วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 116 มิถุนายน ปี2555

ฉบับที่ 116 มิถุนายน ปี2555
ดูก่อนสุเมธดาบส ท่านพึงบำเพ็ญปัญญาบารมี ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตรเป็นวัตร เดินบิณฑบาตรตามลำดับตรอก ไม่เลือกว่าเป็นบ้านเศรษฐี หรือ คนยากไร้ ขอเพียงได้อาหารพอยังชีพก็พอ ฉันใดตัวท่านจงอ่อนน้อมเข้าหาครูทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นล่างพึงเข้าไปหาบัณฑิตไต่ถามปัญหา จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ......อ่านต่อ
พระพุทธศาสนายกย่องมนุษย์ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต ที่สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเอง จากความเป็นมนุษย์ปุถุชนขึ้น สู่ความเป็นอริยบุคคลได้ เพราะเหตุนี้ จึงทำให้พวกเราทั้งหลายได้ตระหนักว่า บทฝึกฝนตนเองในพระพุทธศาสนา ช่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่าง ล้ำเลิศ ที่ยังความประเสริฐให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ และพร้อมทั้งยืนหยัดในพระธรรมคำสอนมายาวนาน จนปัจจุบันที่ได้มีการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ......อ่านต่อ
บุญกุศลที่เกิดจากการทำทานนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะหนทางไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายนั้น จะต้องมีทานบารมีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ซึ่งจะทำให้การสั่งสมบุญด้านอื่น ๆ ......อ่านต่อ
เข้าพรรษาปีนี้ นอกจากจะทำให้หลายคนหันมาย้อนนึกถึงเวลาชีวิตของตนเอง ที่ผ่านร้อน ผ่านหนาว มาหลายฤดูกาลแล้ว ยังอาจทำให้ชายไทยผู้โชคดีย้อนมาถามตนเองว่า เราได้ทำอะไรที่เป็นบุญให้ตนเองปลื้มใจ.. ให้พ่อแม่ได้ปลื้มใจ.. และทำให้คนรอบข้างปลื้มใจกับตัวเราเองบ้าง.. ......อ่านต่อ
จากอุปสรรค ๓ ประเภท ที่ขัดขวางการวางรากฐานของพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว นั้น ย่อมบ่งชี้ให้เราเกิดความเข้าใจในสภาพการณ์ การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายประการ คือ ......อ่านต่อ
คำว่า "ศรัทธา"Ž เราได้ยิน เราได้คุ้นกันมาตั้งแต่เล็ก จนกระทั่งมั่นใจว่าเราเข้าใจ แต่เอาเข้าจริง ๆ เราเข้าใจผิดกันเสียเป็นส่วนมาก คำว่า "ศรัทธาŽ" ในพระพุทธศาสนา ถ้าจะแปลกันให้ชัด ๆ แปลว่า "ความเชื่อโดยปราศจากความสงสัย ในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"Ž หรือเรียกให้ชัดลงไปว่า "ตถาคตโพธิสัทธาŽ" ......อ่านต่อ
ในประเทศไทยเราหากย้อนอดีตไปสัก ๓๐ ปี ๕๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี เราจะพบว่า ในวันวิสาขบูชาซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่สุดของชาวพุทธ ชาวบ้านจะไป วัดกันเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะวัดเป็นศูนย์กลาง ของชุมชน แต่ตอนนี้สภาพสังคมเปลี่ยนไป ......อ่านต่อ
พระคาถาบทนี้ ภาวนาป้องกันสัตว์ร้ายทั้งในป่าและในน้ำ ถ้าทำใจให้เป็นสมาธิ ภาวนาคาถาบทนี้จะป้องกันสัตว์ร้ายได้ ไปดีมาดี สัตว์ร้ายทุกชนิดจะมีจิตการุณ ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ