กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัด “โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา”
...อ่านต่อ
ผู้อำนวยการเขตการศึกษาอ่างทอง ปลิดา กุลรุ่งโรจน์ นำทีมครูอาจารย์ และนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอ่างทอง 47 โรงเรียน จำนวน 440 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูอาจารย์กว่า 60 คน และนักเรียนชาย 107 คน หญิง 267 คน เข้าอบรมแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.อ่างทอง ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องสัมมนา SPD7E สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม พ.ศ.2550
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้แต่ประชาคมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ ยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อันสะท้อนถึงความสำคัญของมหาบุรุษเอกของโลก ทรงเป็นบุคคลผู้
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสูงสุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวพุทธว่า เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้แต่ประชาคมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ ยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อัน
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วโลก หน่วยงานราชการ เอกชน ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๒๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี พระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานสงฆ์ และ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
 “โลกมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร มีแต่การทำพระนิพพานให้แจ้งเท่านั้นที่เป็นแก่นสารอย่างแท้จริง”
...อ่านต่อ
ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ ส่วนงานฝึกอบรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมให้กับคณะครู และนักเรียน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากการประสานงานของ พระอาจารย์ศักดิ์ชัย คุณสักโก โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นดังนี้
...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรประจำปี ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เวลา 12.30 – 12.00 น. แก่นักเรียนอภิธรรมศึกษาทางไกล ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 จำนวน 50 ท่าน ในพิธีในครั้งนี้ทางสำนักเรียนก็ได้จัดให้มีการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านในหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิตจำนวน 59 รูป ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ได้มี
...อ่านต่อ
เยาวชนหญิงของไทย ที่ทั้งเก่งและดีสามารถไปสร้างชื่อเสียงได้ถึงในต่างแดน จากสถาบันครอบครัวที่ปลูกฝังสิ่งที่เป็นประโยชน์ หล่อหลอมเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยคุณธรรมไปพร้อม ๆ กันนี้ ดังเช่น นางสาวพิชญานิน หวังชาลาบวร หรือน้องลินิน อายุ 18 ปี เพิ่งสอบเอนทรานซ์ติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศจีน ด้วยคะแนนรวมเป็นที่ 1 ของทุกคณะในกลุ่มของนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเด็กไทยคนแรกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย
...อ่านต่อ
จากงานวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้าเป็นพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท
...อ่านต่อ
สมาธิเปลี่ยนชีวิต ..จาก เด็กหนุ่มสติแตก! เมื่อใจหยุด สติกลับ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
...อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป ประกอบการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ณ ห้องสัมมนาจักรแก้ว 4 อาคารสำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีพระอาจารย์ 4 รูป และมีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 6 โรงเรียน จากทั่วประเทศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง,โรงเรียน
...อ่านต่อ
ผ่านไปแล้วสำหรับวันคุ้มครองโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จ. ซึ่งเป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันแห่งการสร้างมหาทานบารมี และสั่งสมบุญของสาธุชนผู้ใจบุญทั้งจากภายในประเทศและทั่วโลก ด้วยการถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์จาก 20,000 วัดทั่วประเทศ และหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ตรงกับวันคุ้มครองโลกในปีนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้น ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น. เพื่อยืนยันว่าโลกจะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้ ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นต้น จนเกิดสันติสุขภายในตนเอง ในครอบครัว และขยายวงกว้างไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลกต่อไป
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30 น. ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ในเวลา 7.00 น เป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ/วันทาสีมา จากนั้นเป็นพิธีขอขมา พิธีบรรพชา รับศีล ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมธรรมกิตติ เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ เป็นพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
ณ ดินแดนอันแสนทุรกันดาร ที่แม้แต่การประกอบกสิกรรมใดๆ แทบจะไม่ได้ผล เนื่องจากดินเปรี้ยว หนทางที่จะติดต่อกับตัวเมือง ต้องอาศัยการเดินเท้ากว่า ๒ วัน หรือโดยสารทางเรือ ในแม่น้ำที่มี จระเข้อาศัยอยู่ เป็นสถานที่ที่ใครๆ ไม่คิดอยากมาอยู่อาศัย
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร