วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555

ฉบับที่ 117 กรกฎาคม ปี2555
วันนี้เราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารของคุณยายอาจารย์ฯ เป็นการถาวร ......อ่านต่อ
วันพระ หมายถึง วันทบทวนความสมบูรณ์แห่งความเป็นพระ ในวันพระพระภิกษุสงฆ์จะไปประชุมพร้อมกันที่อุโบสถ เพื่อทบทวนศีล คือ ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ของตนเอง เพื่อทบทวนปาติโมกข์ คือ สิกขาบทที่เป็นพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ......อ่านต่อ
นอกจากประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในต่างประเทศก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็น การระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างกว้างขวาง ......อ่านต่อ
ชีวิตมิใช่เรื่องลองเล่น ตายไปแล้วจะเกิดใหม่อีกเมื่อใดก็ไม่รู้ แม้หากได้มาเกิดแล้วจะมีบ้านเรือน คนรัก พ่อแม่ หรือสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้วในชาตินี้ จึงควรที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อชีวิต และให้กับโอกาสดีที่สุดที่ได้พบ ......อ่านต่อ
การเร่งสร้างคนในยุคต้นพุทธกาลนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นไปที่การสร้าง พระภิกษุก่อนเป็นอันดับแรก โดยทรงวางเป้าหมายขั้นพื้นฐานไว้ที่การฝึกฝนอบรมคนให้เป็น เสมือน ต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ำน้อย แต่ทนทรหดเหมือนต้นหญ้า ......อ่านต่อ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากนั้น เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ ได้รับอันตรายและมีความยากลำบากในการประกอบ กิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ......อ่านต่อ
ก้อนเมฆดำทะมึนบนฟากฟ้าต่างกลั่นตัวเป็นหยาดน้ำฝนโปรยปรายลงสู่ผืนดิน แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำลำคลอง ทอดยาวลงสู่ท้องมหาสมุทร เป็นดังเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำเนินไปอย่างผาสุก ......อ่านต่อ
เพราะพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ......อ่านต่อ
พญาราชสีห์มีความเพียรไม่ย่อหย่อน มีใจประคับประคองตลอดเวลาฉันใด ท่านประคองความเพียรให้มั่นในภพทั้งปวง ถึงความเป็นวิริยบารมีแล้ว จักบรรลุโพธิญาณฉันนั้นเหมือนกัน ......อ่านต่อ
การที่เมล็ดพันธุ์ของพืชพันธุ์ทั้งปวง จะงอกงามได้ก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ คอยรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องอดทนเพื่อรอวันเวลาที่พืชพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะเติบโตโดยธรรมชาติ แม้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะภายในก็ดุจเดียวกัน ......อ่านต่อ
ไตรจีวรถือเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่สาธุชนควรให้ความเคารพ สักวันหนึ่ง ไม่ว่าชาย และหญิงจะต้องได้โอกาสครองผ้าชุดนี้ เพราะนี่เป็นผ้าชุดสุดท้ายก่อนเข้าพระนิพพาน ......อ่านต่อ
ดแข็งที่สุดของพระพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย ประการแรก พระบรมศาสดาของเราทรงมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งฐานะ ตระกูล ครอบครัว การศึกษา ทุกอย่างดีเลิศครบถ้วน ......อ่านต่อ
"พญาราชสีห์มีความเพียรไม่ย่อหย่อน มีใจประคับประคองตลอดเวลาฉันใด ท่านประคองความเพียรให้มั่นในภพทั้งปวง ถึงความเป็นวิริยบารมีแล้ว จักบรรลุโพธิญาณฉันนั้นเหมือนกัน" ......อ่านต่อ
พราะพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีครบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น เราจะพบว่า ......อ่านต่อ
นอกจากประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ในต่างประเทศก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็น การระลึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างกว้างขวาง ......อ่านต่อ
วันนี้เราได้เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญมหารัตนอัฐิธาตุ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มาประดิษฐาน ณ มหาวิหารของคุณยายอาจารย์ฯ เป็นการถาวร ในวันวิสาขบูชามหามงคล ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ......อ่านต่อ
ก้อนเมฆดำทะมึนบนฟากฟ้าต่างกลั่นตัวเป็นหยาดน้ำฝนโปรยปรายลงสู่ผืนดิน แล้วไหลรวมกันเป็นแม่น้ำลำคลอง ทอดยาวลงสู่ท้องมหาสมุทร เป็นดังเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ดำเนินไปอย่างผาสุก ......อ่านต่อ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี จากนั้น เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ ได้รับอันตรายและมีความยากลำบากในการประกอบ กิจของสงฆ์ จนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาต ......อ่านต่อ
การที่เมล็ดพันธุ์ของพืชพันธุ์ทั้งปวง จะงอกงามได้ก็ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ คอยรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องอดทนเพื่อรอวันเวลาที่พืชพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะเติบโตโดยธรรมชาติ แม้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะภายในก็ดุจเดียวกัน ......อ่านต่อ
ชีวิตมิใช่เรื่องลองเล่น ตายไปแล้วจะเกิดใหม่อีกเมื่อใดก็ไม่รู้ แม้หากได้มาเกิดแล้วจะมีบ้านเรือน คนรัก พ่อแม่ หรือสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ดังนั้น เมื่อเราเกิดมาแล้วในชาตินี้ จึงควรที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง ให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อชีวิต และให้กับโอกาสดีที่สุดที่ได้พบ ......อ่านต่อ
การเร่งสร้างคนในยุคต้นพุทธกาลนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นไปที่การสร้าง พระภิกษุก่อนเป็นอันดับแรก โดยทรงวางเป้าหมายขั้นพื้นฐานไว้ที่การฝึกฝนอบรมคนให้เป็น เสมือน ต้นไม้ใหญ่ที่กินน้ำน้อย แต่ทนทรหดเหมือนต้นหญ้า ......อ่านต่อ
ในวันพระพระภิกษุสงฆ์จะไปประชุมพร้อมกันที่อุโบสถ เพื่อทบทวนศีล คือ ความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ของตนเอง เพื่อทบทวนปาติโมกข์ คือ สิกขาบทที่เป็นพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ......อ่านต่อ
จุดแข็งที่สุดของพระพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย ประการแรก พระบรมศาสดาของเราทรงมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งฐานะ ตระกูล ครอบครัว การศึกษา ทุกอย่างดีเลิศครบถ้วน พระชายาคือพระนางพิมพาก็เป็นหญิงเบญจกัลยาณี แต่พระองค์ ก็เสด็จออกแสวงหาโมกขธรรม เพราะต้องการแสวงหาสิ่งที่สูงส่งกว่าทางด้านจิตใจ ......อ่านต่อ
ไตรจีวรถือเป็นธงชัยของพระอรหันต์ที่สาธุชนควรให้ความเคารพ สักวันหนึ่ง ไม่ว่าชาย และหญิงจะต้องได้โอกาสครองผ้าชุดนี้ เพราะนี่เป็นผ้าชุดสุดท้ายก่อนเข้าพระนิพพาน ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ