วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 131 กันยายน ปี2556

ฉบับที่ 131 กันยายน ปี2556
ธัมมัสสวนมัย คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรม ที่จัดเป็นบุญเพราะช่วยให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺ? ถ้าตั้งใจฟังธรรมย่อมได้ปัญญา ปัญญาอันเกิดจากจิตที่ผ่องใสจะนำไป...อ่านต่อ
คืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ พระจันทร์เต็มดวงทอแสงงามสว่างไสว มักเป็นคืนที่ผังสำเร็จของผู้มีบารมีแก่กล้าสัมฤทธิผลเป็นอัศจรรย์......อ่านต่อ
แม้เราจะเกิดมาเพื่อมุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง แต่ถ้ายังไม่แจ้ง ก็ต้องแสวงบุญสร้างบารมีเพื่อวันข้างหน้าต่อไป เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยม จะได้นำตนให้หลุดพ้นสู่ฝั่งพระนิพพานได้ เพราะเหตุนี้เราทั้งหลายจึงมาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่...อ่านต่อ
พิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีแสดงมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งปีนี้มีพระภิกษุสามเณรผู้มากล้นด้วยความเพียรสามารถสอบได้เปรียญธรรมประโยค ๙...อ่านต่อ
หลังจากพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ วัด พร้อมด้วยคณะสงฆ์จาก ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้...อ่านต่อ
เกล้ากระผม พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย ในนามตัวแทนเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ ผู้เป็นประธานสงฆ์ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ที่ได้เมตตามาร่วมงานมุทิตาเปรียญธรรม ๙ ประโยค...อ่านต่อ
ตลอดเวลาแห่งการเดินทางในสังสารวัฏนั้น ไม่มีอะไรสำคัญกว่า “บุญกุศล” ที่เป็นมิตรแท้ติดตามตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติ ดังนั้นคนที่ไม่สร้างบุญกุศล จึงเป็นคนที่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งกว่าความประมาทใด ๆ และผลจากความประมาทนี้ จะนำชะตากรรมที่มืดมนมาสู่ชีวิตของเขา...อ่านต่อ
ผู้คนมากมายกว่าหกพันล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด คงคล้าย ๆ กับ อีกหลายคนที่กำลังแสวงหา “บางสิ่ง” ที่จะเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริง คนบางคนอาจต้องใช้เวลา กว่าครึ่งชีวิต หรือบางคนอาจต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการแสวงหา แต่ก็ไม่เคยพบเจอ...อ่านต่อ
พระไตรปิฎก มรดกธรรมอันล้ำค่าของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีดูแลรักษาและสืบทอดอย่างดีที่สุดเท่าที่เหล่าพุทธสาวกในยุคนั้น ๆ โดยอาจแบ่งได้เป็น ๔ ยุค คือ ยุคมุขปาฐะ ยุคการจารจารึก ยุคสื่อสิ่งพิมพ์ และ ยุคดิจิทัล...อ่านต่อ
การทำสมาธิ คือ การทำจิตตั้งมั่นในอารมณ์ที่ดี อารมณ์เดียว อารมณ์สบาย โดยมีกุศโลบายที่จะช่วยให้ใจหยุดนิ่งได้เร็วขึ้น คือ การกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาควบคู่กัน บริกรรมนิมิตก็คือการกำหนดดวงแก้วกลมใสหรือองค์พระแก้วใสมาตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตำแหน่งเหนือสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ...อ่านต่อ
ในบันทึกของราชวงศ์ชิงกล่าวถึงกิจวัตรของกษัตริย์จีนไว้อย่างน่าสนใจว่า ฮ่องเต้แต่ละพระองค์มีกิจวัตรในลักษณะเดียวกัน...อ่านต่อ
พระธรรมเทศนาโดยพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ในรายการ “โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง DMC...อ่านต่อ
การศึกษาคืออะไร? ถ้าตอบโดยหลักการ การศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีกำลังใจทำ ความดี จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยรักการทำความดี ถ้าเป็นอย่างนี้ ยิ่งมีความรู้มากเท่าไร ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเท่านั้น เพราะผลสุดท้ายที่ได้รับ ก็คือ การศึกษาได้สร้างผู้เรียนที่มีความรู้ดีและมีนิสัยดีให้แก่สังคมและประเทศชาติ...อ่านต่อ
ขอเชิญพวกเรามาสวดสรรเสริญคุณของพระสงฆ์กันเถิด...อ่านต่อ
เรื่องนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้ ๒ ประการ ประการแรก ในวิกฤตทุกครั้งมีโอกาส ยิ่งวิกฤตใหญ่ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมาก เพราะฉะนั้นเวลามองอะไรอย่ามองทางลบอย่างเดียว ประการที่ ๒ ถ้าบอกว่าอะไร ๆ ก็แพง แต่รายรับไม่เพิ่มขึ้น ตรงนี้อยากให้ดูว่ามีรายรับแล้วมีรายรั่วไหม เปรียบเหมือนเวลาเราใช้ขันตักน้ำ...อ่านต่อ
กระผมเป็นพระธรรมทายาทในโครงการอบรมพระธรรมทายาท ภาคเข้าพรรษา รุ่น ๑๙ การบวชครั้งนี้ กระผมได้ร่วมกับหมู่คณะ (จำนวน ๑๒๐ รูป) รับงานบุญใหญ่ ๆ งานบุญที่ใหญ่ที่สุดคือ งานอัญเชิญหลวงปู่เข้าสู่ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี...อ่านต่อ
เช้าวันอาสาฬหบูชาหลวงพ่อลงโบสถ์ประกอบพิธีทางสงฆ์ พอตกบ่ายท่านเริ่มปฏิบัติธรรมดังที่ตั้งใจไว้ว่า พรรษานี้ขอตัวปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ ความตั้งใจนี้พวกเราทีมอุปัฏฐากพอรู้คร่าว ๆ มาก่อนแล้ว แต่ที่ยังรู้ไม่แน่ชัดคือสถานที่ หลวงพ่อจะไปปลีกวิเวกที่ไหน...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ