วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธุดงค์ธรรมชัย ธรรมยาตราบนเส้นทาง พระผู้ปราบมาร ปีที่ ๓

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 


    มหาปีติฉลองศักราชใหม่ ๒๕๕๗ เกิดขึ้นเมื่อพระภิกษุจากทั่วประเทศ จำนวน  ๑,๑๒๙ รูป เข้าร่วมโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยมีการเดินธุดงค์เกือบทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๒๗ วัน เป็นระยะทาง ๔๕๓.๕ กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนคร-ศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมครั้งนี้เป็นงานใหญ่ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ หลายเครือข่าย เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมกว่า ๔๐ องค์กรภาคี ทั้งนี้    เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ปลุกกระแสศีลธรรม เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน และสร้างสามัคคีธรรมแก่ประเทศชาติ   บ้านเมือง

 

ธุดงค์ธรรมชัย 
ธรรมยาตราบนเส้นทาง
พระผู้ปราบมาร
ปีที่ ๓

 

 

พุทธประเพณีสืบสาน...เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก


     การเดินธุดงค์เป็นกิจของสงฆ์ที่มีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ดังที่พวกเราทั้งหลายเคยอ่านหรือฟังเรื่องราวพระพุทธกิจ ที่ทรงจาริกไปยังแว่นแคว้นต่าง ๆ เพื่อโปรดเหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ดังนั้นในปัจจุบันพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงดำริให้มีโครงการธุดงค์ธรรมชัยขึ้น เพื่อสืบสานพุทธประเพณีที่เคยมีมา


  การเดินธุดงค์ธรรมชัยถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยธรรมยาตรา ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน และจะส่งผลดีต่สังคมและประเทศชาติบ้านเมือง จนแผ่ขยายเป็นกระแสแห่งสันติสุขไปสู่มวลมนุษยชาติทั่วโลก 


    เส้นทางที่พระธุดงค์ธรรมชัยเดินธุดงค์ครั้งนี้ คือเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการสร้างบุญบารมีของ  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร   อันประกอบด้วย 

 

๑. สถานที่เกิด คือ แผ่นดินรูปดอกบัวณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งปัจจุบันคณะศิษยานุศิษย์ได้สถาปนาอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ไว้ ณ ผืนดินแห่งนี้ 


๒. สถานที่บรรพชาอุปสมบท คือ วัดสองพี่น้อง ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านเกิดของท่าน 


๓. สถานที่บรรลุธรรม คือ วัดโบสถ์ (บน)บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


๔. สถานที่ที่มีผู้บรรลุธรรมตามหลวงปู่ ครั้งแรก คือ วัดบางปลา อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม 


๕. สถานที่ปักหลักเผยแผ่วิชชาธรรมกาย คือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 


๖. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย คือวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

พระธุดงค์ไปถึงไหน บ้านเมืองสว่างไสวรุ่งเรือง
     การเดินธุดงค์ธรรมชัยบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๓ เริ่มขึ้นในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังจากที่คณะพระธุดงค์ร่วมกันอธิษฐานจิต ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว ทุกรูปก็เริ่มเดินธุดงค์ออกจากวัดพระธรรมกาย โดยมีพระมหาเถระหลายรูปเมตตามาเดินนำขบวนสู่เส้นทางพระผู้ปราบมาร เช่น หลวงพ่อทัตตชีโว พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค๘ เป็นต้น ซึ่งตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์มีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ออกมาร่วมถวายการต้อนรับ  พระธุดงค์อย่างเนืองแน่น พร้อมกับนำดอกดาวรวย (ดาวเรืองพันธุ์พิเศษ) มาโปรยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

 

     ตลอด ๒๗ วัน พระธุดงค์ผู้เป็นศาสนทายาทจำนวน ๑,๑๒๙ รูป เดินธุดงค์เป็นแถวเป็นหมู่ด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างามไปตามเส้นทางต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยธำรงรักษาพระพุทธศาสนาแล้ว ยังถือเป็นมงคลของแผ่นดินไทยอีกด้วย เพราะทุกย่างก้าวที่ท่านก้าวเดินไป คือย่างแก้วที่ท่านกระทำเพื่อการปฏิบัติธรรม อันยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง และก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ทุกพื้นที่ที่ท่าน ย่างเท้าผ่าน นอกจากนี้ยังถือเป็นการฟื้นฟูบ้านเมือง ให้พวกเราทั้งหลายมีความสุข ความเจริญ และมีความหวังที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมประเทศชาติของเราให้มีความเจริญควบคู่กันไปทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ กล่าวคือ ทางด้านวัตถุก็มีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่   ทันสมัย ส่วนทางด้านจิตใจนั้นก็มีความเจริญทางด้านศีลธรรมที่จะอยู่ประจำในใจของพวกเราทุกคน

 

     ภาพอันงดงามตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์ ไม่เพียงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยัง  จะเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังช่วยกันธำรงรักษากิจกรรมแห่งความปลาบปลื้มปีติเช่นนี้ให้เกิดขึ้นทุกปี ให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกในยุคปัจจุบัน 

 

 

ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน

    ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ ๒๗ วันนี้ คือผลงานของพระภิกษุกว่าพันรูป และผู้คนจำนวนมาก ที่อุทิศตนเองด้วยความศรัทธา ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ รวมทั้งกำลังสติปัญญา เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง
 

     เช่นมีหลายท่านอาสาทำหน้าที่ทำความสะอาดเส้นทางเดินธุดงค์ล่วงหน้า (V-Clean) หลายท่านทำความสะอาดเมื่อพระเดินผ่านไปแล้ว (V-Care) บางท่านดูแลการจราจร (V-Traffic) หลายท่านคอยดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางและจัดพื้นที่เพื่อประกอบพิธี (V-Peace) บางท่านนำดาวรวยไปลงในพื้นที่ (V-Give) ฯลฯ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างดูแลรับผิดชอบงานของตนได้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นศักยภาพในการจัดงานบุญ และความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา 

 

    สำหรับผู้ที่มาคอยต้อนรับพระธุดงค์นั้น มีทั้งญาติโยมสาธุชนและเยาวชนเด็กดีวีสตาร์ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งท่านเหล่านี้นอกจากช่วยกันโปรยกลีบดอกดาวรวยตลอดทางแล้ว ยังเปล่งเสียง “สาธุ สาธุ  สาธุ” ตลอดทางเช่นกัน ซึ่งภาพอันดีงามนี้จะประทับลงในจิตใจของเยาวชน และจะคอยประคับประคองชีวิตพวกเขาให้ก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งศีลธรรม ดังนั้นการโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ในแต่ละวัน จึงเป็นบุญบันเทิงที่เปี่ยมด้วยสาระ 

 

    ขออนุโมทนาสาธุการกับผู้นำบุญ สาธุชน ตลอดจนผู้มีส่วนในความสำเร็จของโครงการธุดงค์ธรรมชัยครั้งนี้ ขอผลานิสงส์ที่ทุกท่านไปโปรยกลีบดอกดาวรวยอันเหลืองอร่าม เพื่อต้อนรับพระธุดงค์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม จงส่งผลน้อมนำให้ทุกท่านมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ดีแล้วทุกประการเทอญ..

 

 

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

       ลูกพระกองพันเนื้อนาบุญทั้งหลาย เราได้ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นพระแท้เดินธุดงค์ในเส้นทางพระผู้ปราบมารมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ บุญบารมีทั้งหมดจะได้ช่องทำให้ใจเราที่กลั่นแล้วกลั่นเล่า ใสบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่า จนความบริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเราตรึกระลึกถึงตรงนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันนี้จะเป็น วันที่ประมวลรวมบุญบารมีทั้งหมดมาหยุดที่กลางกายของเราอย่างง่าย ๆ เพราะฉะนั้นทั้งลูกพระลูกโยมทั้งหลายจะต้องให้ใจเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงให้ได้ตลอดเวลา เพื่อบุญทุกบุญที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม มาถึงวันนี้ ๒๘ มกราคม จะได้ช่องส่งผล 

    ลูกกองพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลาย วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ที่ต้องถูกจารึกไว้อีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญได้เดินธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นปีที่ ๓ บน เส้นทางสว่างที่โรยด้วยกลีบดาวรวยที่ยาวที่สุดในโลก จนได้บรรลุถึงเส้นชัย ชิตัง เม แล้วในวันนี้ ไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นที่เปล่งเสียงสาธุการ แม้แต่เทวดาก็ยังพนมมือเปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการดังลั่นกึกก้องไปทั่วโลกธาตุทั้งหลายด้วยความปลื้มปีติใจ หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญ และยินดีต้อนรับการกลับมาของลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป ด้วยความปลื้มปีติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขออนุโมทนาบุญกับลูก ๆ กองพลจักรพรรดิดาวรวย ตลอดจนลูก ๆ วี (V=Volunteer) ทั้งหลาย ทุกฝ่าย ทุกแผนก ที่ช่วยกันรับบุญทุก ๆ บุญ เพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา๒๗ วัน 

    ทุก ๆ ย่างก้าว ที่ลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญเดินธรรมยาตราประกาศพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีและก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่มหาชนผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อได้เห็นกองทัพพระธุดงค์ธรรมชัยออกเดินธุดงค์ด้วยอากัปกิริยาที่สงบเสงี่ยม สง่างาม เป็นแถวเป็นแนว มีระบบระเบียบที่สวยงาม เขาก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจนหยดน้ำตาแห่งมหาปีติท่วมท้น ส่วนผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้ว ก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้นลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญทุก ๆ รูป จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญของโลก และเป็นธรรมทายาทผู้เป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง 

    หลวงพ่อมีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจในตัวลูก ๆ กองพันเนื้อนาบุญเป็นอย่างมาก ที่ทุกรูปมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเดินธุดงค์บำเพ็ญสมณธรรมจนตลอดเส้นทาง ลูกต้องอดทน ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะในทุกอนุวินาที เป็นพระแท้ที่เผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยดำเนินชีวิตเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลก และช่วยประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่?พระผู้ปราบมาร?ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายให้ชาวโลกได้รับรู้ ซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและจักรวาล แม้วันนี้ภารกิจการเดินธุดงค์ธรรมชัยสิ้นสุดลงแล้ว แต่ภารกิจในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรม ให้บรรลุวิชชาธรรมกาย ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปอย่างเข้มข้น เพราะลูกทุกรูปยังมีภารกิจในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายรอคอยอยู่ โดยเฉพาะอีก ๒ เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้ ลูกจะต้องไปช่วยทำหน้าที่พระพี่เลี้ยงของธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาค ฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป เพื่อเร่งสร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ขยายวิชชา  ธรรมกายไปทั่วโลก ดังนั้นให้ลูกที่ไม่ติดภารกิจในทางโลกอยู่สร้างบารมีต่อไปก่อน เพราะทุกรูปมีความสำคัญมาก ลูกจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับธรรมทายาทผู้ที่มาใหม่ คอยประคับประคองให้กำลังใจ ให้เขาเข้มแข็งเหมือนอย่างที่ลูกเป็น และช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ๆ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาบรรลุเป้าหมายในการมาบวชสร้างบารมี ให้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของพระพุทธศาสนาอย่างที่ลูกกองพันเนื้อนาบุญเป็น หลวงพ่อขอให้ลูกทุกรูปทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร