วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สัมมาอะระหัง ตอน : อะ, ระ, หัง

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์

 

สัมมาอะระหัง

 

สัมมาอะระหัง

ตอน : อะ, ระ, หัง

          (อะ)

                    อนุสฺสาหสพฺพสตฺตานํ           อนุสฺสาเหติ โย ชิโน
                    อนนฺตคุณสมฺปนฺโน              อนฺตคามี นมามิหํ

          ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธองค์ผู้ทรงสั่งสอนคนให้มีความอุตสาหะ ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไม่สิ้นสุด ผู้ทรงถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้ว

          พระคาถาบทนี้ ภาวนาป้องกันสัตว์ร้ายทั้งในป่าและในน้ำ ถ้าทำใจให้เป็นสมาธิ ภาวนาคาถาบทนี้จะป้องกันสัตว์ร้ายได้ ไปดีมาดี สัตว์ร้ายทุกชนิดจะมีจิตการุณ

          (ระ)

                    รโต นิพฺพานสมฺปตฺโต           รโต โส สตฺตโมจโน
                    รมาเปติธ สตฺเต โย              รมทาตํ นมามิหํ

          ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธองค์ผู้ทรงยินดีในธรรม ได้ทรงบรรลุพระนิพพาน ทรงปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์ ผู้ทรงยังสัตว์ให้ยินดีในพระนิพพาน และทรงเป็น ผู้ประทานพระนิพพานอันเป็นที่ยินดี

          พระคาถาบทนี้ ถ้าใครยึดมั่นท่องบ่นภาวนาเป็นนิจ สามารถป้องกันการทำ คุณไสยได้ เขี้ยวงา หมอเสน่ห์ เล่ห์กล มนต์คาถาอาคม เจ้าทรง ผีสิง มนต์ดำ ทำอันตรายไม่ได้ ผู้หมั่นท่องบ่นเป็นประจำ จะทำให้แคล้วคลาด จะไม่เจอคุณไสย มีแต่เจอความใส ชีวิตจะแจ่มใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          (หัง)

                    หญฺญติ ปาปเก ธมฺม           หํสาเปติ ปทํ ชนํ
                    หํสมานํ มหาวีรํ                  หนฺตปาปํ นมามิหํ

          ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธองค์ผู้ทรงฆ่าบาปธรรม ทรงทำหมู่ชนให้ยินดีใน ทางกำจัดบาป

          ทรงร่าเริง กล้าหาญ ยิ่งใหญ่ ทรงกำจัดบาปได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว

          พระคาถาบทนี้ เมื่อหมั่นเพียรภาวนา เข้าสู่ณรงค์สงครามก็ไม่ครั่นคร้าม อัคคีภัย โจรภัย อุทกภัย ไม่มากล้ำกราย แม้ต้องไปในที่ที่มีภัยก็จะปลอดภัย อยู่ในที่มืดก็ไม่หวั่นหวาด ภูต ผี ปิศาจ อมนุษย์ ไม่กล้าเข้ามาใกล้ ยิ่งหมั่นสวดยิ่งทำให้จิตใจเข้มแข็งฮึกเหิม ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยในทุกสถาน จิตใจจะแช่มชื่นเบิกบาน

          "สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง ก้องไปถึงนิพพาน"

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -