วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีประดิษฐาน "ดวงแก้วมณีบรมจักรพรรดิ" เทคอนกรีตเสามงคลครอบเสาไม้เรือนเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค

 


 

 

           วันนี้เป็นวันครบ ๑๒๓ ปี ของการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งการบังเกิดขึ้นของท่านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้ยากในโลก การบังเกิดขึ้นของเพชรเม็ดโตเท่าภูเขาว่ายากแต่การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้เป็นต้นวิชชาธรรมกายนั้นยากยิ่งกว่า เพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญที่หาได้ยากยิ่งในธาตุธรรม ท่านมีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ ปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม และมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะของพญามารให้หมดสิ้นเชื้อ ไม่เหลือเศษ ตราบใดที่มารยังไม่หมดท่านก็จะปราบมารอยู่อย่างนี้ร่ำไป และจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย

          การที่จะหาบุคคลที่เสียสละและมีมโนปณิธาน อันยิ่งใหญ่อย่างท่านนี้ ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ การงมเข็ม ในมหาสมุทรว่ายากแต่การจะหาบุคคลดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ในแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลยากยิ่งกว่าเป็นล้านเท่าโกฏิเท่าทีเดียว ดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลพิเศษที่โลกต้องให้ความสำคัญ และให้การยกย่องเทิดทูนบูชา นอกจากนี้ท่านยังเป็นมหาสมณะผู้รื้อฟื้น คำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมกายที่เลือนหายไป เมื่อ ๙๐ ปี ที่ผ่านมาท่านได้ค้นพบและได้เปิดเผยให้ชาวโลก ได้รู้ว่า พระธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงและมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกๆ คนในโลกสามารถเข้าถึงได้ด้วยการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ถ้าหากว่าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมาบังเกิดขึ้น มาบรรลุธรรม และมาเผยแผ่ธรรม โลกก็จะไม่มีวันได้รู้จักกับพระรัตนตรัยที่แท้จริง และก็ไม่รู้วิธีที่จะพบกับสันติสุขที่แท้จริง แม้ตัวของเราเองก็จะหมดโอกาสในการได้ เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นหลักชัยของชีวิต เพราะว่าไม่รู้จักช่องทางภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นทางมรรคผลนิพพาน เพราะฉะนั้นการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จึงมีคุณประโยชน์ ์อันยิ่งใหญ่ต่อโลก ต่อมวลมนุษยชาติ และสรรพสัตว์ ทั้งหลายอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ ดังนั้นชาวโลกต้องให้ความสำคัญกับวันนี้ และควรจะให้วันนี้เป็นวันสำคัญของโลก ที่ชาวโลกจะได้มาหวนระลึกถึงบุคคลผู้ได้อุทิศชีวิตค้นพบวิชชา
ธรรมกาย ค้นพบพระรัตนตรัยที่แท้จริงให้หวนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เปิดเผยแผนผังชีวิตของมวลมนุษย์ ให้มวลมนุษยชาติได้แสวงหาตัวตนที่แท้จริงภายในคือพระธรรมกายเพื่อความสมปรารถนาในชีวิต และยังประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ และสันติภาพให้บังเกิดขึ้นกับโลก

            ตลอดชีวิตในเพศสมณะของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ ท่านได้เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าอย่างไม่ลดละ แต่งานหลักที่เป็นกรณียกิจ ของท่านคือการทำหยุดในหยุดไปสู้รบปรบมือกับพญามาร โดยที่ท่านไม่ไปแรมราตรีที่ไหนเลย ต่อกรกับพญามาร ทำสงครามภายในร่วมกับทีมงานศิษยานุศิษย์ของท่านสู้กันทั้งวันทั้งคืนไปจวบจนกระทั่งท่านหมดอายุขัย ส่วนงานอดิเรกของท่านก็แก้ทุกข์มนุษย์ ขจัดทุกข์โศกโรคภัยให้ผู้ที่มาขอบารมีท่าน และก็รื้อผังที่มนุษย์รบราฆ่าฟันกันเพราะมนุษย์กับมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูกัน ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์ คือ กิเลสอาสวะ โลภะ โทสะ โมหะ นั่นคือศัตรูที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติและของ ตัวเราด้วย     

 

 

       การที่จะหาบุคคลที่เสียสละและมีมโนปณิธาน อันยิ่งใหญ่อย่างท่านนี้ ไม่ใช่หาได้ง่ายๆ การงมเข็ม ในมหาสมุทรว่ายากแต่การจะหาบุคคลดังเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่ในแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาลยากยิ่งกว่าเป็นล้านเท่าโกฏิเท่าทีเดียว 

 

           พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชชา ธรรมกาย ท่านเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษรูปกายของท่านเป็นฐานรองรับพระนิพพานนับพระนิพพานไม่ถ้วน รองรับท่านผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ ผู้มีอานุภาพที่มีบารมีมากๆนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ที่มาประชุมกันเพื่อทำงานปราบมารในสมรภูมิที่แท้จริง ซึ่งรบกันด้วยจิตตานุภาพ เมื่อไรเราได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย เราจึงจะซาบซึ้งว่าการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่านมีความสำคัญอย่างมากต่อธาตุธรรม เกินกว่าที่จะบรรยาย
ได้วันนี้ลูกทุกคนได้ตั้งใจมาสถาปนาอนุสรณ์สถานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้บูชาบุคคลต้นวิชชาธรรมกาย ผู้เป็นทักขิไณยบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลก
และในระดับพ้นโลก เราได้ร่วมกันบำเพ็ญมหากุศล สถาปนาบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นการเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ บุญนี้ก็จะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ เพราะสิ่งที่เราทำถวายเพื่อบูชามหาปูชนียาจารย์ ผู้มีคุณธรรม คุณวิเศษ และพระคุณไม่มีประมาณ เราไม่อาจจะคำนวณได้ว่าจะได้บุญมากเท่านั้นเท่านี้ เพราะว่าผลบุญเป็นอจินไตย แม้จะอุปมาอย่างไรก็ยังเปรียบเทียบได้ยาก ยิ่งเราทำด้วยความเคารพเลื่อมใสที่ไม่มีประมาณในพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่ง ตั้งใจปฏิบัติบูชาธรรมท่าน พร้อมทั้งถวายมหาทานบารมีเป็นอามิสบูชาด้วยผลบุญก็จะยิ่งทับทวีเป็นอสงไขยอัปปมาณังสุดที่จะนับจะประมาณได้

 

           บุญนี้จะบันดาลความสุขและความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ตลอด ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เรา จะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสมบัติทั้ง ๓ คือ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ จะมีสมบัติมหาศาล ติดตามตัวเราไปตลอดในเส้นทางแห่งการสร้างบารมี ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้เพียบพร้อมในทุกสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาล เศรษฐีมหาศาล กษัตริย์มหาศาล เป็นต้นคือจะมีสมบัติอันเลิศที่สุดในเมืองมนุษย์เอาไว้สำหรับสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ เป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ใช้เท่าไรก็ไม่มีวันหมดสิ้น

           ถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมยังไปนิพพานไม่ได้ เมื่อเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ก็จะได้ทิพยสมบัติมหาศาล จะถึงพร้อมด้วยอายุทิพย์ วรรณะทิพย์ สุขอันเป็นทิพย์ ยศและความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ จวบจนกระทั่งชาติสุดท้ายบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้นิพพานสมบัติมหาศาล คือจะได้สำเร็จวิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ ได้บรรลุวิชชาธรรมกายและก็บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในที่สุด อย่างนี้จึงเรียกว่า จะได้ผลบุญเป็นอจินไตยสุดที่จะนับจะประมาณได้

          เพราะฉะนั้นการทำบุญที่เกี่ยวเนื่องกับ พระเดชพระคุณหลวงปู่ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เลย ได้ชื่อว่าเราทำถูกเนื้อนาบุญอันเลิศนับอสงไขย ไม่ถ้วน ซึ่งจะทำให้เราพรั่งพร้อมไปด้วยโลกิยทรัพย์ และอริยทรัพย์เราจะได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกาย และได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ไม่ใช่ของพอดีพอร้าย เพราะเมื่อทำถูกต้นแหล่งแห่งบุญ ทำถึงที่สุดก็จะได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมอันเป็นเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็น แสงสว่างแก่โลก เราจะต้องให้ความสำคัญกับวันนี้กันไปทั่วโลก และต้องให้เป็นวันประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราอีกวันหนึ่ง ที่เราจะได้สถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณโลตัสแลนด์แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณท่าน ฉะนั้น ในตอนนี้ให้ลูกผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมใจและก็ส่งใจไปที่นั่น เพื่อ ที่เราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญดวงแก้ว มณีบรมจักรพรรดิ และประดิษฐานเสามงคลกัน ต่อไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 61 พฤศจิกายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร