นมัสการหลวงพ่อครับ ธรรมะในพระพุทธศาสนามีมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เราควรจะเลือกหมวดธรรมใด
...อ่านต่อ
เป็นความจริงหรือที่ว่า ชาวพุทธ (บางคน) คือนักติดเหล้าติดยา จากผลการสำรวจล่าสุดของเอแบคโพลระบุว่า เฉพาะเขต กทม.และปริมณฑล มีวัยรุ่นติดยาบ้าเพิ่มขึ้นกว่า 700 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามไม่จริงจัง ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังปรากฏผู้มีอิทธิพล และแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ขณะเดียวกับที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า คนไทยดื่มเหล้ามากถึงขนาดติดอันดับ 5 ของโลก โดยมีมูลค่าการบริโภคมากถึงปีละ 125,000 ล้านบาท กลายเป็นปัญหาสังคมที่พยายามแก้ไขอย่างไรก็ยังไม่ลุล่วง
...อ่านต่อ
ทำไมต้องรณรงค์ จากสถานการณ์ปัญหา คนไทยดื่มจัดเป็นอันดับ ๕ ของโลก เฉลี่ยคิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ๑๓.๕๙ ลิตรต่อคนต่อปี มูลค่าโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี 2539 – 2544 เฉลี่ยสูงกว่าสองพันล้านต่อปี อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยนั้นสูงกว่าเพื่อน โดยไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ 20 ต่อแสน ขณะที่ อินโดนีเซียประมาณ 15 ต่อแสน ศรีลังกาและอินเดียประมาณ 10 ต่อแสน และกลุ่มประเทศตะวันตก (อเมริกา ยุโรป) ประมาณ 5 ต่อแสน ในช่วงเวลาเดียวกัน (2539 –2544)
...อ่านต่อ
จากที่เกิดวันเข้าพรรษา เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เหตุเพราะสมัยก่อนฝนตกชุก การเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก อีกทั้งไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้าน ในสมัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว และได้ให้พระภิกษุสงฆ์ออกไปตามเขตต่าง ๆ เพื่อประกาศพระศาสนา จนมีผู้ขออุปสมบทมากขึ้น จึงทำให้มีพระภิกษุสงฆ์ออกไปเผยแพร่พระศาสนากันมากขึ้น แม้ในฤดูฝนก็มิได้หยุดพัก
...อ่านต่อ
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม
...อ่านต่อ
ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลของคนไทยทั่วประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ อาคารประวิช – สุคนธา เลาหะกุล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
...อ่านต่อ
รู้ไหม ? อย่างไร? จึงเรียกว่า โรคสมองติดยา… สมอง...ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญของชีวิต ในทางการแพทย์สมองคือส่วนสำคัญในการควบคุมร่างกาย เช่นเดียวกับในทางกฎหมาย….สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย….ในทางกฎหมายเมื่อแกน
...อ่านต่อ
ความรักชาติ - ความมั่นคง – ความสามัคคี ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้ เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น ( พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และ อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)
...อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านได้มีการจัด “พิธีอัญเชิญทุนเล่าเรียนหลวงถวายแด่พระสงฆ์ไทยประจำปี ๒๕๔๙” เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พิธีเริ่มประมาณ ๑๔.๐๐ น. โดย ฯพณฯ พลอากาศตรี กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เดินมาทางเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม และเจ้าหน้าที่เชิญทุนเล่าเรียนหลวงบนเวที
...อ่านต่อ
เคือน ก.ค. ปี49 จับประเด็นกลยุทธ์ในพื้นที่นำร่อง เป็นแนวทางในการทำงานต่อ หลังจากเกิดปัญหา แพร่สู่ชุมชน ทีมงานโครงการเจตคติ เปิดเผยว่า เวทีเรียนรู้ระดับตำบล ได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายในระดับที่น่าพอใจ และมีกลยุทธ์ในการปรับเจตคติด้านปฏิบัติเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงบรรทัดฐานสังคมต่อไปด้วย ทีมงาน อาสาสมัคร ผู้ป่วย และครอบครัว จะร่วมสรุปบทเรียน ในเดือน ก.ค. 49 นี้
...อ่านต่อ
ความสุข ความประทับใจอันเปี่ยมล้นจากความทรงจำอันงดงามที่ถูกบันทึกไว้แล้ว ในทุก ๆ ดวงใจของประชาชนแห่งพระองค์.. พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งชนทั้งแผ่นดิน จากงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ผ่านไปในระหว่างวันที่ ๘-๑๔ มิถุนายน รวมทั้งถือว่าเป็นปีแห่งการฉลองกันตลอดทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ อีกด้วย นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง สำหรับประชาชนชาวไทย ดังนี้..
...อ่านต่อ
ช่วงฤดูกาลกระแสฟุตบอลโลกในขณะนี้ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ! ! จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เกี่ยวกับเรื่องหวั่นพิษบอลโลก ทำเด็กไทยตกวงจรอุบาทว์ และ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าโครงการ Child Watch ผอ.สถาบันรามจิตติ เผยข้อมูลโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สถาบันรามจิตติทำร่วมกับกระทรวงวัฒธรรม (วธ.) เรื่อง "วัยรุ่นกับความเสี่ยง"
...อ่านต่อ
เกี่ยวกับธรรมเนียมการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัตินั้น ได้แนวคิดจากงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี (silver jubilee) ครบรอบ ๕๐ ปี (golden jubilee) หรือครบรอบ ๖๐ ปี (diamond jubilee) แห่งการครองราชย์ของกษัตริย์ทางยุโรป เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี หรือ สุวรรณาภิเษก และเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หรือ พัชราภิเษก
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีนี้ ได้มีพระประมุขจากราชอาณาจักรต่างเสด็จมาร่วมพิธีถวายพระพรรวม ๒๕ ประเทศด้วยกัน ทรงรอรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีประเทศต่างๆด้วยพระองค์เอง และทรงฉายพระรูปร่วมกันเป็นภาพประวัติศาสตร์ ณ ห้องท้องพระโลง พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุข พระราชวงศ์จากประเทศต่างๆ เสด็จฯร่วมงาน และขอบใจคนไทยทุกคน ขอให้ช่วยรักษาพัฒนาชาติบ้านเมือง ทรงมีพระราชดำรัชว่า
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระนั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัชตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขา สมาชิกราชสกุล สตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ ข้าราชการและพสกนิกรที่ร่วมเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัย ความว่า
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี องค์กรต่างๆได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทาง “สมาพันธ์องค์กรพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย” เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ได้มีการจัดงานสนองแนวทางตามพระราชดำริ ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2549 ที่ผ่าน โดยให้ชื่องานครั้งนี้ว่า “รวมพลคนพัฒนาชาติเดินตามพ่อแบบพอเพียง” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมใจจัดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มจากภาครัฐโดยคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีความหมาย ดังนี้
...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้เกิดเหตุอันน่าสลดใจ นั่นคือ น้ำป่าและดินโคลนถล่ม พื้นที่บางส่วนทางภาคเหนือของไทย ทำให้บ้านเรือนเสียหายอย่างมหาศาล ผู้เสียชีวิตและสูญหายกว่า 300 คน ทางหน่วยงานของรัฐบาลก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันที
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีเทลีนคอน กรีตบันไดขาขึ้น ณ มหารัตนวิหารคด พิธีเริ่มในเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ หลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เก็บไว้ เป็นภาพความทรงจำของการสร้างบารมีที่งดงาม
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิ.ย. 2549 ประชาชนชาวไทยร่วมกันเฉลิมฉลองอีกครั้ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยกำหนดชื่องานว่า "การฉลองการเสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" ชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีการฉลองการเสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"
...อ่านต่อ
  เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๙
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร