วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หล่อบรมพุทธปฏิมากร บูชาสุดยอดทักขิไนยบุคคล

 


เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

             วันนี้ เป็นวันมหามงคล ที่เราได้มาร่วมกันประกอบพิธีหล่อองค์พระประธาน เพื่อจะนำไปประดิษฐานไว้ภายในโดมอาคารภาวนา ๖๐ ปี ซึ่งเป็นบุญสถานอันบริสุทธิ์ สำหรับศึกษาวิชชาธรรมกาย

             พระประธานองค์ที่เรากำลังจะร่วมกันหล่อนี้เป็นองค์ที่สำคัญ เป็นบรมพุทธปฏิมากรที่เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของพระบรมพุทธเจ้า ที่จะเชื่อมความรู้วิชชาพระนิพพาน กับผู้ที่มีใจหยุดใจนิ่งอย่างดีแล้ว เพื่อที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย หยุดในหยุดมุ่งค้นคว้าหาเหตุผล ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม

             การที่เรามาร่วมกันหล่อพระประธานองค์นี้ ถือว่าเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณ เป็นการบูชาสุดยอดแห่งทักขิไณยบุคคลที่สมควรบูชาอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นมหัคคตกุศล เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา แล้วเรายังได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายอีกด้วย ซึ่งผู้มีบุญทั่วโลก ก็ได้พร้อมใจกันเจริญพุทธานุสสติ เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ จิตใจเราก็จะสว่างไสว มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์

             การหล่อบรมพุทธปฏิมากรให้ปรากฏเกิดขึ้นในโลก เป็นการนำเอาสภาวธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งภายใน ชะลอออกมาสู่ภายนอกให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก เพื่อให้ผู้มีบุญได้รู้จักกับสรณะที่แท้จริง อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐสุดว่า ท่านมีพุทธลักษณะเป็นอย่างไร สามารถเทียบเคียงได้กับพุทธลักษณะ ขององค์บรมพุทธปฏิมากร ที่ถอดแบบลักษณะมหาบุรุษภายในออกมา ลักษณะมหาบุรุษภายในก็มีลักษณะเหมือนกับพระธรรมกาย ต่างแต่ไม่มีเกตุดอกบัวตูม ซึ่งมีลักษณะเดียวกับพุทธลักษณะ ของพระบรมพุทธเจ้า ที่ประกอบไปด้วยมหาสัปปุริสลักษณะ ที่ครบถ้วนบริบูรณ์ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ เป็นกายมาตรฐานที่มีความสมส่วนสง่างามมากกว่ากายใดๆ ที่มีอยู่ในภพทั้งสาม ถือว่าเป็นกายต้นแบบ ของมนุษย์ทิพย์ธรรมที่สมบูรณ์ที่สุด และก็เป็นที่รวมของความรู้ ความบริสุทธิ์ และอานุภาพที่ไม่มีประมาณ

             บรรดาสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐที่สุด ทั้งที่สุดแห่งรูปสมบัติ ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ ที่สุดแห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย จะมาประชุมรวมกันอยู่ในกายมหาบุรุษนี้ทั้งหมด และกายนี้เป็นพระวรกายอันประเสริฐที่สามารถตรัสรู้ได้เองโดยชอบ ดังนั้นใครที่มีบุญญาบารมีได้ครอบครองกายนี้ ย่อมสามารถเป็นบรมครูของมนุษย์ เทวดา พรหม และอรูปพรหมได้

             ดังนั้น ถ้าใครตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลัง จนบารมีเต็มเปี่ยมได้รูปกายนี้ก็จะมีคติเป็นสอง คือ ถ้าอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองทวีปทั้งสี่ ที่ถึงพร้อมด้วยรัตนะ ๗ มีจักรแก้ว ดวงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะได้ตรัสรู้เป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธรรมราชาผู้ประเสริฐสุด ในหมู่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

             หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง การหล่อพระประธานองค์นี้ คือการหล่อกายมหาบุรุษ ซึ่งเป็นกายที่สำคัญที่สุดของท่านผู้รู้ ที่จะเชื่อมโยงความรู้กับท่านผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ ผู้มีอานุภาพไม่มีประมาณในอายตนนิพพาน ที่อยู่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆ ซึ่งพระผู้รู้ทั้งหลายมีมากกว่า เม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ มีนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน นับอายุธาตุอายุบารมีไม่ถ้วนทีเดียว

            กายมหาบุรุษนี้ สามารถศึกษาความจริงได้ตลอดทั้งนิพพาน ภพสาม โลกันต์ กระทั่งสืบสาวหาเหตุหาผล ไปขจัดถึงต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ กำจัดต้นตอของพญามารได้ เพื่อที่จะมุ่งไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ดังนั้น กายมหาบุรุษจึงเป็นกายที่พญามารกลัวมากที่สุด เพราะสามารถที่จะไปปราบมารประหารกิเลสได้

            ถ้าใครได้กายนี้จะวิเศษมากทีเดียว เพราะเมื่อเอาไปซ้อนกับกายของท่านผู้รู้ภายในจะสวมกันได้สนิท จึงสามารถรองรับความรู้จากท่านผู้รู้ต่อๆ กันไปได้ กระทั่งไปถึงสุดสายธาตุสายธรรม ถ้าเมื่อไหร่กายภายนอกเหมือน กับกายมหาบุรุษภายในและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพมาก จะขับเคลื่อนเข้ากลางของกลางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างเร็วแรง

             การที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้น ต้องอาศัยกายที่ทรงพลัง กายที่สมบูรณ์อย่างนี้ เราทุกคนควรจะได้กัน แต่ว่าต้องสั่งสมบุญบารมีให้ได้ตามหลักวิชชา คือ ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง ๓๐ ทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ต้องพากเพียรสั่งสมบุญทุกๆ บุญตลอดอายุขัย ต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในกุศลธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทั้งต้องประกอบกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตจนตลอดชีวิต ต้องขวนขวายในการบำเพ็ญทาน สมาทานศีล รักษาอุโบสถ ตลอดจนปฏิบัติดีในบิดามารดาและสมณะผู้ประพฤติธรรม และต้องเป็นผู้ที่มากด้วยความเคารพ โดยเฉพาะความเคารพอย่างยิ่งในธรรม ต้องมีปกติทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนเป็นจริตอัธยาศัยติดตัวไปทุกภพทุกชาติจึงจะสมปรารถนา

             การมาหล่อพระประธานของพวกเราในวันนี้ เป็นการประกอบเหตุอีกทางหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะมหาบุรุษ เมื่อเราได้ลงมือทำบุญแล้ว ผังแห่งกายมหาบุรุษของเราก็จะบังเกิดขึ้น เป็นผังสำเร็จที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน บุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่มาก เพราะเป็นบุญที่เกี่ยวเนื่องกับวิชชาธรรมกาย เกี่ยวเนื่องกับพระต้นวิชชา และมหา ปูชนียาจารย์ทุกท่าน มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นต้น ฉะนั้นบุญนี้ไม่ธรรมดา เป็นบุญใหญ่มากๆ ที่ยากจะพรรณนาได้ว่า เราจะได้บุญกันมากขนาดไหน แม้ผู้มีสัพพัญญุตญาณก็ยากที่จะคำนวณนับได้ว่า ผลบุญนี้จะมีปริมาณมากเพียงใด

             อานิสงส์ที่เราได้ร่วมกันหล่อพระประธานในวันนี้ เป็นการเชื่อมโยงวิชชาธรรมกาย จะทำให้เรามีสายบุญที่จะเชื่อมโยงวิชชาธรรมกายกับท่านผู้รู้ทั้งหลาย เราจะได้บรรลุธรรมกันตั้งแต่เยาว์วัย และบุญที่เราสร้างพระประธานถวายเป็นพุทธบูชานี้ ก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มนุษย์และเทวาเคารพสักการบูชา เหมือนอย่างพระประธานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชา เราจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษ ที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ ภายในก็ได้เข้าถึง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกาย และได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผล นิพพาน วิชชาธรรมกาย ได้ทั้งมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ และด้วยบุญที่เรามีจิตเลื่อมใสยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ บุญนี้ก็สามารถปิดประตูอบายภูมิ ได้ในภพชาตินี้ทีเดียว

             ดังนั้น การมาหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐานในอาคารภาวนา ๖๐ ปีในวันนี้ จึงเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆ คน เราต้องให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด เป็นวันสว่างของชีวิตที่นำมาซึ่งความเลื่อมใส และมหาปีติแก่พวกเราทุกๆ คน

www.kalyanamitra.org

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 37 พฤศจิกายน ปี 2548

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร