เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ 1 นาที

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2557

 

 เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ 1 นาที

 


          ใน 1 นาทีให้นึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาอีกหนึ่งวัน
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่
หมายความว่า ทันทีที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือ
องค์พระสัก 1 นาที และใน 1 นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก 1 วัน แล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้นตายแน่ ..ตายแน่
ทันทีที่ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญได้ย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปในวันนั้น ซึ่งไม่มีของขวัญสิ่งใด
จะมีค่าเท่ากับการให้ "องค์พระ" กับตัวเอง เพราะองค์พระธรรมกาย คือสัญลักษณ์แห่งความ มบูรณ์
พูนสุขและปลอดภัยสัญลักษณ์แห่งเป้าหมายในการเกิดมา รวมทั้งสัญลักษณ์ของวิธีต่อสู้ที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง

 

           องค์พระ หรือ พระพุทธกายนี้ พระพุทธศา นากล่าวว่าเป็นกายที่แท้จริง ซ้อนอยู่ภายในกาย
ของมนุษย์ทุกคน เข้าถึงได้ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
องค์พระ หรือ พระพุทธกายนี้ คือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
มนุษย์ทุกตัวคน การที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าถึง ภาวะแห่งการตรัสรู้ธรรมนั้น โดยเบื้องต้นจะต้องเข้าถึง
ภาวะของกายนี้เสียก่อน ภาวะแห่งการตรัสรู้ธรรมจึงจะเป็นไปได้
องค์พระ หรือ พระพุทธกายนี้ มิใช่พระพุทธรูป พระพุทธรูปเป็นเพียงกาย มมุติและประดิษฐ์หรือหล่อ
หรือวาด หรือทำให้เป็นไป ทำให้เกิดขึ้นโดย อดแทรกความคิดของนักปราชญ์ ของศิลปิน ตลอดจน
อิทธิพลของศิลปะในแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น แต่ละยุค มัยเข้าไปปะปน พระพุทธรูปจึงมิใช่กายที่แท้จริงและมิใช่กายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์พระ หรือ พระพุทธกายนี้ แท้จริงคือกายที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ทรงไว้ด้วยธรรม ประกอบด้วย
ธรรมอันเกิดจากการตรัสรู้ธรรมชั้นสูงสุดเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระอรหันตสาวก 
ดังนั้นพระพุทธกายนี้ จึงมีอีกนามหนึ่งเรียกว่า "กายตรัสรู้ธรรม" หรือ  ฯ ฯ 
ซึ่งนามนี้ในภาษาบาลีเรียกว่า "กายธรรม หรือ ธรรมกาย" (กายที่เกิดขึ้นและทรงไว้ด้วยธรรม) หรือ
พระธรรมกาย ( ) นั่นเอง
องค์พระ หรือ พระพุทธกายนี้ มิใช่กายเนื้อของ มเด็จพระ มณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็น
กายภายในที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อของเจ้าชายสิทธัตถะในวาระที่พระองค์ทรงเข้าถึงธรรมกาย และใช้ธรรมกายเป็นกายดำเนินและรองรับธรรมะในระดับยิ่งๆ ขึ้นไปสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกายธรรมอรหัตทั้งมรรคและผล (อันเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่เกินกว่าความเข้าใจ หรือจะพึงเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการเช่นการศึกษาหรือกระบวนการทางการศึกษาโดยทั่วไป หรือแม้ในระดับสูงสุดก็ตาม)
แต่ด้วยมหาเมตตาของมหาปูชนียาจารย์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ
ภาษีเจริญ ( สด จันทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่ความเป็นจริงเกี่ยวกับธรรมกายหรือวิชชาธรรมกายได้สูญหายไปกว่า องพันปีที่ผ่านมา ได้เมตตาถ่ายทอดการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย และรูปลักษณ์อันถูกต้องตามหลักมหาปุริ ลักษณะ (ลักษณะ 32 ประการของกายมหาบุรุษ) ของกายธรรมภายในให้ไว้ จึงทำให้สามารถหล่อ หรือวาดพระธรรมกายขึ้นเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ระลึกถึง หรือใช้เป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิภาวนา
องค์พระ หรือพระพุทธกาย หรือพระธรรมกายนี้เอง ที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยา พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวา วัดพระธรรมกายได้กำหนดให้นักเรียนของท่านระลึกถึงให้ได้ ระลึกไว้เสมอ ตามที่ปรากฏอยู่ในการบ้าน 10 ข้อ ที่ทางมหาวิทยาลัยนำมาเสนอให้แก่นักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติสมาธิภาวนาและความสุขภายในและด้วยอำนาจแห่งองค์พระท่ามกลางอู่แห่งทะเลบุญของเรานั้น ย่อมมีอำนาจเป็นกระแ แห่งเมตตาธรรมที่เราจะแผ่ออกไปให้แก่ รรพสัตว์ทั้งหลายผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย กับเราในห้วงสังสารวัฏนี้
ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการขอบพระคุณบุญ ขอบพระคุณองค์พระธรรมกายผู้ดูแลรักษาหนทางสายกลาง

           วันหนึ่งข้างหน้า ซึ่งมีผลทำให้เราไม่ประมาท มีความคิดที่จะทำดีในชีวิตวันนี้ ชีวิตเฉพาะหน้า เพราะวันข้างหน้านั้นเสี่ยงภัย เนื่องจากเรานี้ตายแน่ๆ โดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าว่าวันไหน
การรำลึกถึงองค์พระธรรมกาย นั้นคือการประกันว่าวันใหม่นี้พระจะคุ้มครอง พระจะนำทางและ
นำสิ่งที่ดีมาให้ ชีวิตวันใหม่นี้ย่อมปลอดภัยแน่นอน เพราะพระท่านมานำทางให้ ท่านย่อมทำให้สิ่งร้ายๆ
ถอยไกลออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมบารมี


ประโยชน์ตน


1. ฝึกการมี ติมั่น มีกำลังใจและความมีเมตตา
2. ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวา มีวรรณะงดงาม
3. ได้ฝึกการเป็นผู้ให้
4. ที่แน่ๆ คือได้ความไม่ประมาท ได้ใกล้ชิดกับพระ คือ องค์พระที่รำลึกขึ้นมาในศูนย์กลางกาย
5. ได้การวางแผนชีวิตในแต่ละวัน
6. ได้ความก้าวหน้าของสมาธิ


ประโยชน์ผู้อื่น


1. เป็นคนไม่มีภัยต่อครอบครัวและสังคม
2. มีการพันาให้เป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตาเป็นนิตย์ ทำให้เกิดความ งบขึ้นในบ้าน และ เป็น
ตัวอย่างที่ดี
3. ทำให้เป็นคนโอบอ้อมอารี รู้จักให้ความช่วยเหลือ และให้อภัยคนอื่นได้เสมอสังคมหรือครอบครัว
ที่มีความเอื้ออาทรเช่นนี้ ย่อมทำให้เกิดความสงบร่มเย็น


วิธีการ


          เมื่อสติเต็มตื่นในอู่แห่งทะเลบุญแล้ว ให้ลุกขึ้นกราบหมอนขอบพระคุณที่ได้ตื่นอย่าง ดใสในวันนี้จะนึกถึงองค์พระเลยก็ได้ หรือลุกขึ้นนั่งหลับตาเงียบๆสัก องนาที โดยการจรดใจ วางใจลงไปในกลางเบาๆพลางนึกถึงองค์พระเบาๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 นึกธรรมดา ไม่ต้องกังวลให้ชัด หรือให้ใสในเบื้องแรกให้นึกได้ก่อน จากนั้นเมื่อนึกทุกวัน นึกบ่อยๆ ท่านจะค่อยๆ ชัด ค่อยๆ ใสขึ้นมาเอง
หนทางแห่งทะเลบุญที่ช่วยรักษาชีวิต รักษาลมหายใจไว้ให้เรา ในขณะที่เราหลับ นิทไปในยามค่ำคืน
อีกทั้งองค์พระธรรมกาย ยังเป็นเสมือนผู้คอยเตือนว่า ตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังไม่
ไปพระนิพพาน เราย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวิสัยแห่งวัฏ งสาร คือเมื่อเกิดแล้ว ย่อมต้องตายในวันใด
แล้วค่อยๆ ทำให้องค์พระ ว่าง ว่างข้างซ้าย ว่างข้างขวา ว่างข้างหน้า ข้างหลัง ข้างบน ข้างล่าง

ว่างเป็นปริมณฑล คือ ว่างไปทั่วรอบทิศทาง ให้ความ ว่างนี้ไปกระทบใจ กระทบชีวิต รรพสัตสรรพวิญญาณทั้งปวง แล้วพวกเขาพากันมีความสุขโดยถ้วนหน้า ทั้งหมดนี้ให้กระทำด้วยอารมณ์ งบ นิ่ง
เบา ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะตัวเรานั้นอาศัยอยู่ในสังสารวัฎอันมีความตายเป็นประตูสุดท้ายของชีวิต
ที่ไม่เคยทราบว่าจะเกิดขึ้นในวันใด ดังนั้นวันนี้ขอให้ รรพสัตว์ทั้งหลายได้รับบุญไปด้วยกันกับเรา บุญที่เกิดจากการทำการบ้านทั้งสิบข้อ บุญที่เกิดจากการนึกองค์พระ การประกอบกิจการบุญและการทำสมาธิภาวนาจากนั้นให้อธิษฐานขอให้การทำการบ้านข้อที่ 6 นี้ จงทำให้เรามีวันนี้ที่ ดใสได้สร้างบุญบารมีเต็มที่สุขภาพดี และมีอายุขัยยืนยาว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011276523272196 Mins