วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มาฆปุรณมี มหาสมาคมแห่งความสว่าง

ทบทวนบุญ
เรื่อง : บริบูรณ์ สัญลักษณ์พิบูล

 

 

   ดิถีมาฆฤกษ์นี้ปรากฏเรื่องมหัศจรรย์มาแต่ครั้งพุทธกาล ในครานั้น พระอรหันต์ขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป ได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาเหล่านั้นล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระบรมศาสดาเป็นผู้ประทานการบวชให้ และในวันเพ็ญเดือนมาฆะ ณ ปัจจุบันสมัย สาธุชนผู้มีบุญทั้งหลาย ต่างตระหนักถึงความสำคัญอันยิ่งของเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นี้ จึงได้พร้อมใจกันมาเจริญ "ตถาคตโพธิสัทธา" ก่อกุศลใส่จิต ดำเนินชีวิตตามพุทโธวาทที่ว่า "สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง กุสลสฺสูปสมฺปทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปนํ การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว" ณ บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 

รับอรุณวันมาฆปุรณมี ตักบาตรบริเวณลานธรรม หน้ามหาธรรมกายเจดีย์

            "รุ่งอรุณแห่งมาฆปุรณมี ดวงสุริยาโผล่พ้นขอบฟ้าเบื้องบูรพาทิศ เหล่ากัลยาณมิตรผู้ มีจิตอันพิสุทธิ์ล้วนสวมอาภรณ์ขาว ประชุมพร้อมกันเบื้องหน้าเจดีย์สีทองอร่ามตา พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เดินแถวรับบิณฑบาตร หนทางที่ท่านก้าวย่างเป็นดั่งมรรคาทองคำ"

            ณ ลานธรรมหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ หมู่สงฆ์ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ก้าวย่างอย่างสงบ ดวงตาของท่านทอดมองลงต่ำ ด้วยอาการสำรวม มือทั้งสองประคองบาตรอันมีสัณฐานกลมดั่งดวงธรรม เหล่าผู้มีบุญในชุดขาวประคองอาหารจรดศีรษะ ตั้งจิตอธิษฐานตั้งผังสำเร็จให้ชีวิตและบรรจงใส่ลงในบาตรของพระภิกษุด้วยจิตอันผ่องแผ้ว วันมาฆบูชาเป็นวันพระใหญ่ ได้ใส่บาตรพระภิกษุพร้อมกันหลายร้อยรูปนับเป็นบุญลาภแห่งชีวิตโดยแท้ ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายมีมานพหนุ่มคนหนึ่ง ได้ทำบุญตักบาตรพระภิกษุด้วยภิกษาหารเพียงแค่หนึ่งทัพพี ด้วยบุญกุศลนี้อำนวยผลให้มานพหนุ่มผู้นั้น ได้เสวยทิพยสมบัติบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีนามว่า "อินทกะเทพบุตร" เป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก มีรัศมีอันรุ่งโรจน์ เนื่องด้วยได้ทำบุญไว้ดีแล้วในเนื้อนาบุญผู้เลิศ ดุจพืชที่หว่านไว้ในนาดี และเช้าวันนี้พวกเราทั้งหลาย ก็ได้ถวายสังฆทานกับหมู่สงฆ์นับร้อย ซึ่งสงฆ์นั้นแลคือประมุขแห่งบุญ มหากุศลที่เราท่านทั้งหลายจะได้รับจึงสุดจะพรรณนา นี้เป็นเพียงบุญปฐมเริ่มต้นแห่งวันเท่านั้น

 

 

ปฏิบัติธรรม ชำระใจเป็นภาชนะใสๆ รองรับบุญ

        "วันมาฆะเพลาสาย ผู้แสวงบุญได้ร่วมกันค้นหาขุมทรัพย์ในกลางกาย ด้วยดวงตาที่ปิดสนิท แต่ดวงจิตกระจ่างยิ่ง
เมื่อจิตดวงนั้นผ่องแผ้วดีแล้ว เสียงแห่งการกล่าวคำถวายมหาทานกึกก้องไปทั้งสภา"
       ตะวันสาดแสง ส่องแดดสาย บรรดาผู้มีบุญเดินเข้าสู่สภาธรรมกายสากล เสียงสวดมนต์ไพเราะกังวานไปทั้งสภา ครั้นท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและผู้แสวงบุญทั้งหลายก็ได้นั่งหลับตาทำสมาธิพร้อมๆ กัน เสียงไพเราะกังวานของท่านประธานสงฆ์ น้อมนำใจผู้คนเข้าสู่ความสงบแห่งสมาธิ เสียงนี้ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยสื่อวิทยุโทรทัศน์ DMC "บัดนี้ถึงเวลาธรรมกาย คือ เวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อ ให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของทุกคน" เมื่อใจของทุกคนผ่องใสขยายกว้าง เป็นดั่งภาชนะใหญ่รองรับมหากุศลที่จะบำเพ็ญผู้แทนสาธุชน ได้กล่าวคำถวายดวงประทีป และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยลำดับ

 

 

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๗ 

          "พระมหากรุณาล้นเกล้าฯ องค์พระประมุขแห่งสยาม พระราชทานโล่เกียรติยศ เป็นขวัญกำลังใจพสกนิกร ให้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรม อาณาประชาราษฎร์ทั่วเขตคามร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มโพธิสมภารพระองค์"

          เป็นครั้งที่ ๒๗ แล้ว สำหรับโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า โดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยจัดให้มีการสอบตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และระดับครู อาจารย์ ซึ่งได้ปลุกกระแสให้ผู้คนหันมา
ศึกษาธรรมะอย่างกว้างขวาง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโล่รางวัล ซึ่งถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุด เป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้สมัครเข้าสอบตอบปัญหาธรรมะมากขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่ยอดผู้สอบในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๕.๑ ล้านกว่าคน จาก ๑๘,๑๒๔ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

          บ่ายวันนี้มีการสัมภาษณ์พิเศษผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๗ และโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World - PEC) ครั้งที่ ๓ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๗ คือ นนร.นพพล แก้วรอด จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

 

            พิธีอัญเชิญ "โล่พระราชทานและโล่เกียรติยศ" ซึ่งประกอบด้วยโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โล่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และโล่เกียรติยศพระธรรมาจารย์ไห่เท่าฝ่าซือ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไลฟ์ทีวี จำนวน ๑๓ โล่สู่ศูนย์กลางพิธีในบ่ายวันนี้ เป็นพิธีอัญเชิญที่งดงามอลังการยิ่งนัก เมื่อพระภาวนาวิริยคุณ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จุดเทียน-ธูป นำบูชาพระรัตนตรัย ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ กล่าวรายงานที่มาของพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๗พระภาวนาวิริยคุณและแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศมอบโล่พระราชทานฯ และโล่เกียรติยศ จากนั้นผู้เข้ารับรางวัล และแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน และสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังโอวาท อันทรงคุณค่าจาก พระภาวนาวิริยคุณ

           หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้าครั้งที่ ๒๗ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ เมื่อใจผ่องใสดีแล้วสาธุชนทั้งหลายได้น้อมถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์และมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร