วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สู่ชีวิตสมณะ บวชบูชาธรรม ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนทสีโล

 

 

สู่ชีวิตสมณะ บวชบูชาธรรม ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ


    คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์ที่ได้รับยกย่องจากพระเดช-พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ว่า “หนึ่งไม่มีสอง” ท่านคือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไปทั่วโลก เริ่มด้วยการรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย จนกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รองรับการสร้างบารมีของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกนับล้านคนในปัจจุบัน 

 


    ถ้าคุณยายอาจารย์ฯ ยังมีชีวิตอยู่ ปีนี้ท่านจะมีอายุได้ ๑๐๕ ปี ด้วยรำลึกถึงพระคุณและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน ศิษยานุศิษย์จำนวนหนึ่งจึงพร้อมใจกันบรรพชาอุปสมบทบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๑๐๕ ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสายธรรม ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 

 


กตัญญูกตเวทิตา บวชบูชาพระคุณ  


    โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสายธรรม มีการอบรมระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รวม ๔๕ วัน) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

 


    ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีกุลบุตรผู้เปี่ยมด้วยใจกตัญญูจำนวน ๗๒ ท่าน เข้าพิธีบวช ซึ่งพิธีในครั้งนี้มีพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ 

 

 

อานิสงส์ยิ่งใหญ่ ปลื้มใจตลอดกาล


    การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้น มิใช่เพียงแค่การรักษาประเพณีวัฒนธรรมของลูกผู้ชายที่จะต้องยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่อดีตเท่านั้น แต่คุณค่าจากการได้บวชนั้นมีมากมายเกินพรรณนา ซึ่งผู้บวชย่อมประจักษ์ด้วยตนเองว่าได้ประโยชน์แก่ชีวิตทั้งในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีหลักประกันในการเดินทางในวัฏสงสารข้ามภพข้ามชาติ และนอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงเป้าหมายสูงสุดเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ดังนั้นครอบครัวใดที่มีกุลบุตรออกบวชแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น จึงต่างปีติและหวังว่าเมื่อลาสิกขาแล้ว ครอบครัวจะได้สมาชิกที่ผ่านการอบรมหล่อหลอมด้วยหลักแห่งศีลธรรม 


    สำหรับการบวชในโครงการนี้ นอกจากผู้บวชจะได้อานิสงส์แห่งบุญจากการบวช ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีแล้ว ยังเป็นการบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ ครูผู้สืบสายธรรม ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาต่อบุคคลผู้ควรบูชา แม้บางท่านตั้งใจจะบวชเพียงช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ย่อมได้รับอานิสงส์มาก ดังที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เคยกล่าวไว้เมื่อวันที่๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า


    “วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริง ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา  ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช...” 

 


    
รำลึกถึงคุณยาย รวมใจหล่อรูปเหมือนทองคำ


    คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มหาปูชนียาจารย์ของพวกเราทั้งหลาย แม้ท่านจะมิใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ใด ๆ ที่วิชาการทางโลกกำหนดหลักสูตรไว้ และมิใช่ผู้เก่งกล้าในเชิงภาษา แต่สิ่งที่คุณยายอาจารย์ฯ ถ่ายทอด พร่ำสอน และประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ล้วนเป็นความรู้ที่เลิศยิ่งกว่าศาสตร์ใด ๆ และเป็นภาษาอันประเสริฐที่เข้าไปถึงใจ เพื่อนำผู้คนทั้งหลายไปสู่มรรค ผล นิพพาน ซึ่งผู้ที่ทันเห็นท่านขณะยังมีชีวิตอยู่ ย่อมประจักษ์ถึงความสามารถและคุณธรรมอันสูงส่งของท่านได้ดี


    ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าท่านละสังขารไปแล้ว ก็ยังมีการนำเรื่องราวจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมาเล่าถึงจริยวัตรและคำสอนของท่าน ซึ่งแม้จะสะท้อนให้เห็นเพียงภาพชีวิตอันประเสริฐส่วนหนึ่งแต่ก็ทำให้ผู้ฟังได้สัมผัสกับธรรมรสอันประณีต ที่ก่อให้เกิดความสว่างกลางดวงใจ และยัง ทำให้ผู้ฟังตระหนักถึงความสำคัญของท่าน ที่เกิดมาบนโลกเพื่อเป็นแบบอย่างของนักสร้างบารที่แท้จริง 


    ดังนั้น เพื่อให้เรื่องราวความดีงามของท่านปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลกสืบไป ในวาระครบ ๑๐๕ ปี คุณยายอาจารย์ฯ นอกจากมีโครงการบวชบูชาธรรมแล้ว?บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่าน นำโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังร่วมใจกันจัดพิธีหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยทองคำ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ศกนี้ อีกด้วย เพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้ และเป็นเครื่องรำลึกถึงคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย เป็นต้นบุญต้นแบบแห่งการสร้างบารมี และเป็นผู้สร้างบุคลากรทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เพื่อทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำสันติสุขอันไพบูลย์ไปสู่นานาประเทศทั่วโลกในปัจจุบันสู่อนาคตอันยาวนาน

 

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ


    คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มหาชนชาวโลกโดยแท้ ประวัติแห่งการสร้างบารมีของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด เป็นแบบอย่างอันสูงส่งของนักสร้างบารมี ดังนั้นการที่เราทั้งหลายร่วมกันบูชาคุณและสรรเสริญคุณท่าน นอกจากจะเป็นการบูชาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ยังเป็นการบูชาพระธรรม อันเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติได้จริง และก่อให้เกิดความดีแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจริง จนบุคคลธรรมดากลายเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมสูงส่ง เป็นที่ยกย่องบูชากราบไหว้ของมหาชนทั่วไป และในที่สุดก็เป็นการบูชาสักการะในพระพุทธองค์ ผู้ตรัสรู้และจำแนกธรรม นำเอาความประเสริฐนี้ออกเผื่อแผ่แก่มวลมนุษยชาติ ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ นำไปสู่สันติสุขอันแท้จริงแก่โลกได้ ดังนั้นการหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์ฯ จึงถือเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา ซึ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด..

 

 

“สร้างบารมีแบบคุณยาย ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้ 
มีแต่ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ...ทั้งทางโลกและทางธรรม”

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร