วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กฐินธรรมชัย... ปลื้มใจตลอดกาล..

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

ทบทวนบุญ

 

กฐินธรรมชัย... ปลื้มใจตลอดกาล..

       การทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ ที่ใคร ๆ ทั้งหลายล้วนยกย่องว่าเป็นกาลทานที่มีอานิสงส์มากเป็นพระพุทธานุญาตที่ทั้งผู้ให้และผู้ถวายต่างได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมาย แม้ทางฝ่ายผู้รับคือ พระภกิษุสงฆ์เองก็ได้รับอานิสงส์จากการทอดกฐินครั้งนี้ด้วย ซึ่งกฐินธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ได้สำเร็จไปแล้วในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม้ทั้ง

          ฝ่ายผู้ถวายและผู้รับต่างได้รับอานิสงส์ดังกล่าวไปแล้วทั่วหน้า แต่ความปลาบปลื้ม ปีติยินดีในบุญนี้ ยังคงติดตามตัวไปให้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจ เป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ รำลึกถึงครั้งใด ปลื้มใจไปทุกครา...

 

ทบทวนบุญ

 

ปลื้มตลอด... บุญทอดกฐินธรรมชัย

            ในการทอดกฐินทุกครั้ง เมื่อพิธีทอดถวายเสร็จสิ้นลง เวลาพระให้พรจะมีพระคาถาบทหนึ่งที่ให้เฉพาะวันทอดกฐิน คือ บท “กาลทานสุตตคาถา” เป็นพระคาถาที่นอกจากมีความไพเราะแล้วยังมีความหมายที่ดีด้วย ดังนี้

                      กาเล ทะทันติ สะปัญญา วะทัญญู วีตะมัจฉะรา

             ทายกเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญา, รู้จักถ้อยคำพูด ปราศจากความตระหนี่,

                      กาเลนะ ทินนัง อะริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ,
                      วิปปะสันนะมะนา ตัสสะ วิปุลา โหติ ทักขิณา,

             มีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลาย, ผู้มีปกติเป็นผู้ซื่อตรงคงที่, ให้ทานในกาลถูกต้องตามสมัย, ทักษิณาทานของทายกเหล่านั้น, ย่อมมีผลอันไพบูลย์,

                       เย ตัตถะ อะนุโมทันติ, เวยยาวัจจัง กะโรนติ วา,

             ชนเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการขวนขวายในทานนั้น,

                       นะ เตนะ ทักขิณา โอนา, เตปิ ปุญญัสสะ ภาคิโน,

             ทักษิณาทานของทายกเหล่านั้นก็มิได้บกพร่องไป, เพราะเหตุนั้น, ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วย,

                       ตัส๎มา ทะเท อัปปะฏิวานะจิตโต, ยัตถะ ทินนัง มะหัปผะลัง,

             เพราะเหตุนั้นแล, ท่านทั้งหลายควรเป็นผู้มีใจอันไม่ท้อถอย, เมื่อให้ทานในที่ใด ๆมีผลมาก, ก็ควรให้ทานในที่นั้น ๆ เถิด,

                       ปุญญานิ ปะระโลกัส๎มิง, ปะติฏฐา โหนติ ปาณินันติ,

          เพราะเหตุว่าบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย, ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปทั้งนี้ การทอดกฐินแม้เป็นบุญใหญ่ที่ชาวพุทธทั้งหลายรู้จัก แต่การทอดกฐินมิใช่ทานที่ทำได้ง่าย เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ คือ

             ๑. ช่วงเวลาของการทอดกฐินมีเพียงช่วงเวลา ๑ เดือน หลังวันออกพรรษาเป็นต้นไปเท่านั้น

             ๒. พระภิกษุผู้มีสิทธิ์รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นครบ ๓ เดือน

             ๓. เวลาถวาย ต้องถวายเป็นสังฆทาน จะถวายเจาะจงเป็นการส่วนตัวมิได้

             ๔. ครั้นรับกฐินแล้ว พระภิกษุต้องทำพิธีกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น

             ๕. ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้

            ดังนั้น การทอดกฐินจึงเป็นบุญพิธีประจำปี ที่แต่ละวัดสามารถจัดงานได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเรียกว่าเป็นกาลทาน ซึ่งจัดเป็นการบำเพ็ญบุญที่ได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ

 

ทบทวนบุญ

 

กฐินรวมศรัทธา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

            การทอดกฐินธรรมชัยมีมหาชนจำนวนมากไปร่วมงานเป็นปกติเช่นทุกปี อีกทั้งยังมีพระภิกษุและสาธุชนจากนานาชาติเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เช่น คณะเจ้าอาวาสจากประเทศเกาหลี พระเจ้าคณะจากประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศเวียดนามประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชา และแขกผู้มีเกียรติจากรัฐAlabama ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมขบวนอัญเชิญผ้ากฐินอีกด้วย

 

ทบทวนบุญ

 

     การทอดกฐินปีนี้ เป็นการทอดถวายเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพราะในรอบปีที่ผ่านมา คณะพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ผู้นำบุญ และกัลยาณ มิตร ทั้งหลายได้ทำหน้าที่ร่วมมือประสานใจช่วยกันทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วทั้งในประเทศและขยายไปสู่นานาชาติครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้งนี้เพราะคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็นอกาลิโก คือไม่จำกัดกาลเวลาและไม่จำกัดสถานที่ กล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมสามารถได้รับความสุขสงบ พบทางหลุดพ้นจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายต่างตระหนักและประจักษ์ดีแล้วว่าตลอดเวลาที่พระพุทธศาสนาดำเนินมาเป็นเวลา ๒๕๕๖ ปี พระพุทธศาสนายังคงมีความเป็นศาสนาแห่งสันติสุข นำพาชาวโลกให้พบความสว่างได้ ซึ่งสิ่งที่ดีงามและประเสริฐสูงสุดเช่นนี้ เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายอยากจะให้ชาวโลกเข้ามาพิสูจน์ให้สมกับที่ได้เกิดมามีชีวิตอยู่บนโลก ที่เป็นดินแดนแห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร