366136623663366436653666366736683669367036713674367536763678367936802776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227942793279536813692370537063707370837093710371137123713371437153717371837193721372337043703370137023698369736953696370036993693369436913690368936883687368536543656365536473653364636453644362336223620362136193618361736153616361436133612360936113610360836073606360536043603360236013600359835973599359635953594359335923591359035893587358835853586354935503551355235533554355535563558355735593560356135623584358335823581358036573658365936603652365135143682368336843686314137243726372737283729373037313732373337343735373637393740374337443745374137463748374937503751375237533754375537563757376037613762376437653766151680วัฒนธรรมชาวพุทธ-ระเบียบปฏิบัติการไปร่วมงานศพ86มงคล ที่ 2 คบบัณฑิต87มงคล ที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา81วัฒนธรรมชาวพุทธที่ปรากฎหลักฐานในพระไตรปิฎก79วัฒนธรรมชาวพุทธ-พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา376815123769377037723773377437753776377737783779378237833784378637873788379137903792379337953796379737983799380038013802380538063807380938103811381238133814381638173818381938203821382538263827383038313677277527582744272427062687267025972537251824822466243038323823380337943780377137583747373837373722371635753574356638293824380437813815372535033759367236413636363536253673354035393531352635083493346934643457344934403439342834273418342034173396339533872531253025242520251625152510247624752470246924672464246324572428242127082703270227012688268426832675267426732667266638473833383438353836383838373839384038413842384338443845384638483849385138523853385438553856385738583860386138623863386438653866386738683877387838803879387538733876387438713872388138823883388438853886388738903889389138923893389438953896389738993903385937893901389839133916391739213912390039193914390439053906390739083909391039113942394539433941394039383937394639363935393339323948394939533954395039551258397039713972397339743977220622292233224422452327232839783981398339843985398639873989399039953996397939804000400340044001402840334034405840554054405340524051405040484049404740464045403840374027405992มงคล ที่ 8 มีศิลปะ407540764077407840794080408140824083408440854086408740884089409140924093412641324137414341444145414641474149415041514152415341544155415641574158415941624163416067วัฒนธรรมชาวพุทธ-การบำบัดรักษาเบื้องต้น21223640412539653930392939263925392439233918390241884190419141924193419441954196419741984199420042014202420342044205418986118694212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294231423242333969396839673966396439633962396139603959395839573956395139473944393939343931392839273922392022324230416140904057399439523915388838503828378538083763303930903400342234423468350735443578372037422875424342444245424642474248424942514252425342544255425642574258425942604261426213582205223422354265426942704271427342744275427642774278426642794280428943034298430643044305429742684267426442634242424142384237423542344186418541844183418241814180417941784177417641754174417341724171417041694168416741654164413941364135413441334131413041294128412741244123412241214120411941184117411641154114411341124111411041094108410741064105410441034102410141004099409840974096409540944074407340724071407040694068406740664065406440634062406140604056404440434042404140404039403640354032403140304029402640254024402340224021401940204018401740124013401440154016401140104009400840074006400540023982398839913992399339973998399939763975224122394308430743094310253843114312296ฉบับที่ 83 กันยายน ปี2552297ฉบับที่ 84 ตุลาคม ปี2552429642394240423642094208420742064187416641484142414141404138430243014300429942944295429342924291429042874288428642854284428342824281421142103870386938223767353035293528352735233523352335223522352234463445340434033364333933383317331631พญาสุนัขเจ้าปัญญา กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ33153314331333123310330831813180317931763174317331723170316931683167316631593095307030693068306730663065306430633062306029162882271627252654265325844313244624332347231989มงคล ที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน52วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ห้องปฏิบัติธรรม51วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ห้องนอน51วัฒนธรรมชาวพุทธ-การใช้ห้องนอน50วัฒนธรรมชาวพุทธ-งานของชีวิต48กวางน้อยใจเพชร ติปัลลัตถมิคชาดก ว่าด้วยการเอาตัวรอดจากภัยที่มาถึง47มิตรแท้ มหาอุกกุสชาดก ว่าด้วยการคบมิตร46มหาอำมาตย์ผู้ทรงปัญญา มหาสารชาดก ว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะกับเหตุการณ์44หมูจอมตระกละ มุณิกชาดก ว่าด้วยความมีอายุยืน43นกยางกับปู พกชาดกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล42พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร41มนต์วิเศษ เรื่องพระจูฬปันถกเถระ ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร40พ่อค้าบัณฑิต เสรีววาณิชชาดก ปฐมเหตุแห่งการจองเวร298ฉบับที่ 85 พฤศจิกายน ปี2552271ฉบับที่ 59 กันยายน ปี 2550272ฉบับที่ 60 ตุลาคม ปี 2550273ฉบับที่ 61 พฤศจิกายน ปี 2550274ฉบับที่ 62 ธันวาคม ปี 2550277ฉบับที่ 65 มีนาคม ปี 2551278ฉบับที่ 66 เมษายน ปี 2551281ฉบับที่ 69 กรกฏาคม ปี 2551282ฉบับที่ 70 สิงหาคม ปี 2551283ฉบับที่ 71 กันยายน ปี 2551284ฉบับที่ 72 ตุลาคม ปี 2551 39เจ้าชายผู้ทรงเทวธรรม เทวธรรมชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ38สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน37สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม36ทีฆีติโกสลชาดก35หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ286ฉบับที่ 74 ธันวาคม ปี 2551288ฉบับที่ 75 มกราคม ปี2552289ฉบับที่ 76 กุมภาพันธ์ ปี 2552290ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552291ฉบับที่ 78 เมษายน ปี2552293ฉบับที่ 80 มิถุนายน ปี2552295ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี255234โภชาชานียะ อาชาใจเพชร โภชาชานียชาดก ว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ33วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ32ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร28ยอดโคกตัญญู กัณหชาดก ว่าด้วยผู้เอาการเอางาน27กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์ กุรุงคมิคชาดก ว่าด้วยการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคน26ต้นไทรมหัศจรรย์ มหาวาณิชชาดก ว่าด้วยโลภมากจนตัวตาย25มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา ทุมเมธชาดก ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์24ยอดหญิงกตัญญู อุจฉังคชาดก ว่าด้วยหญิงผู้มีใจรักพี่รักน้อง23นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์ กโปตกชาดก ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล21สุขจริงหนอ สุขวิหารีชาดก ว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา433143324327300ฉบับที่ 87 มกราคม ปี2553301ฉบับที่ 88 กุมภาพันธ์ ปี2553302ฉบับที่ 89 มีนาคม ปี2553431443154316431743184319432043214322432343244325432643284329433043339ความไม่ประมาท มฆเทวชาดก ว่าด้วยเทวทูต8บัณฑิตผู้หยั่งรู้ ติฏฐชาดก ว่าด้วยการหยั่งรู้อัธยาศัยใจคอผู้อื่น7เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า นักขัตตชาดก ว่าด้วยโทษของการถือฤกษ์ยาม6พญาวานรกับจระเข้ วานรินทชาดก ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด5เศรษฐีกับนักเลงเหล้า ปุณณปาติกชาดก ว่าด้วยความฉลาดทันคน4334
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร