วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!

ความดีสากลสู่เยาวชน AEC
เรื่อง : สนิทธรรม

เปิดมิติใหม่
บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!

 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!


      ทวาย เป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคตะนาวศรี ตั้งอยู่ห่างจากย่างกุ้งราว ๆ ๖๑๔ กิโลเมตร เป็นเมืองท่าปากแม่น้ำ อยู่ห่างจากทะเลอันดามันราว ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างด่านบ้านน้ำพุร้อน จ.กาญจนบุรี ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร เดินทาง ๔ ชั่วโมงกว่า

      ชาวทวายมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างแท้จริง เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญอย่างสม่ำเสมอ วันอาทิตย์ก็ส่งลูกหลานไปเรียนพระพุทธศาสนาที่วัด ช่วงปิดเทอมส่งลูกชายไปบวชเณร และส่งลูกผู้หญิงไปบวชชีน้อยเพื่อให้ลูกหลานอยู่ในบุญ อยู่กับธรรมะเป็นปกติแต่ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเกิดความแปลกใหม่ที่น่าประทับใจ เพราะที่วัดยีงเง ซึ่งมีหลวงพ่ออินทะญาณะ อายุ ๔๓ ปีพรรษา ๒๓ เป็นเจ้าอาวาส มีการบรรพชาสามเณรและอบรมด้วยหลักสูตร UG 5 หรือความดีสากล (Universal Goodness) ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และสมาธิ
 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!

 
    โดยช่วงแรกในวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายนเป็นการบวชและฝึกพระพี่เลี้ยงสามเณรก่อนซึ่งผู้บวชทั้งหมดเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทวาย ชั้นปีที่ ๒-๓-๔ ที่ได้รับการชักชวนบวชโดยอาจารย์เต็งเต็งยีและอาจารย์ไปไป๊ ลูกศิษย์และผู้นำบุญที่เข้มแข็งของวัดยีงเง

      หลักสูตรพระพี่เลี้ยง ๓๐ รูป ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายทอดแก่สามเณรทั้ง ๓๐๐ รูป โดยมีพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายไปทำหน้าที่แนะนำฝึกอบรมให้ทั้งการลุก-นั่ง-กราบ-ไหว้, การกางมุ้ง เก็บมุ้งเก็บที่นอน, การยืน-เดิน-นั่ง-นอน แม้กระทั่งการฉันข้าว เช่น การตักข้าว ฉันข้าว รวมทั้งเรียนรู้การแบ่งบุญทั้งระบบและอุปกรณ์ในการใช้งาน ได้แก่ บุญอาหาร ล้างจาน เช็ดจาน,บุญสถาน ปัด-กวาด-เช็ด-ถู, บุญวิมาน,บุญซัก, บุญสรงน้ำ การใช้ผ้าขัดตัว ฯลฯ เพื่อนำไปสอนสามเณรต่อไป

      ช่วงแรกชุดพระพี่เลี้ยงเหล่านี้ เมื่อได้รับการฝึกต่างกังวลกันว่าจะทำได้หรือไม่ อาทิการอาบน้ำถังเดียว (ปริมาณ ๘-๙ ขัน) ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ แต่เมื่อทุกรูปลองฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถทำได้ทุกอย่าง

      พระอาจารย์กิตติ กิตฺติพนฺโธ พระอาจารย์ฝ่ายอบรมกล่าวว่า “พระพี่เลี้ยงทุกรูปมีความเป็นผู้นำสูงมากที สามารถนำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้ และพัฒนางานเพื่อเตรียมอบรมสามเณร ๓๐๐ รูปได้ พระพี่เลี้ยงชุดนี้เก่งมากสามารถนำระบบจากที่ฝึก ๓๐ รูป ไปปรับขยายเพื่ออบรมในขนาด ๓๐๐ รูปได้ เช่น การจัดแถวรับภัตตาหาร, การจัดระบบแถวในการบวช เป็นต้น”

    นอกจากนี้ พระอาจารยก์ ติ ตยิ งั ไดอ้ ธบิ ายถงึการฝึกอบรมแบบความดีสากล ๕ ประการว่า“ถ้าอบรม ๒-๓ คน ไม่ต้องมีอะไรมาก ปล่อยตามธรรมชาติได้ แต่เมื่ออบรมเป็นจำนวนมากเช่น ๓๐ รูป หรือ ๓๐๐ รูป จำเป็นที่จะต้องมีระบบระเบียบ เพื่อให้การอบรมมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่ ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์จากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับที่สละเวลามาบวช”

      ทางด้านหลวงพ่ออินทะญาณะ ท่านชื่นชมการฝึกมาก ท่านใหค้ วามสนใจไปเยี่ยมชมและ
ให้กำลังใจการฝึกอบรมทั้งเช้า กลางวัน เย็นเพราะมีเสียงเล่าลือไปถึงท่านเรื่องหลักสูตรการอบรม เช่น เวลาในแต่ละกิจกรรมต้องเป๊ะการอาบน้ำถังเดียว เป็นต้น แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี

 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!


      สำหรับสามเณรแก้วทวาย ๓๐๐ รูป อบรมระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ พฤศจิกายน โดยมีตารางการ อบรมอิงตามที่ทวายเป็นหลัก ผสมผสานกับหลักสูตรความดีสากล ๕ ประการ ดังนี้
๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน, 
๐๔.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ แผ่เมตตา, 
๐๕.๑๕ น. รับบุญ (บุญอาหาร บุญสถาน บุญวิมาน บุญซัก) และพัฒนาวัด, 
๐๖.๓๐ น. อาหารเช้า,
๐๘.๓๐ น.นั่งสมาธิ ๑๕ นาที ทำกิจกรรมช่วงเช้า (ซ้อมบวช ฝึกตัว และฟังธรรม), 
๑๐.๓๐ น. อาหารกลางวัน, 
๑๓.๐๐ น. กิจกรรมช่วงบ่าย (ซ้อมบวชฝึกตัว ฟังธรรม), 
๑๖.๐๐ น. ออกกำลังกาย อาบน้ำ ดื่มปานะ, 
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ, 
๑๙.๑๕ น. กิจกรรมภาคค่ำ, 
๒๑.๐๐ น. เข้านอน

      พิธีสำคัญมีดังนี้ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายนมีพิธีตัดปอยผมและแห่นาค ช่วงสายมีพิธีตัดปอยผมนาคที่วัดชเวตองซา ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของทวาย พิธีกรรมได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและชาวเมืองทวายที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งประทับใจของนาค และผู้ปกครองก็รู้สึกปลื้มใจที่ลูกชายได้เตรียมบวช ช่วงบ่ายมีพิธีแห่นาครอบเมืองทวาย จากวัดชเวตองซาไปยังวัดยีงเง ระยะทาง ๒ กิโลเมตร โดยมีชาวทวายออกมายืนรออนุโมทนาบุญตลอดสองข้างทาง เรียกว่าปลื้มทั้งเมือง

      ต่อมา ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน เป็นพิธีขอขมาและบรรพชา ณ วัดยีงเง โดยมีหลวงพ่ออินทะญาณะเป็นพระอุปัชฌาย์ กัลยาณมิตรดร.ฉวีวรร คำธนะ นำกล่าวคำถวายผ้าไตร (ภาษาบาลี)กัลยาณมิตรลลิตภัทร เจนจบ กล่าวคำถวายผ้าไตร (ภาษาเมียนมาร์) กัลยาณมิตรเพ็ญจันทร์ ทั่งสมบูรณ์ กล่าวคำถวายบาตร(ภาษาบาลี) Thiha Tin Maung Aye กล่าวคำถวายบาตร (ภาษาเมียนมาร์) กัลยาณมิตรภารณี สุขสว่าง กล่าวคำถวายไทยธรรม (ภาษาบาลี) U Thaung Lwin กล่าวคำถวายไทยธรรม(ภาษาเมียนมาร์) Tin Tin Yi กล่าวคำอธิษฐานจิต(ภาษาเมียนมาร์) จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณร ๓๐๐ รูป ช่วงเย็นมีพิธีถวายบาตรไทยธรรม และยา ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความประทับใจโดยเฉพาะช่วงพิธีขอขมา ผู้ปกครองหลายท่านต่างหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปีติมากมาย
 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!


“ เยาวชนไม่ว่าเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด ๆ ก็ตาม ล้วนเหมือนผ้าขาว
ที่พร้อมจะซึมซับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีการปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน จะช่วยนำสิ่งดี ๆ
เข้าไปสู่ใจของพวกเขา และป้องกันการซึมซับสิ่งไม่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ”

 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!


      ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ช่วงเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระและฉลองสามเณรใหม่ ณ วัดชเวตองซา โดยกัลยาณมิตรลลิตภัทร เจนจบนำ กล่าวแสดงตนเปน็ พทุ ธมามกะ กัลยาณมิตรดร.ฉวีวรร คำธนะ กล่าวคำถวายภัตตาหาร(ภาษาบาลี) U Thaung Lwin กล่าวคำถวายภัตตาหาร (ภาษาเมียนมาร์) กัลยาณมิตรสรรเพชญ เจตนาธรรมจิต กล่าวคำถวายไทยธรรม (ภาษาบาลี) Thiha Tin Maung Ayeกล่าวคำถวายไทยธรรม (ภาษาเมียนมาร์)Pi Pi กล่าวคำอธิษฐานจิต (ภาษาเมียนมาร์) ช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองสามเณรใหม่ ณ วัดยีงเง ส่วนช่วงค่ำมีพิธีจุดโคมประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นภาษาเมียนมาร์ อธิษฐานจิต แผ่เมตตา สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเวียนประทักษิณ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีทั้งผู้ปกครองสามเณรและชาวเมืองทวายไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จพิธีชาวทวายต่างขอโคมประทีปกลับไปเป็นที่ระลึกกันทุกคน
 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!


      สำหรับสามเณรทั้ง ๓๐๐ รูป มีความตั้งใจในการฝึกอบรมดีมาก แม้ขั้นตอนการบวชและการฝึกอบรมแตกต่างจากหลักสูตรของชาวทวายตามปกติ แต่ส่วนใหญ่ก็มีความอดทน ทั้งฝึกลุก-นั่ง-กราบ-ไหว้, ยืน-เดิน-นั่ง-นอนการฉันอาหาร ล้างภาชนะ ล้างห้องน้ำ การซัก-ตาก-พับ-เก็บผ้า การจัดเก็บเครื่องใช้ต่าง ๆโดยเฉพาะการซ้อมสวดคำขานนาคและขอบวชนั้น ทุกรูปกล่าวได้เสียงดังฟังชัด แม้บางรูปเป็นเด็กน้อยอายุ ๗-๘ ขวบเท่านั้น แต่ก็ท่องได้ชัดถ้อยชัดคำ แสดงถึงความตั้งใจบวชจริง ๆ


      ส่วนผลการปฏิบัติธรรมนั้น สามเณรนั่งสมาธิได้ดีเป็นส่วนใหญ่ บางรูปได้ความสุขสงบภายในบางรูปก็เห็นแสงสว่างขึ้นมาเอง บางรูปรู้สึกเหมือนตกจากที่สูง บางรูปเห็นเป็นดวงสว่าง เป็นต้น

      สามเณรแทอุยยาอูว อายุ ๘ ขวบ บอกว่าชอบบวชเณร เพราะสนุก มีเพื่อนเยอะดีชอบตอนที่พระอาจารย์เล่าธรรมะให้ฟัง และได้สวดมนต์ ปีหน้าก็จะมาบวชอีก และถ้าโตขึ้นก็จะบวชพระด้วย
 

เปิดมิติใหม่ บวชสามเณรแก้วในทวาย ด้วยหลักสูตร UG 5!


      เยาวชนไม่ว่าเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ล้วนเหมือนผ้าขาว ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ว่าจะนำสิ่งใดเข้าไปสู่ใจเด็กการปลูกฝังศีลธรรมและธรรมะของพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญที่พึงกระทำทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีตลอดไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล