พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาสำคัญของโลก มีความสำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลกสืบทอดมายาวนานกว่า 2, 500 ปีแล้ว วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง เป็นวันของพระพุทธเจ้า จากที่เป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศ
...อ่านต่อ
ปัญหาเรื่องโลกร้อน หรือ Global Warming ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสภาพภูมิอากาศแปรปรวน และภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกนั้น เป็นปัญหาที่คนทั่วทุกมุมโลกกำลังตื่นตัว ให้ความสนใจและหาทางแก้ไขกันอยู่ในขณะนี้ ได้มีการจัดประชุมร่วมกันหลายต่อหลายครั้ง เพื่อหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อน ออกสู่บรรยากาศ
...อ่านต่อ
ถาม : การซื้อนก ซื้อปลา ที่ขายอยู่ตามวัดมาปล่อย ทำอย่างนี้จะได้บุญ หรือได้บาป เพราะว่าก็เหมือนกับ เป็นการไปส่งเสริมให้คนจับนก จับปลามาขาย
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วโลก หน่วยงานราชการ เอกชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ครบรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
...อ่านต่อ
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 26 และมีผู้เข้าร่วมโครงการในปี ล่าสุดมีจำนวนถึง 4,700,000 คน โดยผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ คือคณะกรรมการชมรมพุทธฯ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศนั่นเอง
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลางวัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเข้าค่ายศาสนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ เขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการถึง 60 ท่าน ได้รับเกียรติจาก
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี พระครูสังฆรักษ์ไวโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาส ได้จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 5/2549 สำหรับนักเรียนผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโท จำนวน 39 คน
...อ่านต่อ
"วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ย่อมาจาก "วิสาขบุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไป เป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗)
...อ่านต่อ
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัด “โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา”
...อ่านต่อ
ผู้อำนวยการเขตการศึกษาอ่างทอง ปลิดา กุลรุ่งโรจน์ นำทีมครูอาจารย์ และนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอ่างทอง 47 โรงเรียน จำนวน 440 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะครูอาจารย์กว่า 60 คน และนักเรียนชาย 107 คน หญิง 267 คน เข้าอบรมแกนนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ.อ่างทอง ในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องสัมมนา SPD7E สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม พ.ศ.2550
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้แต่ประชาคมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ ยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อันสะท้อนถึงความสำคัญของมหาบุรุษเอกของโลก ทรงเป็นบุคคลผู้
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสูงสุดของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวพุทธว่า เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมาพ้องตรงกันในวันเดียวอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้แต่ประชาคมโลก โดยองค์การสหประชาชาติ ยังได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก อัน
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วโลก หน่วยงานราชการ เอกชน ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๒๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี พระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานสงฆ์ และ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
 “โลกมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร มีแต่การทำพระนิพพานให้แจ้งเท่านั้นที่เป็นแก่นสารอย่างแท้จริง”
...อ่านต่อ
ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ ส่วนงานฝึกอบรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมให้กับคณะครู และนักเรียน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากการประสานงานของ พระอาจารย์ศักดิ์ชัย คุณสักโก โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นดังนี้
...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรประจำปี ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เวลา 12.30 – 12.00 น. แก่นักเรียนอภิธรรมศึกษาทางไกล ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 จำนวน 50 ท่าน ในพิธีในครั้งนี้ทางสำนักเรียนก็ได้จัดให้มีการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านในหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิตจำนวน 59 รูป ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ได้มี
...อ่านต่อ
เยาวชนหญิงของไทย ที่ทั้งเก่งและดีสามารถไปสร้างชื่อเสียงได้ถึงในต่างแดน จากสถาบันครอบครัวที่ปลูกฝังสิ่งที่เป็นประโยชน์ หล่อหลอมเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยคุณธรรมไปพร้อม ๆ กันนี้ ดังเช่น นางสาวพิชญานิน หวังชาลาบวร หรือน้องลินิน อายุ 18 ปี เพิ่งสอบเอนทรานซ์ติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศจีน ด้วยคะแนนรวมเป็นที่ 1 ของทุกคณะในกลุ่มของนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเด็กไทยคนแรกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย
...อ่านต่อ
จากงานวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้าเป็นพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท
...อ่านต่อ
สมาธิเปลี่ยนชีวิต ..จาก เด็กหนุ่มสติแตก! เมื่อใจหยุด สติกลับ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร