วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ อนุโมทนามหาปีติ พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต และพิธืบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท

ทบทวนบุญ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

     เหตุก็เพราะการบวชมิใช่เรื่องที่จะบังเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะต้องมีพระพุทธศาสนามาบังเกิดขึ้น อีกทั้งผู้บวชเอง ก็ต้องมีเนกขัมมบารมี ที่สั่งสมอบรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงจะบังเกิดความศรัทธาจนยอมสละความสุข และความสะดวกสบายในทางโลก แล้วหันมาออกบวชเพื่อแสวงหาความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่กาย วาจา ใจ อันจะนำไปสู่การรู้แจ้ง ในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต และยังมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยปิดอบายเปิดหนทางสวรรค์์และพระนิพพาน ให้แก่ตนเองและหมู่ญาติ รวมถึงเป็นแสงสว่างนำธรรมะไปสู่จิตใจของชาวโลก ได้อีกด้วย

       ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาอย่างยิ่ง ที่วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหลายโครงการ ได้แก่ พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ของอุบาสก ดร.นพ.ปวิทัย ชัยเจริญวรรณ  พิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาทนานาชาติ จำนวน ๕๕ รูป และพิธีบรรพชา สามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๔ รูป

 

 

หนึ่งพรรษาเพื่อคุณค่าตลอดชีวิต

       "เข้าพรรษา" เป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยปรารภเหตุจาก พุทธบัญญัติที่ให้พระภิกษุจำพรรษา อยู่ ณ อารามแห่งใดแห่งหนึ่ง ไม่เดินทางไปค้างแรมที่ไหนตลอดไตรมาสแห่งวสันตฤดู เว้นแต่จะ มีเหตุจำเป็นตามพุทธานุญาต ดังนั้น เมื่อถึงช่วงเข้าพรรษา พระเถระผู้รู้ธรรมต่างก็จะอยู่จำพรรษาในอารามทำให้ มีโอกาสอบรมสั่งสอนพระนวกะ ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

       ด้วยเหตุนี้ กุลบุตรชาวพุทธตั้งแต่สมัย พุทธกาลจึงนิยมอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา เพราะเป็นช่วงเวลา ที่เหมาะสมกับการบวชเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องในตัวเองให้สมบูรณ์  อันจะเป็นพื้นฐานของการเป็นพระแท้ไปจนตลอดชีวิต หรือหากจำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตในเพศฆราวาส ก็จะสามารถดำรงตนได้ ถูกทำนองคลองธรรม เป็นคนดีที่โลกต้องการ และประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

       ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการบรรพชาอุปสมบทในช่วงเข้าพรรษา วัดพระธรรมกายจึงจัดให้มีโครงการ บรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๕-๘ และ ๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ มีธรรมทายาทที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน ๓๑๑ รูป และบรรพชาเป็นสามเณร ๔ รูป รวมเป็น ๓๑๕ รูป

       ทั้งนี้ หลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระภิกษุสามเณรธรรมทายาททั้งหมดจะจำพรรษา เพื่อปฏิบัติธรรมและศึกษา พระธรรมวินัย ณ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระภาวนาวิริยคุณ(หลวงพ่อทัตตชีโว) มาช่วยถ่ายทอดธรรมะอันทรงคุณค่าให้แก่ธรรมทายาทรุ่นนี้ เพื่อให้เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของการบวช และรับทราบถึงวิธีการฝึกฝนตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เพื่อให้เป็นพระแท้ได้อย่างองอาจสง่างาม ซึ่งถึงแม้ว่า โครงการนี้ จะมีระยะเวลาการอบรมเพียงแค่หนึ่งพรรษา แต่ก็สามารถช่วยให้ธรรมทายาททุกรูป ได้เข้าใจถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา และเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ กับการดำเนินชีวิตให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งพรรษาที่จะมีคุณค่าไปตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

 

 

อุปสมบทอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา

       วันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นับเป็นวันแห่งการประกาศชัยชนะของกองทัพธรรมอีกวาระหนึ่ง เมื่ออุบาสก ดร.นพ. ปวิทัย ชัยเจริญวรรณ ได้เปลี่ยนสถานะจากอุบาสกผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย โดยได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ามกลางความปลื้มปีติของบรรดาญาติมิตร ตลอดจนสาธุชนทั่วโลกที่ได้รับทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้

       เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า การบวชอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชานั้น เป็นสิ่งที่บังเกิดได้ยากยิ่ง เพราะว่า กว่าจะมีกุลบุตร สักคนหนึ่งที่มีหัวใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ยอมเสียสละการศึกษาทางโลกที่สูงถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งมีโอกาสจะเจริญรุ่งเรือง ในทางโลกได้อย่างง่ายดาย แต่ทว่าบุคคลท่านนี้กลับเลือกที่จะดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดา ยอมสละทุกสิ่ง เพื่อพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างบารมีอันกล้าแกร่ง และสามารถผ่านบททดสอบอันยากลำบากนานัปการ จากการ ทำหน้าที่ช่วยงานเผยแผ่พระศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาถึง ๒๐ กว่าปี โดยที่ยังคง สามารถรักษามโนปณิธานในการบวช รวมถึงข้อปฏิบัติของอุบาสกได้อย่างมั่นคง จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของหมู่คณะทุกคน

       ดังนั้น พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้เมตตาอนุญาตให้อุบาสก ดร.นพ. ปวิทัย ชัยเจริญวรรณ อุปสมบทอุทิศชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองในฐานะพระภิกษุให้ยิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้เป็นพระแท้ ้ที่ครบถ้วนทั้ง ๓ ป. คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมุ่งหวัง เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการศึกษา และเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก สมดังมโนปณิธานของ มหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่ส่งผ่าน มาถึงหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อให้นำวิชชาธรรมกายไปเป็นแสงสว่างและสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติทั่วโลกสืบไป

 

 

บรรพชาอุปสมบทนานาชาติ

       และในวันเดียวกัน คือวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ยอดนักสร้างบารมีทุกคน ต่างก็ได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญกับพิธีบรรพชาอุปสมบทของธรรมทายาทนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก การเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก จนทำให้เกิดโครงการอบรมสำหรับชาวต่างชาติในประเทศต่างๆ มาอย่างยาวนานนับสิบปี กระทั่งในที่สุดได้พัฒนามาเป็นโครงการธรรมทายาทนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงในปีนี้ เป็นรุ่นที่ ๖ แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากรุ่นที่ ๑ มียอดผู้เข้ารับการอบรม ๒๑ ท่าน จาก ๘ สัญชาติ มาถึง รุ่นที่ ๖ในปีนี้ มียอดผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๕๕ ท่าน จาก ๑๗ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม อังกฤษ สาธารณรัฐเชค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เนปาล นิวซีแลนด์ ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน จีน ศรีลังกา เคนย่า และไทย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ ได้ทราบข่าวโครงการนี้จากหลายๆ ช่องทาง เช่น การแนะนำจากหมู่ญาติ การเข้าร่วมโครงการ The Middle Way ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย ทั่วโลก รวมถึงสื่อต่างๆ เช่น จากสื่ออินเทอร์เน็ต ช่องโทรทัศน์ของพระธรรมาจารย์ไห่เทา และช่องโทรทัศน์ของวัดฝอ กวง ซาน ประเทศไต้หวัน ฯลฯ

       ทั้งนี้ การอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ได้แบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็นสองภาษาหลักคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดย มุ่งเน้นในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ ผ่านการฝึกฝนการใช้ปัจจัยสี่ และเรียนรู้ คุณธรรมพื้นฐาน คือ ความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ และการทำงานเป็นหมู่คณะ การอบรมได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ วันที่ ๒๙ มิถุนายน และได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมกับพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๓๔ รูป โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งหลังจากการบรรพชาอุปสมบทแล้ว ธรรมทายาทนานาชาติทุกรูปได้เข้ารับการฝึกฝน อบรมตนเองต่อ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จากนั้นได้เดินทางขึ้นไปปฏิบัติธรรม ที่สวนสุขสันโดษ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กรกฎาคม และสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

       การบวชคือสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธศาสนา เพราะตราบใดที่ยังคงมีการบวช ตราบนั้นพระสัทธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสามารถดำรงอยู่คู่โลกต่อไปตราบกาลนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถขยายการ บวชไปสู่ชาวโลกได้ทุกเชื้อชาติ ภาษา และเผ่าพันธุ์ นั่นย่อมเป็นนิมิตหมายอันดีว่า พระพุทธศาสนาจะสามารถ หยั่งรากลึกลงในจิตใจของชาวโลกได้อย่างแท้จริง เพื่อทำหน้าที่เป็นแสงส่องทางไปสู่สันติสุขในโลกใบนี้และสันติสุขในโลกหน้า คือสุคติโลกสวรรค์ รวมถึงสันติสุขอย่างยิ่ง อันเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคน นั่นคือพระนิพพาน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 70 สิงหาคม ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร