วิธีปล่อยขันธ์ 5

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2558

 

วิธีปล่อยขันธ์ 5

            นักศึกษาจะเห็นได้จากพระธรรมเทศนาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่กล่าวว่า ขันธ์ 5 เป็นของหนัก หากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็จะต้องเป็นทุกข์ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรศึกษาวิธีการที่จะปล่อยวางขันธ์ 5 เหล่านี้ ซึ่งมีแนวทางดังนี้

ในทางปริยัติ ทำความสำรวม เพื่อละเบญจขันธ์เบื้องต้น ดังนี้

1.พิจารณาว่าขันธ์ 5 เป็นของไม่ดี ไม่งาม เป็นของหนักจริงๆ

2.สำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในเวลาที่รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส (โผฏฐัพพะ) ธรรมารมณ์ มากระทบ ไม่ให้ความชอบไม่ชอบกระทบได้

3.ต้องขยันหมั่นเพียร

4.ต้องมีศรัทธา เชื่อมั่นว่าปล่อยได้จริง

 

            สำรวมดีทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้ชื่อว่า หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จริงๆ ได้ชื่อว่า ยังประโยชน์ให้สำเร็จ ในทางปฏิบัติ จะปฏิบัติได้จริงนั้น ต้องเห็นขันธ์ทั้ง 5 ว่า รูปสัณฐานโตอย่างไร แล้วก็ ดูความจริงของมันว่ายึดไว้จะเป็นทุกข์อย่างไร คือต้องทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายมนุษย์ ตรงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ หยุดนิ่ง เข้ากลางของกลาง เป็นลำดับไป เห็นดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ เข้าถึงกายในกายตัว ด้วยการหลุดจากธรรมที่ปนด้วยกิเลสในกายต่างๆ จนถึงกายธรรมพระอรหัต จึงพ้นเด็ดขาด เป็นวิราคธาตุ วิราคธรรม เป็นพระอรหันต์ถึงที่สุด

            การที่ได้ศึกษาความรู้เรื่องขันธ์ 5 จะทำให้มีความระมัดระวัง และเข้าใจว่าขันธ์ 5 ของมนุษย์เป็นภาระหนัก แล้วจะสามารถประคับประคองตัวเองได้ ไม่กระทำความชั่ว พึงกระทำแต่ความดี ธาตุในตัวจะสะอาดขึ้นทุกๆ วัน เทวดา พระอินทร์ พระพรหม สัตว์นรก ต่างก็มีขันธ์เช่นเดียวกัน แต่มีความหยาบละเอียดต่างกัน การมาเกิดก็เพื่อกลั่นขันธ์ 5 ของตนเองให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้น พระอรหันต์คือผู้กลั่นขันธ์ 5 ได้บริสุทธิ์แล้ว

            คำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้ง ผู้ใดนำไปปฏิบัติย่อมจะได้รับประโยชน์ทุกคน ดังนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนำปริยัติที่ได้เล่าเรียนไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิด ปฏิเวธ ศึกษาให้ได้ครบทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จึงจะได้ชื่อว่า ได้ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุดในการศึกษาพระพุทธศาสนา

------------------------------------------------------------

MD 408 สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน