ขอบุญฤทธิ์ บารมี ศรีไตรรัตน์ พรพิพัฒน์ พระนิพพาน บันดาลผล
...อ่านต่อ
จะวันนี้ วันหน้า หรือวันไหน จะกี่วัย กี่วาร ล่วงผ่านผัน
...อ่านต่อ
สาธุ...พระธุดงค์ ผู้ดำรงพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ความเอ๋ย...ความดี สิ่งต้องมีต้องสร้างอย่างแข็งขัน
...อ่านต่อ
สร้างโบสถ์เพี่อสร้างบุญ หมายคํ้าจุนพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เพียงหนึ่งคำ หนึ่งกวี ที่สอนจิต ความศักดิ้สิทธิ้ คุณคำ มหาศาล
...อ่านต่อ
วันเวลา...ผ่านไปเร็วไวนัก วันหยุดพักชีวิตคนยากพ้นหนี
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน ตรองใจ ให้จงหนัก ความจงรัก ภักดี ศรีศาสนา
...อ่านต่อ
การตักเตือนซึ่งกันและกันนั้น เมตตามั่นรักหวังดีศรีสุขศานต์
...อ่านต่อ
สายธารรัก ศรัทธา กัลยาณมิตร สายธารจิต เสียสละ ประสิทธิ้ผล
...อ่านต่อ
ยี่สิบสามมีนาคมบ่มบุญใส เป็นวันได้บวชสามเณรเด่นราศี
...อ่านต่อ
"หนึ่งคน" รัก เมตตา ปรารถนาดี "หนึ่งคำ" ชี้ เตือนจิต คิดเกื้อหนุน
...อ่านต่อ
คนใจกว้าง...ใจใหญ่...ใจยุติธรรม คนแนะ-นำ ช่วยคน พ้นทุกข์เข็ญ
...อ่านต่อ
ถูกคือถูก ผิดคือผิด จิตตรงซื่่อ ต้องยึดถือ คืลธรรม นำสุขศานต์
...อ่านต่อ
ภาพแห่งบุญบารมีที่เราสร้าง ทุกสิ่่งอย่างทั้งหลายฉายรัศมี
...อ่านต่อ
อรุณสว่างญาติธรรมผู้จำเริญ เส้นทางบุญที่เราเดินด้วยใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
"คนตาบอด" แต่ใจไม่ยอมบอด ใจรักชาติศาสน์ตลอดทอดทางสวรรค์
...อ่านต่อ
อันความดีความงามคือความสุข กำจัดทุกข์ภัยกิเลสเหตุเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
อาจต่างถิ่นต่างที่ต่างมีเกิด บุญประเสริฐที่สุดเป็นมนุษย์หนอ
...อ่านต่อ
...เขามีบุญคุณ... เพราะ "เขามีบุญคุณ" หนุนนำช่วย
...อ่านต่อ
หยุดบาป...ตลอดชีวิต หยุดจิต...ตลอดกาล
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร