อุปสรรคของชีวิต

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2558

อุปสรรคของชีวิต

กิเลส แม้สัมมาทิฏฐิทั้ง 10 ประการ จะมีอานุภาพมากเพียงไร แต่ในบางครั้งเราก็ยังพบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรค ของชีวิต ทั้งนี้ก็เพราะสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่ในใจของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์เต็มเปี่ยม จึงทำให้อานุภาพหย่อนลงไป จะสังเกตได้ว่าชีวิตของเราบางครั้งก็ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เงินทองขาดมือบ้าง บางครั้งก็เจ็บไข้ได้ป่วย หรือประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดบ้าง บางครั้งก็ตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคู่แข่ง หรือเผลอสติทำงานไม่รอบคอบบ้าง เหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายๆ คนเคยประสบกันมาแล้ว และหลายๆ ปัญหา ก็เคยผ่านการแก้ไขมาหลายครั้ง แต่ ณ วันนี้ ปัญหาเหล่านั้นก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ หากจะสาวหาสาเหตุที่แท้จริงตามพุทธวิธีแล้ว คำตอบก็คือ ทุกปัญหาล้วนมีสาเหตุมาจาก ใจŽ ของคน ถ้าหากแก้ไขที่ต้นเหตุ คือที่ใจของคนได้ ปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไป แล้วอะไรที่ทำให้ใจมีปัญหา คำตอบก็คือ กิเลสŽ นั่นเอง กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในใจ เป็นตัวทำให้เกิดอุปสรรคของชีวิต หากกำจัด กิเลสให้หมดสิ้นไปได้ อุปสรรคของชีวิตก็จะหมดไป
 

     ความหมายของกิเลส  กิเลส หมายถึง สิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง ความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทำให้จิตใจ ขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์

ชนิดของกิเลส มี 3 ชนิด คือ

1. โลภะ คือ ความโลภ หรือความตระหนี่หวงแหนที่อยู่ในใจ

2. โทสะ คือ ความโกรธ หรือความพยาบาท อาฆาต ปองร้ายผู้อื่น

3. โมหะ คือ ความหลง หรือความไม่รู้ในความเป็นจริงของโลกและชีวิต อันเนื่องมาจากอวิชชา

 

จากหนังสือ DOU
วิชา SB 101 วิถีชาวพุทธ