วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สุขใจที่ได้ทำทาน

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

สุขใจที่ได้ทำทาน

 

              พระมหากัสสปะ (ปิปผลิมาณพ) ก่อนออกบวชมีทรัพย์สมบัติอยู่ ๘๐ โกฏิ ในอรรถกถาบรรยายถึงทรัพย์สมบัติของท่านไว้ว่า “มีผงทองคำที่เขาบดไว้สำหรับทาตัวแล้วทิ้งเสียในวันหนึ่ง ๆ ประมาณ ๑๒ ทะนาน มีเหมืองน้ำ ๖๐ แห่งมีบ้านทาสกรรมกรใหญ่โตเท่ากับเมืองอนุราธบุรีมีที่ทำกินประมาณ ๑๒ โยชน์ มีกองช้าง ๑๔ กองกองม้า ๑๔ กอง กองรถ ๑๔ กอง อาหารที่รับประทานเหมือนหนึ่งอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิ”

              แม้มีสมบัติมหาศาลถึงขนาดนี้ ท่านก็ยังแสวงหาความสุขใจด้วยการสละสมบัติเหล่านี้เพื่อออกบวช และไม่เพียงในชาตินี้เท่านั้น แม้ชาติ ก่อน ๆ ท่านก็สละทรัพย์มาแล้วมากมาย เช่น เคยถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ พระองค์ ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี และ ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ท่านก็ถวายทานแด่คณะสงฆ์ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป

              สำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชน แม้ไม่มีทรัพย์มากมายเหมือนปิปผลิมาณพ แต่เราก็มีโอกาสที่จะแสวงหาความสุขใจจากการสละทรัพย์ เพื่อทำทาน
กับเนื้อนาบุญจำนวนมหาศาลได้เช่นกัน

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑,๑๗๓ รูป
กรุงเทพมหานคร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดตักบาตรพระ ๑,๑๗๓ รูป สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือ คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งผู้ประสบภัย ธรรมชาติ

          พิธีตักบาตรจัดขึ้นบริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย์ โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑,๑๖๒ รูป
จังหวัดชลบุรี
(อำเภอศรีราชา)

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายสนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ชาวอำเภอศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ร่วมตักบาตรพระครั้งใหญ่บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีพระราชสิทธิวิมลรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงานนายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

             พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างกุศลและเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชาครบ ๑๖๒ ปี รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่พุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑,๑๑๑ รูป
จังหวัดชลบุรี
(มหาวิทยาลัยบูรพา)

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ผศ.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานฝ่ายฆราวาส

            เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูปที่สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ โดยมีพระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ ผศ.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ อธิการบดีคนแรกขอมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

            การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า ๘,๐๐๐ คน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร