สุคโต แปลทั่วไปว่า เสด็จไปดีแล้ว เป็นพระเนมิตกนามของพระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
โพธิสัตว์ หรือ พระโพธิสัตว์ คือท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
...อ่านต่อ
อธิกรณ์ แปลว่า ภารกิจที่พึงทำให้สงบให้เรียบร้อยเหมาะสม
...อ่านต่อ
อดิเรก แปลว่า เกินกว่าหนึ่ง คือ สิ่งที่เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าหนึ่ง
...อ่านต่อ
เสขะ แปลว่า ผู้ยังต้องศึกษาอยู่
...อ่านต่อ
สิกขมานา แปลว่า นางผู้กำลังศึกษา ใช้ว่า นางสิกขมานา ก็มี
...อ่านต่อ
สัมภเวสี แปลว่า ผู้แสวงหาที่เกิดอยู่
...อ่านต่อ
สังฆคุณ คือคุณของพระสงฆ์
...อ่านต่อ
สังฆการี คือ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสงฆ์ในงานหลวงหรืองานพระราชพิธี
...อ่านต่อ
วิภวตัณหา แปลว่า ความอยากในวิภพ
...อ่านต่อ
วินัย แปลว่า การกำจัด การเลิกละ ข้อนำไปให้วิเศษ ข้อนำไปให้ต่าง
...อ่านต่อ
วินยาธิการ ( อ่านว่า วิ- นะ- ยา- ทิ- กาน) หมายถึงพระภิกษุผู้มีหน้าที่ทำตามพระวินัย
...อ่านต่อ
วัตร หมายถึงกิจพึงกระทำ หน้าที่ขนบธรรมเนียม ประเพณี
...อ่านต่อ
โลกาธิปไตย แปลว่า ความถือโลกเป็นใหญ่ คือถือเสียงชาวโลกเป็นประมาณ
...อ่านต่อ
เลกวัด คือ ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด
...อ่านต่อ
เมถุน แปลว่า กรรมของคนคู่ การกระทำของคนที่เป็นคู่
...อ่านต่อ
มหานิกาย เป็นชื่อเรียกคณะสงฆ์ไทยดั้งเดิมที่สืบเชื้อสายมาแต่สมัยสุโขทัย
...อ่านต่อ
มหาเถรสมาคม เป็นชื่อองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย
...อ่านต่อ
มรรคนายก แปลว่า ผู้นำทาง
...อ่านต่อ
อธิการ แปลว่า การทำให้ยิ่งใหญ่ การทำที่ยิ่งใหญ่ ผู้ทำให้ยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
วิหาร ทั่วไปหมายถึงอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร